การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก > สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่     1025 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     G2001/002
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  24 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ  :  
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565