การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)  ยกเลิกการรับรองระบบงาน มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
5. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
6. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ) (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
8. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
9. บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
10. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
6. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)  ยกเลิกการรับรองระบบงาน มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
7. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
8. บริษัท ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
1. สภาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการพลังงาน
1. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด  ยกเลิกการรับรองระบบงาน มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
4. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 50001:2018)
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
3. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
3. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
4. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 หน่วยรับรองบุคลากร
1. สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (ไม่มีการต่ออายุการรับรองระบบงาน มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
4. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด