การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > ข้อกำหนดในการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง > หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงาน
 หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขา และขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองบุคลากร
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบ
การจัดการพลังงาน
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
  ตารางความสัมพันธ์ประเภทอุตสาหกรรม (ISIC) และประเภทเทคนิคทางการจัดการพลังงานตาม ISO 50003
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดสาขาและขอบข่าย และการสุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบ
การจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
 หน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  คำขอการรับรองและเอกสารประกอบคำขอการรับรอง
          1. คำขอการรับรอง
          2. เอกสารประกอบคำขอการรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินหน่วยรับรอง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
  กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565