การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
 5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ส่วนรับรองมาตรฐาน
ที่อยู่     87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     P2101/005
ใบรับรอง  
  Download
วันที่ออกให้  :  5 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นอายุ  :  4 มีนาคม 2567
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  5 มีนาคม 2564
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 29 มีนาคม 2564
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565