การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
 1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์     0-2678-1813
แฟ็กซ์     0-2678-0620
E-Mail     ssc.thailand@sgs.com
เว็บไซต์     http://www.sgs.com
เลขที่ใบรับรอง     L2102/001
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
  Download
วันที่ออกให้  :  27 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นอายุ  :  26 มีนาคม 2567
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  27 มีนาคม 2558
หมายเหตุ  :  ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 26 มีนาคม 2564
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565