หัวข้อข่าว :

สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์


ข่าวประชาสัมพันธ์

     สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (DTSCWG) ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์

     เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2566 สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการรับรองด้านการค้าดิจิทัลของอาเซียน (Digital Trade Standards and Conformance Working Group: DTSCWG) ครั้งที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายนรพงศ์ วรอาคม นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ นางสาวศรนรินทร์ แสงคะนอง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน ทำหน้าที่ผู้แทนหลักและผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Point) โดยมีผู้แทนไทยจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

     ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมพิจารณาและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานของ DTSCWG อาทิ การศึกษามาตรฐานเกี่ยวกับ E-invoicing ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CyberSecurity) และรูปแบบการขนส่งสินค้าจากร้านค้าส่งถึงที่อยู่ปลายทางลูกค้าโดยตรง (Last Mile Delivery) การจัดทำกรอบการดำเนินงานและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการมาตรฐานเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ (Good Regulatory Practices: GRPs) ของอาเซียน และการจัดทำฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการค้าดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงร่วมพิจารณาแผนงานด้านมาตรฐานการค้าดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร โดยการประชุมครั้งต่อไปจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2567

 


วันที่เผยแพร่ : 30 November 2023สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565