News Topic :

สมอ. สรุปการแจ้งเวียน ประกาศกฎระเบียบ (Notification) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ประจำเดือน มกราคม 2567


สมอ. สรุปการแจ้งเวียน ประกาศกฎระเบียบ (Notification) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ประจำเดือน มกราคม 2567

 


วันที่เผยแพร่ : 15 February 2024