การรับรองระบบงาน > การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง (CB) > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน > รายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
5. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
6. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ) (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
8. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
9. บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 9001:2015)
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
4. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
6. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
7. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สามารถออกใบรับรอง ISO 14001:2015)
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 ระบบการจัดการพลังงาน
1. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด
2. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 หน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
 หน่วยรับรองบุคลากร
1. สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ