การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 6. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์     0-2670-4800
แฟ็กซ์     0-2718-1940-1
E-Mail     sale.support@bureauveritas.com
เว็บไซต์     http://www.bureauveritas.co.th
เลขที่ใบรับรอง     Q1907/006
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
10*   การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ การสกัดถ่านหินชนิดร่วน
11*   การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ กิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซยกเว้นการสำรวจ
13*   การทำเหมืองแร่โลหะ
14*   การทำเหมืองแร่อื่น ๆ และเหมืองหิน
15   การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
17   การผลิตสิ่งทอ
18   การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์
20   การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก
21   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
2320   การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผ่านการกลั่น
24   การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี 2423
2423*   การผลิตยารักษาโรค สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
26*   การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากแร่อโลหะ
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
4010   การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า
4030   การจ่ายไอน้ำ และน้ำร้อน
45   การก่อสร้าง
50   การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
60   การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ
63   กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
6420   การโทรคมนาคม
71   การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
72   คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
74   กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ 7422
วันที่ออกให้  :  29 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  4 เมษายน 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  3 กันยายน 2546
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562