การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 10. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
ที่อยู่     2/22 อาคารไอยรา ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์     0-2678-5154
แฟ็กซ์     0-2678-5155
E-Mail     ticacert@gmail.com
เว็บไซต์     http://www.ticacert.com
เลขที่ใบรับรอง     Q1904/014
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส ISIC กิจกรรม ยกเว้น
17   การผลิตสิ่งทอ
*18   การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์
*19   การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้าบังเหียน และรองเท้า
*20   การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก
*21   การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2101
*22   การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ และการทำสำเนาสื่อบันทึก
24   การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี 2423
25   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
27   การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
29   การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
31   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องมือไฟฟ้าที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
*32   การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
*3320   การผลิตเครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
*34   การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง 3430
3591   การผลิตรถจักรยานยนต์
3592   การผลิตรถจักรยานสองล้อและรถคนพิการ
3599   การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น
36   การผลิตเครื่องเรือน การผลิตที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น 3691, 3692
4010   การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า
4030   การจ่ายไอน้ำและน้ำร้อน
45   การก่อสร้าง
*50   การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยนยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51   การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52   การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ภายในบ้าน
*65   การเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเวินการประกันภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ
*70   กิจกรรมด้านการค้าอสังหาริมทรัพย์
72   คอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
74   กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ 7422
วันที่ออกให้  :  19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  5 มิถุนายน 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  5 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ  :  * ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงานเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563