รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
 รายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงาน
     1. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
     2. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สายธุรกิจ – ซอฟต์ไลน์ ฮาร์ดไลน์ แผนกบริการการตรวจ)
     3. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
     4. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกสิ่งแวดล้อม)
     5. กรมประมง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
     6. บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
     7. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สายธุรกิจ – ไฟฟ้าและการสื่อสารไร้สาย และเทคโนโลยีการขนส่ง
     8. สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
     9. บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายบริการด้านผลิตภัณฑ์ แผนกบริการผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภค ส่วนงานหน่วยตรวจและบริการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ และฝ่ายรับรองธุรกิจ
     10. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง
     11. กรมการค้าภายใน กองชั่งตวงวัด ส่วนสินค้าหีบห่อ
     12. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
     13. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
     14. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
     15. บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
     16. บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
     17. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
     18. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
     19. บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกอุตสาหกรรม)
     20. บริษัท ฟินิกซ์ คิวซี จำกัด
     21. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
     22. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
     23. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ฝ่ายหน่วยตรวจ
     24. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย
     25. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซี จำกัด ฝ่ายผู้ตรวจสอบ
     26. บริษัท แบงค็อก เซอร์ติฟิเคชัน จำกัด
     27. บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ฝ่ายหน่วยตรวจ)
     28. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยตรวจ
     29. บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด (หน่วยตรวจ)
     30. บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด แผนกตรวจรับรองอุปกรณ์อุตสาหกรรม
     31. บริษัท ไอเอสโอซิสเตม เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
     32. บริษัท ทีไอเอสอินสเปคชั่น จำกัด
     33. บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) แผนกตรวจสอบและรับรอง A
     34. บริษัท วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
     35. บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
     36. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
     37. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง กลุ่มตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
     38. บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
     39. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี

     
     
     
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565