การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองบุคลากร
 4. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
ที่อยู่     900/31 ชั้น 2 เอส 21, เอส 25-28 อาคารเอสวีซิตี้ คอนโด ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์     0-2011-8777
แฟ็กซ์     0-2011-8772
E-Mail     admin@winnerestateedu.com
เว็บไซต์     http://www.winnerestate.net
เลขที่ใบรับรอง     M2001/004
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
สาขาการรับรอง รูปแบบการรับรอง
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และ 2   1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล (RE-01) แก้ไขครั้งที่ 08 วันที่บังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2563
  2. มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
วันที่ออกให้  :  16 กันยายน 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  19 กันยายน 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  16 กันยายน 2563
หมายเหตุ  :