การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 9. บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่     2445/36-38 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์     0-2314-2071
แฟ็กซ์     0-2318-4864
E-Mail     info@tha.tuv.com
เว็บไซต์     http://www.tuv.com
เลขที่ใบรับรอง     Q1704/013
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
17   การผลิตสิ่งทอ
19   การฟอกหนังและการตัดแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า บังเหียน และรองเท้า
20   การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟาง และวัสดุถัก
2101   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
24   การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
30   การผลิตเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691,3692
วันที่ออกให้  :  19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  17 เมษายน 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  7 มีนาคม 2557
หมายเหตุ  :