การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
ที่อยู่     975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์     0-2709-4860-8
แฟ็กซ์     0-2324-0917
E-Mail     testcenter@thaieei.com
เว็บไซต์     http://www.thaieei.com
เลขที่ใบรับรอง     P2002/002
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  21 ตุลาคม 2564
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  22 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ  :  * มาตรฐานที่เพิ่มเติม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563