การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองบุคลากร
 2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่     9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     M1902/003
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
สาขาการรับรอง รูปแบบการรับรอง
บุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ ๑ และ ๒ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 9712:2012   1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง รูปแบบการรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย โดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (RE-QA-03) แก้ไขครั้งที่ ๑ วันที่บังคับใช้ ๒๙/๐๘/๑๗
   2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินและรับรองบุคลากร ตามรูปแบบการรับรองของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ออกให้  :  5 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  4 มิถุนายน 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ  :