การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ)
7. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
1. สภาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการพลังงาน
1. บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ส่วนรับรองมาตรฐาน
5. บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ
7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริการตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
8. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
9. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 หน่วยรับรองบุคลากร
1. โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
2. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร
4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
5. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
6. ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
 หน่วยรับรองระบบการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565