หัวข้อข่าว :

การประชุมหารือระหว่างผู้แทน สมอ. กับ China Automotive Standardization Research Institute (CASRI) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.


การประชุมหารือระหว่างผู้แทน สมอ. กับ China Automotive Standardization Research Institute (CASRI)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

 

          นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการ สมอ. มอบหมายให้ นายวีรพงษ์  เอี่ยมเจริญชัย รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง คณะผู้แทน สมอ. กับ China Automotive Standardization Research Institute (CASRI) และ China Automotive Technology and Research Co., Ltd. (CATARC) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการด้านมาตรฐานยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 6 th China – ASEAN Cooperation Dialogue on Automotive Standards & Regulations ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม 2567 รวมถึงการประชุมทางวิชาการด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และโครงการและความร่วมมือด้านยานยนต์ระหว่างกัน

 

การประชุมหารือครั้งนี้  CASRI ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ CASRI เกี่ยวกับระบบมาตรฐานยานยนต์ที่หลากหลายมิติ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้เป็นยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ (Intelligent and Connected Vehicle : ICV) และการขับเคลื่อนมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Standardization)  ทั้งนี้ CASRI และ CATARC ได้กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง สมอ. กับ CATRAC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบและการกำหนดมาตรฐาน รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานในสาขายานยนต์เพิ่มมากขึ้น เช่น การจัดโครงการแลกเปลี่ยนวิศวกรรุ่นเยาว์ระดับโลก สำหรับการกำหนดมาตรฐานยานยนต์ (Global Young Engineer Exchange Program (Go-YEEP)        ทั้งนี้ CATARC มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนาร่วมกันในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก  โดยมุ่งหวังให้ทั้งสองหน่วยงานเกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ และในการประชุมหารือครั้งนี้ มีผู้บริหาร สมอ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

 


วันที่เผยแพร่ : 20 May 2024สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565