หัวข้อข่าว :

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯการสัมมนาในวันนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ในการดำเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างความเข้าใจแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตามขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่


วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
การสัมมนาในวันนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ในการดำเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างความเข้าใจแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตามขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ 
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของ สอจ. เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบรับรอง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด และ สมอ. 
ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการดังกล่าวไปยกระดับการดำเนินงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับหลักการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามระบบสากล โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด  เจ้าหน้าที่กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า 230 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ


วันที่เผยแพร่ : 15 March 2018