การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 8. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     3388/46 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์     0-2367-5594
แฟ็กซ์     0-2367-5249
E-Mail     pornphan.sirisomrithikul@lr.org
เว็บไซต์     http://www.th.lrqa.com
เลขที่ใบรับรอง     Q2001/012
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
20   การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก
2101   การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
24   การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
2694   การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ และปูนปลาสเตอร์
2695   การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691, 3692
45   การก่อสร้าง
50   การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
60   การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ
61   การขนส่งทางน้ำ
63   กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
วันที่ออกให้  :  29 เมษายน 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  28 พฤศจิกายน 2565
ออกให้ ณ วันที่  :  12 พฤษภาคม 2563
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  29 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ  :