การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 8. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     3388/46 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์     0-2367-5594
แฟ็กซ์     0-2367-5249
E-Mail     pornphan.sirisomrithikul@lr.org
เว็บไซต์     http://www.th.lrqa.com
เลขที่ใบรับรอง     Q1711/012
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
20   การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก
21   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
22   การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ และการทำสำเนาสื่อบันทึก 2221
24   การผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
26   การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
3430*   การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
3592*   การผลิตรถจักรยานสองล้อและรถคนพิการ
3599*   การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691, 3692
37*   การนำกลับมาใช้ใหม่
41*   การเก็บน้ำ การกรองน้ำ และการจ่ายน้ำ
45   การก่อสร้าง
50*   การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51*   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52*   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
60*   การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อ
61*   การขนส่งทางน้ำ
63*   กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
วันที่ออกให้  :  25 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นอายุ  :  28 พฤศจิกายน 2562
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  29 ตุลาคม 2556
หมายเหตุ  :