การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ที่อยู่     112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์     0-2564-6900 ต่อ 2080-2084
แฟ็กซ์     0-2564-6889
E-Mail     ecec@nectec.or.th
เว็บไซต์     http://www.nectec.or.th/ecec
เลขที่ใบรับรอง     P2001/001
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  21 ธันวาคม 2564
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  30 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563