การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 5. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     1858/75-76 ชั้น 16 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์     0-2751-4050
แฟ็กซ์     0-2751-4048
E-Mail     thailand@tuv-nord.com
เว็บไซต์     http://www.tuv-nord.com/th
เลขที่ใบรับรอง     Q1908/005
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
17   การผลิตสิ่งทอ
18   การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์
19   การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้าบังเหียนและรองเท้า
21   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
22   การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ และการทำสำเนาสื่อบันทึก 2221, 2222, 2230
24   การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
26*   การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ 2694, 2695
2694   การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ และปูนปลาสเตอร์
2695   การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
33   การผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเกี่ยวกับสายตา นาฬิกา
34   การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
3591   การผลิตรถจักรยานยนต์
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
37*   การนำกลับมาใช้ใหม่
40*   การจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและน้ำร้อน 4020
41   การเก็บน้ำ การกรองน้ำ และการจ่ายน้ำ
45*   การก่อสร้าง
50   การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
60   การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ
61   การขนส่งทางน้ำ
62   การขนส่งทางอากาศ
63   กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
64   การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม
70   กิจกรรมด้านการค้าอสังหาริมทรัพย์
72   คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
73*   การวิจัย และการพัฒนา
74   กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ 7422, 7422
7421*   การบริการให้คำปรึกษาทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และกิจกรรมทางเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8030   การศึกษาขั้นสูง
90   การกำจัดน้ำเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน
93   กิจกรรมบริการอื่นๆ
วันที่ออกให้  :  29 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  4 เมษายน 2562
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  24 กุมภาพันธ์ 2545
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562