การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่     1025 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์     0-2617-1723-36
แฟ็กซ์     0-2617-1707-9
E-Mail     marketing@masci.or.th
เว็บไซต์     http://www.masci.or.th/
เลขที่ใบรับรอง     OHS2001/001
ขอบข่ายการรับรองระบบงาน  
รหัส IAF กิจกรรม ยกเว้น
14   การผลิตยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก
15   การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
16   การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ ปูนปลาสเตอร์ และอื่นๆ
17   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์
18   การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
19   การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
22   การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
24   การนำกลับมาใช้ใหม่
25   การผลิตและจ่ายไฟฟ้า
26   การผลิตและจ่ายก๊าซ
27   การผลิตและจ่ายน้ำ และไอน้ำ
31   การขนส่ง การเก็บรักษา และการคมนาคม
39   การบริการทางสังคมอื่นๆ
วันที่ออกให้  :  19 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นอายุ  :  18 สิงหาคม 2566
วันที่ออกให้ครั้งแรก  :  19 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ  :