การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก > สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 3. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่     50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     G2002/003
ใบรับรอง  
  Download
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  

กิจการที่ได้รับการรับรอง : การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ISO 14064-1:2006)

สาขาและขอบข่าย
  อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  การทำเหมืองแร่และการผลิตแร่
  อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  การขนส่ง
  การจัดการและกำจัดของเสีย
  การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน
  กิจกรรมการบริการทั่วไป

กิจการที่ได้รับการรับรอง : การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ISO 14064-2:2006) ตามแนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยขององค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สาขาและขอบข่าย
  การตัดไม้และการทําสวนป่า
  พลังงานอุตสาหกรรม
วันที่ออกให้  :  19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  18 สิงหาคม 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  19 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ  :  
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565