การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ที่อยู่     112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์     0-2564-6900 ต่อ 2080-2084
แฟ็กซ์     0-2564-6889
E-Mail     ecec@nectec.or.th
เว็บไซต์     http://www.nectec.or.th/ecec
เลขที่ใบรับรอง     P1601/001
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รูปแบบการรับรอง : ISO/IEC17067:2013 ประเภทที่ 5 ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพหรือระบบบริหารงานคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต การประเมินรายงานการตรวจประเมินและรายงานทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การออกใบอนุญาต การตรวจติดตามผลผลิตภัณฑ์โดยสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตและ/หรือสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และตรวจติดตามผลระบบควบคุมคุณภาพหรือระบบบริหารงานคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์พกพา และส่วนประกอบเชิงหน้าที่   มอก. 1448 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2
  ขีดจำกัด-ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก
  (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
  มอก. 1561 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1956 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
  ศอ.2001.2 วิธีการประเมินความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสำหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เล่ม 2 ความร้อน
  ศอ.2005.2.1 วิธีการประเมินสมรรถนะสำหรับบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่
  เล่ม 2 ส่วนที่ 1 การใช้พลังงานในภาวะใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ *   มอก. 344-2549  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
  IEC 60400 Edition 6.1 :2002  Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
หลอดไฟฟ้า *   มอก. 4 เล่ม 1-2529  หลอดไฟฟ้า
ดวงโคมไฟฟ้าทั่วไป *   IEC 60598-1 Edition 6.0 :2003  Luminaries - Part 1: General requirements and tests
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ *   มอก. 236-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  IEC 60081 Edition 5.2 :2003  Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว *   มอก. 1713-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว
  IEC 60901 Edition 2.3 :2004  Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป *   มอก. 902-2532  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
  IEC 60598-1 Edition 6.0 :2003  Luminaries - Part 1: General requirements and tests
ดวงโคมไฟฟ้าฝัง *   มอก. 903-2532  ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
  IEC 60598-2-2 Edition 2.1 :1997  Luminaries - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaries
ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน *   มอก. 904-2532  ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
  IEC 60598-2-3 Edition 3.0 :2002  Luminaries - Part 2-3: Particular requirements - Luminaries for road and street lighting
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง *   มอก. 906-2532  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
  IEC 60598-2-5 Edition 2.0 :1998  Luminaries - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป *   มอก. 905-2532  ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
  IEC 60598-2-4 Edition 2.0 :1997  Luminaries - Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaries
ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ *   มอก. 907-2532  ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
  IEC 60598-2-8 Edition 2.1 :2001  Luminaries - Part 2-8: Particular requirements – Handlamps
อุปกรณ์ควบคุมหลอด *   IEC 61347-1 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 1: General and safety requirements
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์) *   IEC 61347-2-3 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (บัลลาสต์แกนเหล็ก) *   IEC 61347-2-8 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป *   มอก. 2234-2548  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 2234-2557  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป คุณลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัยSelf-ballasted lamps for general
  IEC 60968 Edition 1.2: 1999  lighting services - Safety requirements
  IEC 60968 Edition 3.0 :2015  Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements
  IEC 60969 Edition 1.2 :2001  Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ *   มอก. 956-2533  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 956-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 956-2557  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ คุณลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัย
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   มอก. 1561-2548  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1561-2556  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1956-2553  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ:ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
  มอก. 1448-2540  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
  มอก. 1448-2553  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   IEC 60950-1 Edition 1.0 :2001  Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
  IEC 60950-1 Edition 2.0 :2005
  IEC 60950-1 Edition 2.1 :2009
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   CISPR 22 Edition 4.0 :2003  Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of
  CISPR 22 Edition 5.0 :2005  measurement
  CISPR 22 Edition 5.2 :2006
  CISPR 22 Edition 6.0 :2008
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   CISPR 13 Edition 4.2 :2006  Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics -
  CISPR 13 Edition 5.0 :2009  Limits and methods of measurement
  CISPR 13 Edition 5.1 :2015
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   IEC 61000-3-2 Edition 2.1 :2001  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment
  IEC 61000-3-2 Edition 3.0 :2005  input current ≤ 16 A per phase)
  IEC 61000-3-2 Edition 3.2 :2009
  IEC 61000-3-2 Edition 4.0 :2014
รูปแบบการรับรอง : ISO/IEC17067:2013 ประเภทที่ 1a ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การประเมินรายงานทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ *   มอก. 344-2549  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
  IEC 60400 Edition 6.1 :2002  Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
หลอดไฟฟ้า *   มอก. 4 เล่ม 1-2529  หลอดไฟฟ้า
ดวงโคมไฟฟ้าทั่วไป *   IEC 60598-1 Edition 6.0 :2003  Luminaries - Part 1: General requirements and tests
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ *   มอก. 236-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  IEC 60081 Edition 5.2 :2003  Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว *   มอก. 1713-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว
  IEC 60901 Edition 2.3 :2004  Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป *   มอก. 902-2532  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไปLuminaries - Part 1: General requirements and tests
  IEC 60598-1 Edition 6.0 :2003
ดวงโคมไฟฟ้าฝัง *   มอก. 903-2532  ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
  IEC 60598-2-2 Edition 2.1 :1997  Luminaries - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaries
ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน *   มอก. 904-2532  ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
  IEC 60598-2-3 Edition 3.0 :2002  Luminaries - Part 2-3: Particular requirements - Luminaries for road and street lighting
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง *   มอก. 906-2532  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
  IEC 60598-2-5 Edition 2.0 :1998  Luminaries - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป *   มอก. 905-2532  ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
  IEC 60598-2-4 Edition 2.0 :1997  Luminaries - Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaries
ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ *   มอก. 907-2532  ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
  IEC 60598-2-8 Edition 2.1 :2001  Luminaries - Part 2-8: Particular requirements – Handlamps
อุปกรณ์ควบคุมหลอด *   IEC 61347-1 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 1: General and safety requirements
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์) *   IEC 61347-2-3 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (บัลลาสต์แกนเหล็ก) *   IEC 61347-2-8 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป *   มอก. 2234-2548  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 2234-2557  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป คุณลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัย
  IEC 60968 Edition 1.2: 1999  Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements
  IEC 60968 Edition 3.0 :2015  Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements
  IEC 60969 Edition 1.2 :2001  Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ *   มอก. 956-2533  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 956-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 956-2557  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ คุณลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัย
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   มอก. 1561-2548  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1561-2556  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1956-2553  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ:ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
  มอก. 1448-2540  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
  มอก. 1448-2553  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   IEC 60950-1 Edition 1.0 :2001  Information technology equipment – Safety –Part 1: General requirements
  IEC 60950-1 Edition 2.0 :2005
  IEC 60950-1 Edition 2.1 :2009
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   CISPR 22 Edition 4.0 :2003  Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of
  CISPR 22 Edition 5.0 :2005  measurement
  CISPR 22 Edition 5.2 :2006
  CISPR 22 Edition 6.0 :2008
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   CISPR 13 Edition 4.2 :2006  Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics -
  CISPR 13 Edition 5.0 :2009  Limits and methods of measurement
  CISPR 13 Edition 5.1 :2015
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   IEC 61000-3-2 Edition 2.1 :2001  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment
  IEC 61000-3-2 Edition 3.0 :2005  input current ≤ 16 A per phase)
  IEC 61000-3-2 Edition 3.2 :2009
  IEC 61000-3-2 Edition 4.0 :2014
รูปแบบการรับรอง : ISO/IEC17067:2013 ประเภทที่ 1b ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากรุ่นการผลิตที่ขอการรับรอง การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การประเมินรายงานทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ การออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ *   มอก. 344-2549  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
  IEC 60400 Edition 6.1 :2002  Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
หลอดไฟฟ้า *   มอก. 4 เล่ม 1-2529  หลอดไฟฟ้า
ดวงโคมไฟฟ้าทั่วไป *   IEC 60598-1 Edition 6.0 :2003  Luminaries - Part 1: General requirements and tests
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ *   มอก. 236-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  IEC 60081 Edition 5.2 :2003  Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว *   มอก. 1713-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว
  IEC 60901 Edition 2.3 :2004  Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป *   มอก. 902-2532  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
  IEC 60598-1 Edition 6.0 :2003  Luminaries - Part 1: General requirements and tests
ดวงโคมไฟฟ้าฝัง *   มอก. 903-2532  ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
  IEC 60598-2-2 Edition 2.1 :1997  Luminaries - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaries
ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน *   มอก. 904-2532  ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
  IEC 60598-2-3 Edition 3.0 :2002  Luminaries - Part 2-3: Particular requirements - Luminaries for road and street lighting
ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง *   มอก. 906-2532  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
  IEC 60598-2-5 Edition 2.0 :1998  Luminaries - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป *   มอก. 905-2532  ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
  IEC 60598-2-4 Edition 2.0 :1997  Luminaries - Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaries
ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ *   มอก. 907-2532  ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
  IEC 60598-2-8 Edition 2.1 :2001  Luminaries - Part 2-8: Particular requirements – Handlamps
อุปกรณ์ควบคุมหลอด *   IEC 61347-1 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 1: General and safety requirements
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (บัลลาสต์อิเล็คทรอนิกส์) *   IEC 61347-2-3 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (บัลลาสต์แกนเหล็ก) *   IEC 61347-2-8 Edition 1.0 :2000  Lamp control gear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป *   มอก. 2234-2548  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 2234-2557  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป คุณลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัย
  IEC 60968 Edition 1.2: 1999  Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements
  IEC 60968 Edition 3.0 :2015  Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements
  IEC 60969 Edition 1.2 :2001  Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ *   มอก. 956-2533  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 956-2548  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  มอก. 956-2557  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ คุณลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัย
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   มอก. 1561-2548  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1561-2556  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไป
  มอก. 1956-2553  บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ:ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
  มอก. 1448-2540  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
  มอก. 1448-2553  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   IEC 60950-1 Edition 1.0 :2001  Information technology equipment – Safety –Part 1: General requirements
  IEC 60950-1 Edition 2.0 :2005
  IEC 60950-1 Edition 2.1 :2009
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   CISPR 22 Edition 4.0 :2003  Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of
  CISPR 22 Edition 5.0 :2005  measurement
  CISPR 22 Edition 5.2 :2006
  CISPR 22 Edition 6.0 :2008
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   CISPR 13 Edition 4.2 :2006  Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics -
  CISPR 13 Edition 5.0 :2009  Limits and methods of measurement
  CISPR 13 Edition 5.1 :2015
บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ *   IEC 61000-3-2 Edition 2.1 :2001  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment
  IEC 61000-3-2 Edition 3.0 :2005  input current ≤ 16 A per phase)
  IEC 61000-3-2 Edition 3.2 :2009
  IEC 61000-3-2 Edition 4.0 :2014
วันที่ออกให้  :  23 มิถุนายน 2559
วันที่สิ้นอายุ  :  21 ธันวาคม 2561
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  30 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559