การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
 2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่     1025 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์     0-2617-1723-36
แฟ็กซ์     0-2617-1707-9
E-Mail     marketing@masci.or.th
เว็บไซต์     http://www.masci.or.th/
เลขที่ใบรับรอง     L2101/002
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
  Download
วันที่ออกให้  :  5 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นอายุ  :  24 ธันวาคม 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  25 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ  :  ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 26 มีนาคม 2564
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565