การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ)
ที่อยู่     35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์     0-2577-9371-73
แฟ็กซ์     0-2577-9372
E-Mail     tocb@tistr.or.th
เว็บไซต์     http://www.tistr.or.th
เลขที่ใบรับรอง     Q2003/007
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
  Download
วันที่ออกให้  :  19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  11 มิถุนายน 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  15 กรกฎาคม 2547
หมายเหตุ  :  
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565