การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 8. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
ที่อยู่     2/22 อาคารไอยรา ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     0-2678-5154
แฟ็กซ์     0-2678-5155
E-Mail     ticacert@gmail.com
เว็บไซต์     https://www.ticacert.com
เลขที่ใบรับรอง     E2004/014
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
21   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2101
22   การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ และการทำสำเนาสื่อบันทึก
24   การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
34   การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
45   การก่อสร้าง
50   การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
*74   กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ 7421
วันที่ออกให้  :  16 กันยายน 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  4 มิถุนายน 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563