การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก > บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     22-CB0008
ใบรับรอง  
 Download
วันที่ออกให้  :  9 ธันวาคม 2564
วันที่สิ้นอายุ  :  1 ธันวาคม 2569
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  2 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ  :  
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565