การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ)
7. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
1. สภาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 ระบบการจัดการพลังงาน
1. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
2. บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคม ส่วนรับรองมาตรฐาน
5. บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
 หน่วยรับรองบุคลากร
1. โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
2. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร
 หน่วยรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565