การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทอรนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
ที่อยู่     141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก D อุทยานวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์     0-2117-8600
แฟ็กซ์     
E-Mail     sales@ptec.or.th
เว็บไซต์     http://www.ptec.or.th
เลขที่ใบรับรอง     P2002/004
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  18 สิงหาคม 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  19 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 15 กันยายน 2563
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565