การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ)
ที่อยู่     35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์     0-2577-9371-73
แฟ็กซ์     0-2577-9372
E-Mail     tocb@tistr.or.th
เว็บไซต์     http://www.tistr.or.th
เลขที่ใบรับรอง     Q1712/007
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
-->
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
15   การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
17*   การผลิตสิ่งทอ
18*   การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์
19*   การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า บังเหียนและรองเท้า
21*   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
24*   การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25*   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
26*   การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ
27*   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28*   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
34   การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
36*   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691, 3692
50*   การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51*   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52*   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
90*   การกำจัดน้ำเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน
92*   กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
93*   กิจกรรมบริการอื่นๆ
วันที่ออกให้  :  25 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นอายุ  :  11 มิถุนายน 2563
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  15 กรกฎาคม 2547
หมายเหตุ  :