การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     1858/75-76 ชั้น 16 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     0-2751-4050
แฟ็กซ์     0-2751-4048
E-Mail     thailand@tuv-nord.com
เว็บไซต์     http://www.tuv-nord.com/th
เลขที่ใบรับรอง     E1907/004
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
15   การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
24   การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี 2423
2423*   การผลิตยารักษาโรค สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
26*   การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
34   การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
35   การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
37*   การนำกลับมาใช้ใหม่
40*   การจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และน้ำร้อน
41*   การเก็บน้ำ การกรองน้ำ และการจ่ายน้ำ
55   โรงแรมและภัตตาคาร
60*   การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ
61*   การขนส่งทางน้ำ
62*   การขนส่งทางอากาศ
63*   กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
64*   การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม
วันที่ออกให้  :  29 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  4 เมษายน 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  3 กันยายน 2546
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 29 สิงหาคม 2562