การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก > บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 5. หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่      19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     22-CB0005
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  8 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นอายุ  :  16 กันยายน 2569
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  17 กันยายน 2564
หมายเหตุ  :  
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565