การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 10. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
ที่อยู่     2/22 อาคารไอยรา ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     
แฟ็กซ์     
E-Mail     
เว็บไซต์     
เลขที่ใบรับรอง     Q1904/014
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
17   การผลิตสิ่งทอ
2101   การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
24   การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
3430   การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และเครื่องยนต์
3591   การผลิตรถจักรยานยนต์
3592   การผลิตรถจักรยานสองล้อและรถคนพิการ
3599   การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691, 3692
4010   การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า
4030   การจ่ายไอน้ำและน้ำร้อน
45   การก่อสร้าง
51   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
72   คอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
74   กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ 7422
วันที่ออกให้  :  5 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นอายุ  :  5 มิถุนายน 2565
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ  :