หัวข้อข่าว :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน "สมอ. สัญจร" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดราชบุรี


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงาน "สมอ. สัญจร" ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวรายงาน โดยกิจกรรม "สมอ. สัญจร" ครั้งนี้ ประกอบด้วยการสัมมนาจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การสัมมนาให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การสัมมนา เรื่อง “มอก. : ทางเลือกสู่ “ทางรอด” ในการดำเนินธุรกิจ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานปูนซีเมนต์และคอนกรีตแก่ผู้ประกอบการ 3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ผลิตชุมชน 4) การสัมมนาเรื่อง “ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ทางรอดของภาคอุตสาหกรรมไทย” เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 571 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน มผช. แก่ผู้ผลิตชุมชน จำนวน 10 ราย ใบรับรองมาตรฐาน มอก. เอส แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 8 ราย และใบอนุญาต มอก. แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 12 ราย โดยมี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1 นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ นายเอกนิติ รมยานนท์ นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมด้วย

 


วันที่เผยแพร่ : 16 May 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565