การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > คำขอการรับรองระบบงาน
ลำดับที่ ระบบงาน เอกสาร
1  หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. คำขอใบรับรองหน่วยรับรอง  
2. เอกสารประกอบคำขอหน่วยรับรอง  
3. รายการการตรวจประเมินหน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
ตาม ISO 50003:2014
  
4. รายการการตรวจประเมินหน่วยรับรองระบบการจัดการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17021-1:2015
  
2  หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3  หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4  หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน
5  หน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
6  หน่วยรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
7  หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
8  หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1. คำขอใบรับรองหน่วยรับรอง  
2. เอกสารประกอบคำขอหน่วยรับรองการท่องเที่ยวไทย  
9  หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. คำขอใบรับรองหน่วยรับรอง  
2. เอกสารประกอบคำขอหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์  
3. รายการตรวจประเมินหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์  
10  หน่วยรับรองบุคลากร
1. คำขอใบรับรองหน่วยรับรอง  
2. เอกสารประกอบคำขอหน่วยรับรองบุคลากร  
3. รายการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร  
11  หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
1. คำขอใบรับรองหน่วยรับรอง  
2. เอกสารประกอบคำขอหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจก  
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565