การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองบุคลากร
 3. โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
ที่อยู่     84/3-4 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์     0-2902-8585
แฟ็กซ์     0-2902-8445
E-Mail     anthonyhairs@yahoo.com
เว็บไซต์     http://anthonyhair.co.th
เลขที่ใบรับรอง     M1901/002
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
สาขาการรับรอง รูปแบบการรับรอง
ช่างทำผมบุรุษ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1,2,3,4   1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง (R-01) แก้ไขครั้งที่ 02 วันที่บังคับใช้ 3/09/61
  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล (R-02) แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่บังคับใช้ 9/10/60
  3. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1, 2, 3 และ 4
ช่างทำผมสตรี คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1,2,3,4   1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง (R-01) แก้ไขครั้งที่ 02 วันที่บังคับใช้ 3/09/61
  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินเพื่อการรับรองสมรรถนะของบุคคล (R-02) แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่บังคับใช้ 9/10/60
  3. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1, 2, 3 และ 4
วันที่ออกให้  :  5 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  5 มิถุนายน 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ  :