รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
2868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 1 รายการ 27 September 2021 30 October 2021 0
2867 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 October 2021 31 October 2021 0
2866 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กวป. 01 October 2021 30 September 2022 0
2865 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กวป. 01 October 2021 30 September 2022 0
2864 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กวป. 01 October 2021 30 September 2022 0
2863 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.5 และ ก.6 01 October 2021 30 September 2022 0
2862 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.4 และ ก.7 01 October 2021 30 September 2022 0
2861 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.2 และ ก.3 01 October 2021 30 September 2022 0
2860 ประกาศ สมอ. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน ก.1 และ ก.8 01 September 2021 30 September 2021 0
2859 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 01 April 2021 30 June 2021 0
2858 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 01 January 2021 31 March 2021 0
2857 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 01 July 2021 30 September 2021 0
2856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 October 2021 26 October 2021 0
2855 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 October 2021 19 October 2021 0
2854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานศูนย์ยางล้อ ชั้น 4 อาคาร สมอ. เป็นห้องสันทนาการ 30 September 2021 14 October 2021 0
2853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอ็กเทอนัลฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 งาน 30 September 2021 22 October 2021 0
2852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติ๊กเกอร์แบบกันน้ำ จำนวน 1 งาน 27 September 2021 22 October 2021 0
2851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคาร สมอ. 30 September 2021 22 October 2021 0
2850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกระจกภายในห้องน้ำอาคาร สมอ. 30 September 2021 22 October 2021 0
2849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 30 September 2021 22 October 2021 0
2848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 October 2021 15 October 2021 0
2847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวันของ สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 October 2021 13 October 2021 0
2846 ประกาศ สมอ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมอ. 08 October 2021 25 October 2021 0
2845 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสถานีควบคุมทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 07 October 2021 05 November 2021 0
2844 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างสถานึควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 07 October 2021 06 November 2021 0
2843 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 06 October 2021 15 October 2021 0
2842 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๘ เครื่อง 05 October 2021 12 October 2021 0
2841 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด 05 October 2021 12 October 2021 0
2840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจโควิด 19 จำนวน 1 งาน 27 September 2021 15 October 2021 0
2839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสติ๊กเกอร์กันน้ำ จำนวน 1 งาน 27 September 2021 15 October 2021 0
2838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 21 September 2021 15 October 2021 0
2837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 1 งาน 23 September 2021 15 October 2021 0
2836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส่วนหน้าห้องประชุม 200 เป็นส่วนนิทรรศการ สมอ. และลงทะเบียน 30 September 2021 11 October 2021 0
2835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน 2 เครื่อง 22 September 2021 06 October 2021 0
2834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถ สมอ. 06 September 2021 20 September 2021 0
2833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตู้สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน ประตู และผนังห้องทำงาน ชั้น 3 30 September 2021 14 October 2021 0
2832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกพ.สล. หมายเลข สมอ.6/502/51 สมอ.6/467/51 สมอ.6/615/60 และ สมอ.6/498/51 จำนวน 4 เครื่อง 21 September 2021 11 October 2021 0
2831 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพะเจาะจง 01 October 2021 15 October 2021 0
2830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Hosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 02 September 2021 0
2829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 September 2021 01 October 2021 0
2828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 September 2021 30 September 2021 0
2827 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 30 September 2021 09 October 2021 0
2826 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน้ต และวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ 30 September 2021 09 October 2021 0
2825 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 September 2021 09 October 2021 0
2824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 7 อัตรา 30 September 2021 30 September 2021 0
2822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๖ อัตรา โดยวิธีคัดเลือก  29 September 2021 08 October 2021 0
2821 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานมาตรฐ่านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือก 29 September 2021 08 October 2021 0
2820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) พร้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft windows จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2021 29 September 2021 0
2819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ NAS (Network Attached Storage) จำนวน 1 เครื่อง พร้อม Hard disk ความจุ 60 TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2021 23 September 2021 0
2818 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 September 2021 23 September 2021 0
2817 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการเอกสารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2021 08 October 2021 0
2816 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2021 08 October 2021 0
2815 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2021 08 October 2021 0
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 15 September 2021 10 October 2021 0
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า จำนวน 1 งาน 23 September 2021 10 October 2021 0
2812 ประกาศ สมอ. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 ิอัตรา 27 September 2021 30 September 2021 0
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการบริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 27 September 2021 27 September 2021 0
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติกร กองกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 27 September 2021 27 September 2021 0
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 23 รายการ 10 September 2021 08 October 2021 0
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 15 September 2021 08 October 2021 0
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 15 September 2021 08 October 2021 0
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดถ้วยชา กาแฟ จำนวน 360 ใบ 21 September 2021 08 October 2021 0
2802 ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 23 September 2021 29 September 2021 0
2801 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงาน ของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 September 2021 30 September 2021 0
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 September 2021 27 September 2021 0
2799 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14 September 2021 21 September 2021 0
2798 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 42 เครื่อง และแป้นพิมพ์ จำนวน 42 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2021 30 September 2021 0
2797 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 20 September 2021 30 September 2021 0
2796 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 20 September 2021 30 September 2021 0
2795 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 20 September 2021 30 September 2021 0
2794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP LaserJte M506 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 August 2021 31 August 2021 0
2793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 August 2021 31 August 2021 0
2791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขุดโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2021 27 September 2021 0
2790 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 15 September 2021 30 September 2021 0
2789 ประกาศ สมอ เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้อง server ศส. 15 September 2021 17 September 2021 0
2788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 September 2021 14 September 2021 0
2786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมปากกา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 September 2021 25 September 2021 0
2785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 2 อัตรา 13 September 2021 30 September 2021 0
2784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 30 September 2021 0
2783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 อัตรา 13 September 2021 30 September 2021 0
2782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 September 2021 19 September 2021 0
2781 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 13 September 2021 13 October 2021 0
2780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 13 September 2021 20 September 2021 0
2776 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 10 September 2021 21 September 2021 0
2775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 September 2021 20 September 2021 0
2774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 September 2021 20 September 2021 0
2773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส(iPad)จำนวน 10 เครื่อง 09 September 2021 16 September 2021 0
2772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2021 09 October 2021 0
2771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 01 September 2021 17 September 2021 0
2770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 02 September 2021 17 September 2021 0
2769 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2768 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2767 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2766 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2765 ประกาศ สมอ เรื่อง ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2764 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ งวด 08 September 2021 30 September 2021 0
2763 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Acrobat Pro ๒๐๒๐ Multiple Platforms 08 September 2021 08 September 2021 0
2762 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าบริการโปรแกรมสำเร็จรูป Creative Cloud for teams All Apps Multiple 08 September 2021 08 September 2021 0
2761 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 07 September 2021 07 September 2021 0
2760 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง 07 September 2021 07 September 2021 0
2759 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวง่ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง 07 September 2021 07 September 2021 0
2758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2021 16 September 2021 0
2757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2021 16 September 2021 0
2756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 September 2021 16 September 2021 0
2755 ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 03 September 2021 08 September 2021 0
2751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑๗ เครื่อง 01 September 2021 01 September 2021 0
2750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ WOHLENBERG หมายเลขครุภัณฑ์ : สมอ.34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2021 10 September 2021 0
2749 จ้่างปรับปรุงโปรแกรมระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 02 September 2021 16 September 2021 0
2748 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง) 31 August 2021 30 September 2021 0
2747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ 01 September 2021 01 September 2021 0
2746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น Ms521dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 September 2021 08 September 2021 0
2745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 September 2021 08 September 2021 0
2744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ๔๒๕๐N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 August 2021 01 September 2021 0
2743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ SPG ๒๓๐ แกรม สีงาช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 August 2021 30 August 2021 0
2741 ประกาศสาระสัคะญสัญญาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 (ระยะเวลา 1 เดือน) 23 August 2021 30 August 2021 0
2740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 20 August 2021 10 September 2021 0
2739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 20 August 2021 10 September 2021 0
2738 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 26 August 2021 09 September 2021 0
2737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 August 2021 25 August 2021 0
2735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 August 2021 25 August 2021 0
2734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 24 August 2021 0
2733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 24 August 2021 0
2732 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 39 เครื่อง 25 August 2021 01 September 2021 0
2731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 August 2021 24 August 2021 0
2730 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นท์เตอร์ HP LaserJerM506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 August 2021 10 August 2021 0
2729 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 August 2021 10 August 2021 0
2728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 42 เครื่อง และแป้นพิมพ์ จำนวน 42 อัน 23 August 2021 23 August 2021 0
2727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์หมายเลข 1 หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.505/5/52 06 August 2021 20 August 2021 0
2726 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 13 August 2021 23 August 2021 0
2725 จัดซื้อหมึกพิมพ์ 5 รายการ 09 August 2021 23 August 2021 0
2724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 August 2021 18 August 2021 0
2722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ PT SAMSUNG ML-๕๕๑๐ND หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๔๒๕/๔๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 August 2021 11 August 2021 0
2720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) โดยเฉพาะเจาะจง 17 August 2021 17 September 2021 0
2719 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 42 เครื่อง และแป้นพิมพ์ จำนวน 42 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2021 19 August 2021 0
2718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 33 เครื่อง 09 August 2021 16 August 2021 0
2717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว 05 August 2021 20 August 2021 0
2716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระใช้ภายในห้องน้ำ สมอ. จำนวน 84 ลัง 29 July 2021 20 August 2021 0
2715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าและติดธง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชนีพันปีหลวง 30 July 2021 20 August 2021 0
2714 ประกาศ สมอ. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2021 04 August 2021 0
2713 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ 05 August 2021 05 August 2021 0
2712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 August 2021 18 August 2021 0
2711 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 03 August 2021 03 August 2021 0
2710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2021 30 June 2021 0
2709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 August 2021 02 August 2021 0
2708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 July 2021 04 August 2021 0
2707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 August 2021 11 August 2021 0
2706 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 29 July 2021 29 August 2021 0
2705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำวน ๔ รายการ 05 July 2021 13 August 2021 0
2704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 19 July 2021 06 August 2021 0
2703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ VOIP 1 ระบบ และ เครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 102 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 July 2021 27 July 2021 0
2702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตลับ 06 July 2021 30 July 2021 0
2701 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 33 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 July 2021 27 July 2021 0
2700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 09 July 2021 30 July 2021 0
2699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 08 July 2021 30 July 2021 0
2698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 08 July 2021 30 July 2021 0
2697 ประกาศยกเลิก จ้างผูกผ้าประดับรั้วเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 1 รายการ 11 June 2021 30 July 2021 0
2696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2021 14 August 2021 0
2695 ประกาศผู้ชนะกระดาษ์การ์ด150G สำหรับพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2021 24 June 2021 0
2694 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 June 2021 19 June 2021 0
2693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอมอนิเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 July 2021 20 July 2021 0
2690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 06 July 2021 23 July 2021 0
2689 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประมวลผลแบบสำรวจความเชื่อมั่นความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 08 July 2021 16 July 2021 0
2688 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08 July 2021 08 July 2021 0
2687 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 07 July 2021 16 July 2021 0
2686 ประกาศ สมอ. เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีควบคุมการทดสอบของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 July 2021 13 July 2021 0
2685 ประกาศผู้ชนะจ้างผูกผ้าประดับรั้ว จำนวน 1งาน 22 July 2021 16 July 2021 0
2684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 July 2021 16 July 2021 0
2683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด 05 July 2021 16 July 2021 0
2682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง 07 April 2021 07 April 2021 0
2681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจานกาแฟ เพื่อการประชุม 25 June 2021 16 July 2021 0
2680 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 June 2021 07 July 2021 0
2679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอมินิเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2021 29 June 2021 0
2678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟสตูดิโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 June 2021 29 June 2021 0
2677 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเหลือจ่าย จำนวน 3 โครงการ) 24 June 2021 31 July 2021 0
2676 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI แบบรายปี 22 June 2021 22 June 2021 0
2675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์ 4 สี Ink Jet ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 17 June 2021 23 June 2021 0
2674 ประกาศ สมอ.เรื่องข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 June 2021 16 June 2021 0
2673 ประกาศผู้ชนะจ้างผูกผ้าประดับรั้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 27 May 2021 18 June 2021 0
2672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 10 ชุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน -กันยายน 2564 27 May 2021 18 June 2021 0
2671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 720 ใบ 02 June 2021 18 June 2021 0
2670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ 27 May 2021 18 June 2021 0
2669 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา 2 โครงการ (จ้างดำเนินการสรรหาพนักงานราชการฯ และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ) 28 May 2021 04 June 2021 0
2668 กระดาษการ์ดสำหรับพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 13 May 2021 13 May 2021 0
2667 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร 13 May 2021 13 May 2021 0
2665 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 24 May 2021 24 May 2021 0
2664 ประกาศ สมอ. เรื่องข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ 24 May 2021 24 May 2021 0
2663 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ JIS S ๒๑๐๙ : ๒๐๑๙ 25 May 2021 25 May 2021 0
2662 ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ 24 May 2021 31 May 2021 0
2661 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 24 May 2021 24 May 2021 0
2660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. 08 March 2021 15 March 2021 0
2659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเชิงชายและติดตั้งกันสาดห้องพนักงานขับรถยนต์ สมอ. 11 May 2021 25 May 2021 0
2658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล 03 May 2021 24 May 2021 0
2657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ภายใน สมอ. ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564 07 May 2021 28 May 2021 0
2656 ประกาศ สมอ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 13 May 2021 13 May 2021 0
2655 ประกาศ สมอ. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา จ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 13 May 2021 13 May 2021 0
2654 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 May 2021 21 May 2021 0
2653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองครุฑสีขาว พับ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 May 2021 17 May 2021 0
2652 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 425/359 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2021 22 May 2021 0
2651 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ AS ๑๐๘๕.๑๔ ๒๐๑๙ โดยเฉพาะเจาะจง 06 May 2021 06 May 2021 0
2650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML ๕๕๑๐ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021 13 May 2021 0
2649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/541/52 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2021 03 May 2021 0
2648 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการตัดและดูแลต้นไม้ภายใน สมอ. จำนวน 1 งาน 22 April 2021 18 May 2021 0
2647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนว 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2021 06 May 2021 0
2646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องและครุภัณฑ์ภายในห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 01 March 2021 30 April 2021 0
2645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 April 2021 07 April 2021 0
2644 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 April 2021 06 May 2021 0
2643 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อการขอใช้บริการใบรับรองนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองและค่าบริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 26 April 2021 26 April 2021 0
2642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด ด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2021 05 May 2021 0
2641 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกรคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) 16 April 2021 16 April 2021 0
2640 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 07 April 2021 22 April 2021 0
2639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร (รวม 9 ตลับ) 25 March 2021 25 March 2021 0
2638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการมาตรฐาน 07 April 2021 22 April 2021 0
2637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 April 2021 08 April 2021 0
2636 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรฐานต่างประเทศ รวม 4 ราายการ 05 April 2021 05 April 2021 0
2635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซทสำหรับพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาต เอกสารเผยแพร่ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา และเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2021 07 April 2021 0
2634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางลมดูดแบบหนาและยางลมดูดแบบางที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ตัด ๔ พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 April 2021 07 April 2021 0
2633 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 02 April 2021 08 April 2021 0
2632 ประกาศ สมอ. เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 31 March 2021 30 April 2021 0
2629 ประกาศ สมอ. เรื่องขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 31 March 2021 30 April 2021 0
2628 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 01 April 2021 16 April 2021 0
2627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 15 March 2021 31 March 2021 0
2626 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 50 ชุด 31 March 2021 07 April 2021 0
2625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 March 2021 29 March 2021 0
2624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายละเอียดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ 30 March 2021 06 April 2021 0
2623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 24 March 2021 30 March 2021 0
2622 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง และ ถุงผ้าอนามัย จำนวน 2,500 ใบ 19 March 2021 09 April 2021 0
2621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายใน สมอ. 12 March 2021 09 April 2021 0
2620 (ร่าง) ประกาศ สมอ. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจ้างจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2021 24 March 2021 0
2619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 March 2021 29 March 2021 0
2618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2021 29 March 2021 0
2617 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021 23 March 2021 0
2616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้าน Graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 March 2021 25 March 2021 0
2615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 16 March 2021 23 March 2021 0
2614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง 11 March 2021 26 March 2021 0
2613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน 12 March 2021 12 March 2021 0
2612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 March 2021 26 March 2021 0
2611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 50 ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging) 12 March 2021 23 March 2021 0
2610 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ HP ๔๒๕๐n 12 March 2021 12 March 2021 0
2609 ประกาศ สมอ. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 12 March 2021 23 March 2021 0
2608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021 19 March 2021 0
2607 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 425/358 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 March 2021 20 March 2021 0
2606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารในงานต่างๆ ของ กส. 09 March 2021 15 March 2021 0
2605 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๔ 10 March 2021 10 March 2021 0
2604 ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบรายละเอียดปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯ 09 March 2021 16 March 2021 0
2603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 04 March 2021 19 March 2021 0
2602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 16 March 2021 0
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพิมพ์ใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท สำหรับพิมพ์เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนาและเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 16 March 2021 0
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินภายใน (Intertnal Audit) และการประเมินระหว่างหน่วยรับรอง (Peer Evaluation) จำนวน 80 ใบ โดยวิธเฉพาะเจาะจง 08 March 2021 08 March 2021 0
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 March 2021 19 March 2021 0
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างดูแลต้นไม้และสวนหย่อมภายใน สมอ. 25 February 2021 19 March 2021 0
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1000 ชุด 10 February 2021 19 March 2021 0
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม จำนวน 16 ชุด 24 February 2021 19 March 2021 0
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สมอ. จำนวน 1 รายการ 27 January 2021 19 March 2021 0
2594 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าบริการ License โปรแกรม Zoom Meeting Business-๑ Year Prepay จำนวน ๑๐ License 03 March 2021 03 March 2021 0
2593 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 02 March 2021 11 March 2021 0
2592 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสารมลพิษไอเสียไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 February 2021 25 March 2021 0
2591 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐานต่างประเทศ AS 1756 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 February 2021 23 February 2021 0
2590 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 18 February 2021 23 February 2021 0
2589 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 February 2021 25 February 2021 0
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2021 25 February 2021 0
2587 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (3 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2021 26 February 2021 0
2586 ประกาศ สมอ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ 18 February 2021 31 March 2021 0
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 February 2021 25 February 2021 0
2584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 February 2021 26 February 2021 0
2583 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 February 2021 15 February 2021 0
2582 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 February 2021 17 February 2021 0
2581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP Laserjet จำนวน 2 รายการ 11 February 2021 19 February 2021 0
2579 ประกาศผู้ชนะหมึกพิมพ์จำนวน 5 รายการ 11 February 2021 18 February 2021 0
2578 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซินและรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กฯ 10 February 2021 10 March 2021 0
2577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 1 งาน 28 January 2021 16 February 2021 0
2576 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษสี A4 จำนวน 1 รายการ (58 ห่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 February 2021 19 February 2021 0
2575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ชุด 27 January 2021 16 February 2021 0
2574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 02 February 2021 16 February 2021 0
2572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 February 2021 16 February 2021 0
2571 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2021 15 February 2021 0
2570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 February 2021 15 February 2021 0
2568 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 05 February 2021 05 March 2021 0
2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง HP Color Laser Jet M533 02 February 2021 09 February 2021 0
2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 29 January 2021 05 February 2021 0
2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2021 02 March 2021 0
2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2021 02 March 2021 0
2563 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP CF 287 29 January 2021 29 January 2021 0
2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 January 2021 03 February 2021 0
2561 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 January 2021 25 January 2021 0
2560 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 January 2021 25 January 2021 0
2559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 4 แกลลอน 12 January 2021 29 January 2021 0
2558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อม 24 December 2020 29 January 2021 0
2557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 25 December 2020 29 January 2021 0
2556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 16 ชุด 28 December 2020 29 January 2021 0
2555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 January 2021 22 January 2021 0
2554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รุ่น 56F3X00 จำนวน 10 ตลับ 18 January 2021 25 January 2021 0
2553 (1)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. ปี 2564 (2 โครงการ) 16 December 2020 31 January 2021 0
2552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า สำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) 15 January 2021 29 January 2021 0
2551 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 January 2021 14 January 2021 0
2550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 January 2021 22 January 2021 0
2549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล งานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 11 January 2021 19 January 2021 0
2548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 05 January 2021 14 January 2021 0
2547 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 04 January 2021 21 January 2021 0
2546 -ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 December 2020 08 January 2021 0
2545 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 December 2020 08 January 2021 0
2544 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 December 2020 29 January 2021 0
2543 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ (กม.) 30 December 2020 07 January 2021 0
2542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีสำหรับเครื่อง Laser Jet Enterprise M553 จำนวน 4 รายการ 29 December 2020 06 January 2021 0
2541 ประกาศ สมอ. เรื่องซื้อกระดาษการ์ดขาว 180g 3143 TPI จำนวน10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 December 2020 29 December 2020 0
2540 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2539 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2538 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2537 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2564) 30 December 2020 30 December 2020 0
2536 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 29 December 2020 29 December 2020 0
2535 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ ระยะเวลา 9 งวด (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) 29 December 2020 29 December 2020 0
2534 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 December 2020 29 December 2020 0
2533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 04 January 2021 30 September 2021 0
2531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564-30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ราย 24 December 2020 24 December 2020 0
2530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2020 31 December 2020 0
2529 ประกาศ สมอ. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานกลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จำนวน 2 อัตรา 03 December 2020 17 December 2020 0
2528 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 December 2020 25 January 2021 0
2527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 December 2020 21 December 2020 0
2526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 December 2020 01 January 2021 0
2525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระยะเวลา 9 เดือน กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 22 December 2020 30 December 2020 0
2522 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2020 11 January 2021 0
2521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2020 30 December 2020 0
2520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการบริการทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 5 และ 6 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 และ 8 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 4 และ 7 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการกำหนดมาตรฐาน กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 2 และ 3 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มวิเคราะห์และประมวลผล จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน 18 December 2020 01 January 2021 0
2514 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 17 December 2020 22 December 2020 0
2513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สนับสนุนงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายต่างประเทศและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มกฎหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 17 December 2020 26 December 2020 0
2510 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 16 December 2020 21 December 2020 0
2509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 17 December 2020 0
2505 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหาตรา ๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2020 15 December 2020 0
2504 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 14 December 2020 17 December 2020 0
2503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 December 2020 15 December 2020 0
2502 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 December 2020 16 December 2020 0
2501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 December 2020 09 December 2020 0
2500 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สีสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 December 2020 04 December 2020 0
2496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ 27 November 2020 18 December 2020 0
2495 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ งาน 27 November 2020 18 December 2020 0
2494 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 December 2020 08 December 2020 0
2493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 December 2020 08 December 2020 0
2492 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.25632 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 27 November 2020 27 November 2020 0
2491 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 30 November 2020 30 November 2020 0
2490 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐาน ASME A๑๑๒.๑๙.๒-๒๐๑๘/CSA B๔๕.๑-๑๘ Ceramic Plumbing Fixtures 27 November 2020 27 November 2020 0
2489 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน 26 November 2020 28 December 2020 0
2488 ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๘๐ ชุด ตาม TOR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2020 26 November 2020 0
2487 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2020 30 November 2020 0
2486 ประกาศผู้ชนะ ซื้อกล่องปั๊มขนาด 37x42x31 ซม. จำนวน 300 ใบ (กม.) 20 November 2020 25 November 2020 0
2485 ประกาศกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์และหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 November 2020 30 November 2020 0
2484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 16 November 2020 07 December 2020 0
2483 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 November 2020 27 November 2020 0
2482 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 กล่อง 05 November 2020 28 November 2020 0
2481 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 24 November 2020 0
2480 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์ที่นั่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 26 November 2020 0
2479 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์เบนซิน และรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 6b ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 November 2020 26 November 2020 0
2478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น Pro 8210s 17 November 2020 26 November 2020 0
2477 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 13 November 2020 26 November 2020 0
2476 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 November 2020 18 November 2020 0
2475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการการส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 12 November 2020 20 November 2020 0
2474 ประกาศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 12 November 2020 20 November 2020 0
2473 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple 12 November 2020 12 November 2020 0
2472 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน ๕,๕๓๐ รีม 10 November 2020 17 November 2020 0
2471 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานธุรการ 03 November 2020 06 November 2020 0
2470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ info graphics และ Clip VDO โดยเฉพาะวิธีเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 November 2020 18 November 2020 0
2466 ประกาศ สมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา ๑๑ งวด ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 09 November 2020 09 November 2020 0
2465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานประจำปี 2563 05 November 2020 16 November 2020 0
2464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าHosting เพื่อจัดเก็บข้อมูล สมอ. สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 4 เมตร x 2.40 เมตร จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน และการดำเนินงาน สมอ. ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 November 2020 16 November 2020 0
2459 ประกาศ กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 04 November 2020 16 November 2020 0
2458 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สมอ. ระยะเวลา ๑๑ งวด (ตั้งแต่วัที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 03 November 2020 03 November 2020 0
2457 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 November 2020 03 November 2020 0
2456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 25 September 2020 0
2450 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 80 ชุด 26 October 2020 12 November 2020 0
2449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 October 2020 09 November 2020 0
2448 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 October 2020 27 October 2020 0
2447 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 30 September 2020 30 October 2020 0
2446 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 09 October 2020 09 November 2020 0
2445 ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส (iPad) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 October 2020 0
2444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กม.) 25 September 2020 30 October 2020 0
2443 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2020 19 October 2020 0
2442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 October 2020 28 October 2020 0
2441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 October 2020 09 October 2020 0
2440 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2439 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2438 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน 09 October 2020 31 October 2020 0
2437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 October 2020 14 October 2020 0
2436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ภายในงาน SMART SME EXPO 2020 06 October 2020 15 October 2020 0
2435 จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ RICOH รุ่น 8210s สมอ. 540/7/61 ระยะเวลา 3 เดือน 05 October 2020 14 October 2020 0
2434 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการพัสดุ ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2433 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอลดา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2432 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (จุรีพร) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2431 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (วรางคณา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2430 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานบริการห้องสมุดและระบบฐานข้อมูลห้องสมุด ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2429 ประกาศ สมอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปัญญา) ระยะเวลา ๑๒ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 05 October 2020 05 October 2020 0
2428 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. 02 October 2020 02 October 2020 0
2427 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 30 September 2020 09 October 2020 0
2426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 30 September 2020 09 October 2020 0
2425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง 30 September 2020 09 October 2020 0
2424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มน้ำ 29 September 2020 09 October 2020 0
2423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไปและด้านพัสดุ จำนวน 1อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 September 2020 06 October 2020 0
2420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อ Canon Calulator แบบมีกระดาษม้วน 25 September 2020 30 September 2020 0
2419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 6 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML จำนวน ๑ ระบบ 25 September 2020 03 October 2020 0
2417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและด้านการพัสดุ (กต.2) จำนวน 1 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.2) จำนวน 3 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 September 2020 30 September 2020 0
2414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง กองกฎหมาย 24 September 2020 30 September 2020 0
2413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มหมายต่างประเทศและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 24 September 2020 30 September 2020 0
2412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย กลุ่มหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 24 September 2020 30 September 2020 0
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 September 2020 24 October 2020 0
2404 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ 24 September 2020 24 October 2020 0
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางเข้าทางออกศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 02 October 2020 0
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 September 2020 23 September 2020 0
2399 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้าง 7 รายการ) 22 September 2020 22 October 2020 0
2397 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2020 24 September 2020 0
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ) 21 September 2020 21 October 2020 0
2395 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 September 2020 25 September 2020 0
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 03 September 2020 30 September 2020 0
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน 17 September 2020 28 September 2020 0
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการมาตรฐาน 1 17 September 2020 25 September 2020 0
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ info Graphics และ Clip VDO 17 September 2020 28 September 2020 0
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD OECD - GLP) ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2020 28 September 2020 0
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 24 September 2020 0
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2020 24 September 2020 0
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนพัฒนาและแนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 September 2020 24 September 2020 0
2386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองตรวจการมาตรฐาน 2 15 September 2020 22 September 2020 0
2385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ 01 September 2020 15 September 2020 0
2384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนผนังกระจกขนาด 2,000 มม.*2,300 มม. หนา 6 มม. 09 September 2020 16 September 2020 0
2383 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2382 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2381 -นำร่าง- ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 September 2020 15 September 2020 0
2380 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ( จำนวน 1 รายการ) 10 September 2020 30 September 2020 0
2379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 10 September 2020 21 September 2020 0
2378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น 09 September 2020 18 September 2020 0
2377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ ๘๐ แกรม 09 September 2020 18 September 2020 0
2376 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 02 September 2020 30 September 2020 0
2375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 11 September 2020 0
2374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 September 2020 11 September 2020 0
2373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 03 September 2020 14 September 2020 0
2372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 ชุด 24 August 2020 18 September 2020 0
2371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 18 August 2020 18 September 2020 0
2370 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ 02 September 2020 30 September 2020 0
2369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 01 September 2020 14 September 2020 0
2368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 31 August 2020 11 September 2020 0
2367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 August 2020 28 September 2020 0
2366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 26 August 2020 02 September 2020 0
2365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องปั๊มขนาด 10 1/4 x 19 1/2 x 13 3/4 นิ้ว จำนวน 300 ใบ 26 August 2020 02 September 2020 0
2364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 26 August 2020 02 September 2020 0
2361 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 26 August 2020 30 September 2020 0
2360 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 August 2020 10 September 2020 0
2359 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง 24 August 2020 24 August 2020 0
2358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้าปิดปากเนื้อมัสลินสีดำสกรีนโลโก้สีเหลืองทอง แบบสั้นมีที่ปรับสาย จำนวน 300 ชิ้น 19 August 2020 18 September 2020 0
2357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กต.2) 19 August 2020 26 August 2020 0
2355 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 August 2020 24 August 2020 0
2354 ประกาศประกวดราคาฯ การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 August 2020 20 August 2020 0
2353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3696 กทม. 14 August 2020 21 August 2020 0
2352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-8592 กทม. 14 August 2020 21 August 2020 0
2351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-8592 กทม. จำนวน 1 คัน 14 August 2020 21 August 2020 0
2350 ซื้อวัสดุใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซท จำนวน ๕ รายการ 14 August 2020 25 August 2020 0
2349 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 14 August 2020 25 August 2020 0
2348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC Outdoor/Semi matte laminate/Fb 5mm. 07 August 2020 14 August 2020 0
2347 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 11 August 2020 17 August 2020 0
2346 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2020 18 August 2020 0
2345 (นำร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2020 14 August 2020 0
2343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กต.2) 10 August 2020 10 August 2020 0
2342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 22 ชุด 30 July 2020 21 August 2020 0
2341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคโควิด (รายไตรมาส) 28 February 2020 21 August 2020 0
2340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17 July 2020 21 August 2020 0
2339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ 17 July 2020 21 August 2020 0
2338 ซื้อลวดเย็บกระดาษ 06 August 2020 17 August 2020 0
2337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 24 July 2020 14 August 2020 0
2336 ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 06 August 2020 17 August 2020 0
2333 ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Internal Hardisk) จำนวน 1 งาน 06 August 2020 06 August 2020 0
2332 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 05 August 2020 31 August 2020 0
2331 ซื้อกระดาษ Sticker Photo paper 36 นิ้ว 05 August 2020 11 August 2020 0
2330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.425/367/52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 July 2020 30 July 2020 0
2329 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2020 07 August 2020 0
2328 -ปรับปรุงร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 August 2020 07 August 2020 0
2327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กต.2) หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/583/53 จำนวน 1 เคื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2020 31 July 2020 0
2326 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ. 6/412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 July 2020 31 July 2020 0
2325 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 July 2020 03 August 2020 0
2324 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2020 24 August 2020 0
2323 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 และ Brother MFC-J430W 23 July 2020 31 July 2020 0
2322 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 July 2020 31 July 2020 0
2320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 21 ชุด 23 June 2020 07 August 2020 0
2319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อปัสสาวะห้องน้ำชายชั้น 1-5 อาคาร สมอ. 22 July 2020 29 July 2020 0
2318 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 July 2020 16 July 2020 0
2317 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 โครงการ 22 July 2020 22 August 2020 0
2316 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 22 July 2020 22 August 2020 0
2315 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ฯ เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 22 July 2020 22 August 2020 0
2314 ประกาศจ้างจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สมอ. พ.ศ.2564-2568 แผนพัฒนา Big Data และแผนพัฒนา Digital Signature ของ สมอ. 22 July 2020 22 July 2020 0
2313 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. 21 July 2020 21 July 2020 0
2312 ประกาศผู้ชนะจ้างแยกสีและทำเพลท 16 July 2020 23 July 2020 0
2311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1)โครงการจ้างซ่อมช่องแสงและหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟด้านทิศใต้อาคาร สมอ. 2)โครงการจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 13 July 2020 20 July 2020 0
2310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1)โครงการจ้างซ่อมช่องแสงและหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟด้านทิศใต้อาคาร สมอ. 2)โครงการจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 13 July 2020 20 July 2020 0
2309 ซื้อ Harddisk ความจุ 4 TB แบบ SATA 13 July 2020 22 July 2020 0
2308 ประกาศผู้ชนะการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 21 ชุด 30 June 2020 31 July 2020 0
2307 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD OECD - GLP) ระยะที่ ๑ 10 July 2020 10 August 2020 0
2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิดพร้อมซ่อมแซมสายในส่วนที่ชำรุด 25 June 2020 15 July 2020 0
2305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 1) โครงการจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 2) โครงการจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 23 April 2020 07 May 2020 0
2304 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 03 July 2020 13 July 2020 0
2303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ กส. 4 ตัว 03 July 2020 15 July 2020 0
2302 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ภายใต้ระบบการยอมรับร่วมของข้อมูล (MAD : OECD-GLP) ระยะที่ ๑ 02 July 2020 02 September 2020 0
2301 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ SSL Geotrust BusinessID (OV) สำหรับเว็บไซต์ www.tisi.go.th 30 June 2020 30 June 2020 0
2300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับ-ส่งตัวอย่าง 26 June 2020 03 July 2020 0
2299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 June 2020 26 June 2020 0
2298 จ้างเหมาบริการบุคลลธรรมดา 22 June 2020 30 June 2020 0
2297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 64A 23 June 2020 30 June 2020 0
2295 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง ๘ คัน 24 June 2020 29 June 2020 0
2294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัน 21 April 2020 03 July 2020 0
2293 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัน 08 May 2020 03 July 2020 0
2292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชิ้น 13 May 2020 03 July 2020 0
2291 ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D309L 17 June 2020 24 June 2020 0
2290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ห้องทำงาน พร. หมา่ยเลขทะเบียนครุภัณฑ์ สมอ. 425/383 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 June 2020 15 June 2020 0
2288 ซื้อ SignMate Business software package (ซ์้อขาด : ต่อจุด) 23 June 2020 23 June 2020 0
2287 ซื้อบริการ จัดทำ Services DATA API สำหรับการจัดส่งข้อความผ่าน Coding Program 23 June 2020 23 June 2020 0
2286 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 17 June 2020 24 June 2020 0
2285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดรางม่านพลาสติก แบบพับได้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 June 2020 23 June 2020 0
2284 ซื้อค่าบริการการใช้ระบบ Conference Service แบบที่ 1 และแบบที่ 2 15 June 2020 15 June 2020 0
2283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 29 May 2020 30 June 2020 0
2282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงการแจ้งเตือนต่างๆ จำนวน 6 รายการ 08 June 2020 15 June 2020 0
2281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการ Service Google Calendar API จำนวน ๑ รายการ 05 June 2020 05 June 2020 0
2280 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ฯ 29 May 2020 29 May 2020 0
2278 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2277 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2276 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2275 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลากกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2274 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dymamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 28 May 2020 28 May 2020 0
2273 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐานฯ 25 May 2020 25 May 2020 0
2272 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 25 May 2020 25 May 2020 0
2271 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM HYPERX 8 GB ฯ 19 May 2020 19 May 2020 0
2270 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐ ชุด 19 May 2020 19 May 2020 0
2269 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM PC 8 GB DDR4/2666 จำนวน 14 ชิ้น 15 May 2020 15 May 2020 0
2268 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 13 May 2020 13 May 2020 0
2267 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๙๐ ลัง 14 May 2020 14 May 2020 0
2266 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน ๒ เครื่อง 12 May 2020 12 May 2020 0
2265 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 05 May 2020 05 May 2020 0
2264 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 01 May 2020 01 May 2020 0
2263 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2262 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2261 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2260 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 30 April 2020 30 April 2020 0
2259 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 28 April 2020 28 April 2020 0
2258 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 28 April 2020 28 April 2020 0
2257 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐษนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2563 20 April 2020 20 April 2020 0
2256 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สมอ. (ครึ่งปีหลัง 2563) 01 April 2020 01 April 2020 0
2255 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 ราย 01 April 2020 01 April 2020 0
2254 ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อบริการจัดเก็บข้อมูลร้านค้า มอก. และแสดงพิกัดร้านค้า มอก.บน Google MAPฯ 27 March 2020 27 March 2020 0
2253 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Info Graphics ฯ 10 March 2020 10 March 2020 0
2252 ประกาศสาระสำคัญสัญญา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคฯ 12 February 2020 12 February 2020 0
2251 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 5 รายการ (รถยนต์ราชการ) 04 June 2020 10 June 2020 0
2250 ซื้อ RAM PC 8GB DDR4/2666 จำนวน ๑๔ ชิ้น 22 May 2020 02 June 2020 0
2249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ๔ รายการ (กบค.) 26 May 2020 04 June 2020 0
2248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 May 2020 25 May 2020 0
2246 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 07 May 2020 05 June 2020 0
2245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 13 May 2020 05 June 2020 0
2244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 (ระยะเวลา 5 เดือน) 26 May 2020 02 June 2020 0
2243 ซ่อมแซมพื้นห้องชำรุด 30 ตรม. และซ่อมผนังห้องชำรุด 13.2 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 07 May 2020 15 May 2020 0
2242 จ้างซ่อมแซมตู้ซิงค์ห้องพัก พขร. และห้อง รปภ. จำนวน ๑ งาน 01 May 2020 09 May 2020 0
2241 ซื้อมาตรฐาน AAMI PB70 จำนวน 1 รายการ 20 May 2020 27 May 2020 0
2240 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 03 March 2020 05 June 2020 0
2239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 16 March 2020 05 June 2020 0
2238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 15 April 2020 05 June 2020 0
2237 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป (กค.) จำนวน ๑ อัตรา 15 May 2020 23 May 2020 0
2236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM HYPERX 8GB BUS2666 DDR 4 BLACK 8*1 HX426C1FB3/8 จำนวน 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020 25 May 2020 0
2235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2020 25 May 2020 0
2234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ 23 April 2020 29 May 2020 0
2233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 29 April 2020 22 May 2020 0
2230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24 March 2020 22 May 2020 0
2229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 16 April 2020 22 May 2020 0
2228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 April 2020 22 May 2020 0
2227 ประกาศผูัชนะการเสนอราคาค่าบริการการใช้ระบบ Zoom 21 April 2020 22 May 2020 0
2226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01 May 2020 22 May 2020 0
2225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 May 2020 27 May 2020 0
2222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม 12 February 2020 22 May 2020 0
2221 ยกเลิกประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 13 March 2020 22 May 2020 0
2220 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและป้องกันแบคทีเรียและไวรัส COVID ๑๙ 07 May 2020 13 May 2020 0
2219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 May 2020 19 May 2020 0
2216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้และประตูทางเข้าห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 23 April 2020 14 May 2020 0
2215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กม. หมายเลข สมอ.6/404 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/507/52 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/610/59 (3 โครงการ) 05 May 2020 12 May 2020 0
2214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2020 08 June 2020 0
2213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2020 08 June 2020 0
2212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 90 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 May 2020 18 May 2020 0
2211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือฯ 2. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งฯ (2 โครงการ) 30 April 2020 11 May 2020 0
2210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 17 March 2020 15 May 2020 0
2209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กก.) 28 April 2020 06 May 2020 0
2208 ซื้อ HP CP๓๕๒๕ MFP ๒๒๐ V FUSER KIT FOR M๕๕๑ 03 April 2020 15 April 2020 0
2207 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซองครุฑสีขาว) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง 28 April 2020 06 May 2020 0
2206 ซื้อ License โปรแกรม Zoom Meeting Business Plus License-๑ Year Prepay จำนวน ๑๐ License 01 May 2020 08 May 2020 0
2205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 April 2020 14 May 2020 0
2204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลากระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 29 April 2020 13 May 2020 0
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบุรณาการฯ จำนวน 1 ระบบ 28 April 2020 08 May 2020 0
2199 ซื้อ HP CP๓๕๒๕ MFP ๒๒๐V FUSER KIT FOR M๕๕๑ (อะไหล่ชุดความร้อน) 03 April 2020 14 April 2020 0
2198 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 14 April 2020 08 May 2020 0
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิืือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 16 April 2020 08 May 2020 0
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 16 March 2020 08 May 2020 0
2195 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2020 07 May 2020 0
2194 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ (กค.) 13 April 2020 22 April 2020 0
2193 ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงิน การจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 08 April 2020 08 May 2020 0
2192 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2020 29 April 2020 0
2191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายฯ 16 April 2020 08 May 2020 0
2190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ 16 March 2020 08 May 2020 0
2189 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2020 27 April 2020 0
2188 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 April 2020 27 April 2020 0
2187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสาร 26 March 2020 04 May 2020 0
2186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเก็บข้อมูลร้านค้า มอก. 24 March 2020 09 May 2020 0
2185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก จำนวน 4 ขวด 30 March 2020 01 May 2020 0
2184 เช่าโพเดียมอะคริลิคใส จำนวน ๑๓ ตัว 16 March 2020 25 March 2020 0
2183 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) 17 April 2020 22 April 2020 0
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง จำนวน 12 อัน 16 March 2020 30 April 2020 0
2181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ จำนวน 3,000 แฟ้ม 23 March 2020 30 April 2020 0
2180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย Photo backdrop จำนวน 1 งาน 17 March 2020 30 April 2020 0
2179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ 26 March 2020 30 April 2020 0
2178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 30 April 2020 0
2177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2020 23 April 2020 0
2176 ประกาศราคากลาง 1) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งฯ 2) โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือฯ 3) โครงการจ้างควบคุมสนามทดสอบพลวัตฯ 08 April 2020 22 April 2020 0
2175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 April 2020 23 April 2020 0
2174 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำช่องจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้าอาคาร สมอ. และงานเดินท่อน้ำเข้าออกเคาน์เตอร์ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคาร สมอ. 14 April 2020 21 April 2020 0
2173 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๓ 14 April 2020 17 April 2020 0
2172 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๔ 14 April 2020 17 April 2020 0
2171 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 17 April 2020 0
2170 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 17 April 2020 0
2169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 22 April 2020 0
2168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 April 2020 22 April 2020 0
2167 - ร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ครั้งที่ ๓ 13 April 2020 16 April 2020 0
2166 ซื้อกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม จำนวน 15 รีม 01 April 2020 08 April 2020 0
2165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 03 April 2020 10 April 2020 0
2164 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 09 April 2020 14 April 2020 0
2163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน 12 อัน 16 March 2020 17 April 2020 0
2162 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2161 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2160 ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 April 2020 13 April 2020 0
2159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒๐ ชุด 19 March 2020 17 April 2020 0
2158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ชิ้น 20 March 2020 17 April 2020 0
2157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสื่อประชาสัมพันธ์ 03 March 2020 17 April 2020 0
2156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 24 March 2020 17 April 2020 0
2155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าบริการ API อ่านอักษรเป็นเสียง 06 March 2020 17 April 2020 0
2154 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 April 2020 10 April 2020 0
2153 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๙๕ เครื่อง 23 January 2020 02 May 2020 0
2152 เช่าเครืื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง 26 March 2020 31 March 2020 0
2151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/491 30 March 2020 07 April 2020 0
2150 ประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2149 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skiid - Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2148 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2147 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2020 03 April 2020 0
2146 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. เลขทะเบียน ฮจ-4329 กมม 27 March 2020 03 April 2020 0
2145 ซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮจ-4329 กทม. 25 March 2020 03 April 2020 0
2144 ซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ฮร-8593 26 March 2020 03 April 2020 0
2143 จ้างทำตรายาง 3 อัน (กอ.) 19 March 2020 26 March 2020 0
2142 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2020 31 March 2020 0
2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 เครื่อง 25 March 2020 10 April 2020 0
2140 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะสำหรับใช้ในยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 March 2020 27 March 2020 0
2139 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skiid - Pad) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2138 ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมห้องเก็บของ กบก.สล. ชั้น 5 อาคาร สมอ. 2)จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์และเดินสายสัญญาณห้องประชุม 214 3) จ้างเดินสายเต้ารับไฟฟ้า และรูมเทอร์โมเครื่องปรับอากาศห้องออกกำลังกาย ชั้น 5 (3 โครงการ) 19 March 2020 26 March 2020 0
2136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 2) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/372 17 March 2020 24 March 2020 0
2135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495 11 March 2020 25 March 2020 0
2134 ร่างประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 March 2020 30 March 2020 0
2132 ร่างประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake (Test Hill)) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2131 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 26 March 2020 0
2130 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2020 30 March 2020 0
2129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 20 March 2020 27 March 2020 0
2128 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 March 2020 27 March 2020 0
2127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ 13 March 2020 24 March 2020 0
2126 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 March 2020 24 March 2020 0
2125 ประกาศตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 27 February 2020 27 March 2020 0
2124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งระบบเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๑ ระบบ 12 March 2020 19 March 2020 0
2123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM ๓๒GB (๑๖GBX๒) DDR๔-๓๒๐๐ จำนวน ๑ ชุด 12 March 2020 19 March 2020 0
2122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 11 February 2020 21 February 2020 0
2121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 12 March 2020 21 February 2020 0
2120 ประกาศผู้ชนะ 1)จ้างติดตั้งสายแลน สายไฟ สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องทำงาน กวท.สล. 2)จ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (2 โครงการ) 03 March 2020 17 March 2020 0
2119 จ้างทำป้ายไตรวิชั่น จำนวน ๑ ชิ้น 05 March 2020 12 March 2020 0
2117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 22 January 2020 20 March 2020 0
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 20 March 2020 0
2115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ชุด 28 February 2020 20 March 2020 0
2114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ 13 February 2020 20 March 2020 0
2113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 19 ชุด 28 November 2019 20 March 2020 0
2112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน 12 February 2020 20 March 2020 0
2111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ชิ้น 06 February 2020 20 March 2020 0
2110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใบรับรองสีน้ำเงิน จำนวน 450 แฟ้ม 02 January 2020 20 March 2020 0
2108 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 06 March 2020 16 March 2020 0
2107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายใน สมอ. 28 March 2020 06 March 2020 0
2106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคาร สมอ. รวม 206 เครื่อง 03 March 2020 10 March 2020 0
2105 ประกาศประกวดราคา การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 05 March 2020 20 March 2020 0
2104 ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 เครื่อง สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 02 March 2020 09 March 2020 0
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 March 2020 18 March 2020 0
2102 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะและจุดวางถุงผ้า 03 March 2020 13 March 2020 0
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ สมอ. 02 March 2020 12 March 2020 0
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1)จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงชั้น 4 ห้องน้ำชายชั้น 1 สมอ. 2)จ้างซ่อมแซมหลังคาและระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถยนต์ สมอ. 3)ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรับรอง 1 และห้องประชุม 214 สมอ. 4) จ้างซ่อมแซมม่านปรับแสงห้องประชุม 214 สมอ. (4 โครงการ) 20 February 2020 05 March 2020 0
2099 ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 February 2020 03 March 2020 0
2098 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซองพลาสติกสำหรับใส่ใบรับรองมาตรฐาน) 25 February 2020 28 February 2020 0
2097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท พร้อมปรู๊ฟ ๔ สี 21 February 2020 29 February 2020 0
2096 ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี HP Color LaserJet ๕๕๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.๔๒๕/๓๓๑/๕๑ 21 February 2020 29 February 2020 0
2095 จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าขุ่น (กช.) 21 February 2020 29 February 2020 0
2094 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ (กป.) 21 February 2020 29 February 2020 0
2093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กล่อง 27 January 2020 06 March 2020 0
2092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบตัดต่อภาพฉายขึ้นจอ 12 February 2020 06 March 2020 0
2091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 42 ลัง 20 January 2020 06 March 2020 0
2090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 42 ลัง 20 January 2020 06 March 2020 0
2089 ประกาศผู้ชนะจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน 12 February 2020 06 March 2020 0
2088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 November 2019 06 March 2020 0
2087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใบรับรอง จำนวน 450 แฟ้ม 02 January 2020 06 March 2020 0
2086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 240 ถัง 20 February 2020 06 March 2020 0
2085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 240 เล่ม 20 February 2020 06 March 2020 0
2084 ซื้อชุดกรวดน้ำทองเหลือง จำวน ๖ ชุด 11 February 2020 18 February 2020 0
2083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/607/56 06 February 2020 20 February 2020 0
2082 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๕๐๐ ใบ 18 February 2020 25 February 2020 0
2081 เช่าห้องประชุม 11 February 2020 18 February 2020 0
2080 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 14 February 2020 13 March 2020 0
2079 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด 23 January 2020 07 February 2020 0
2078 ซื้อซองสีขาวใช้กาวปิดผนึกซอง ขนาด ๙ นิ้ว x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว พร้อมพิมพ์ จำนวน ๕,๐๐๐ ซอง 06 February 2020 13 February 2020 0
2077 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 06 February 2020 13 February 2020 0
2076 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ 04 February 2020 15 February 2020 0
2075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/556/52 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศส. หมายเลข สมอ.154/1623/59 3)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/477 03 February 2020 10 February 2020 0
2074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กย. หมายเลข สมอ.425/380 2)โครงการจ้างซ่อมประตูห้อง พขร. 3)โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/607, สมอ.6/608, สมอ.6/610 และ สมอ.6/611 4)โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/496 5)โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กป. หมายเลข สมอ.1.1/ว.405 และ สมอ.1.1/ว.539 (5 โครงการ) 04 February 2020 11 February 2020 0
2073 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 27 January 2020 06 February 2020 0
2072 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 23 January 2020 06 February 2020 0
2071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (Water Mist) จำนวน 24 ถัง 24 January 2020 31 January 2020 0
2070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 10 January 2020 28 January 2020 0
2069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)โครงการจ้างซ่อมห้องทำงาน ผอ.กย. (ห้อง 223) 2)โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(กป.) หมายเลข สมอ.154/1467/58 3)โครงการจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และตัวอย่างที่ได้จาการยึดอายัด (กต.3) 14 January 2020 28 January 2020 0
2068 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP 23 January 2020 06 February 2020 0
2067 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 January 2020 15 February 2020 0
2066 จ้างทำตรายาง 27 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2065 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ 15 January 2020 22 January 2020 0
2064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ ม้วน 16 January 2020 23 January 2020 0
2063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ๑๑ ถัง 18 December 2019 24 January 2020 0
2062 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ) 16 January 2020 30 September 2020 0
2061 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการจัดซื้อ จำนวน 7 โครงการ) 16 January 2020 30 September 2020 0
2060 จ้างทำตรายาง จำนวน 27 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2059 ซื้อหมึกพิมพ์ HP จำนวน 3 รายการ 10 January 2020 17 January 2020 0
2058 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ 21 November 2019 24 January 2020 0
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 214 อาคาร สมอ. 10 January 2020 17 January 2020 0
2056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร จำนวน 120 ตู้ (กส.) 24 December 2019 13 January 2020 0
2055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อน้ำดื่ม จำนวน 36 ถัง 19 December 2019 17 January 2020 0
2054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02 January 2020 17 January 2020 0
2053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1) จ้างติดตั้งและย้ายสวิทซ์ไฟชั้น 2 สมอ. 2) จ้างย้ายครุภัณฑ์เพื่อจัดห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5 จัดห้องประชุมชั้น 4 และจัดห้องประชุมชั้น 2 3) จ้างลับใบมีดเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 (3 โครงการ) 06 January 2020 13 January 2020 0
2052 ซื้อบริการค่า Service Google Map Platforms 03 January 2020 10 January 2020 0
2051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืิ้อน้ำดื่ม 29 ถัง 20 December 2019 17 January 2020 0
2050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 3 รายการ 11 December 2019 17 January 2020 0
2049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการฝึกอบรม เรื่อง ผู้ตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2020 09 January 2020 0
2048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 January 2020 09 January 2020 0
2047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย HDMI จำนวน 5 สาย 19 December 2019 17 January 2020 0
2046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 17 December 2019 16 January 2020 0
2045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06 December 2019 14 January 2020 0
2044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26 December 2019 10 January 2020 0
2043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพับ 2 26 December 2019 10 January 2020 0
2042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 11 December 2019 10 January 2020 0
2041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเสนอเซ็น 11 December 2019 10 January 2020 0
2040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 22 รายการ 26 December 2019 10 January 2020 0
2039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 26 December 2019 10 January 2020 0
2038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใบรับรอง 06 December 2019 10 January 2020 0
2037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 29 November 2019 10 January 2020 0
2036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 19 ถัง 17 December 2019 10 January 2020 0
2035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อน้ำดื่ม 33 ถัง 17 December 2019 10 January 2020 0
2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 11 December 2019 10 January 2020 0
2033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ 04 December 2019 10 January 2020 0
2032 โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet M500 26 December 2019 08 January 2020 0
2031 โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ต่อเนื่อง) 24 December 2019 02 February 2020 0
2030 ซื้อซองจดหมาย กล่องกระดาษ และกระดาษการ์ดสี 24 December 2019 02 January 2020 0
2029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้ากันสาดห้อง 400 20 December 2019 27 December 2019 0
2028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการที่ชำรุด 6 คัน 19 December 2019 08 January 2020 0
2027 ซื้อกระดาษการ์ดขาวและกระดาษอาร์ตด้าน 23 December 2019 30 December 2019 0
2026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2019 27 December 2019 0
2025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล website กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2019 27 December 2019 0
2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ 12 December 2019 03 January 2020 0
2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 กล่อง 22 November 2019 03 January 2020 0
2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล่องใส่เอกสาร 26 October 2019 03 January 2020 0
2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุม 21 November 2019 03 January 2020 0
2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 160 ชุด 18 November 2019 03 January 2020 0
2019 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน 26 November 2019 03 January 2020 0
2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 29 October 2019 03 January 2020 0
2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 03 December 2019 03 January 2020 0
2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Hosting 29 October 2019 03 January 2020 0
2015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 04 December 2019 03 January 2020 0
2014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพับกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.60/3-40 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/505/51 3)จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/404 4)จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน กส. (4 โครงการ) 17 December 2019 24 December 2019 0
2012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒๐๐ ใบ 06 November 2019 03 January 2020 0
2011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02 December 2019 03 January 2020 0
2010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด 11 December 2019 03 January 2020 0
2009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 09 December 2019 03 January 2020 0
2008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 17 December 2019 03 January 2020 0
2007 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 09 December 2019 03 January 2020 0
2006 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ฮาร์ดดิสก์ จำนวน ๑ ตัว 17 December 2019 30 November -0001 0
2005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดษาสีงาช้างจำนวน 500 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2019 20 December 2019 0
2004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐานสำหรับใช้ในการอ้่างอิง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2019 20 December 2019 0
2003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ.) 19 December 2019 26 December 2019 0
2002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ.) 19 December 2019 26 December 2019 0
2001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML 5510 ND 17 December 2019 24 December 2019 0
2000 ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 2,000 ใบ 11 December 2019 18 December 2019 0
1999 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 2,000 ด้าม 11 December 2019 18 December 2019 0
1998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 30 ถัง 14 November 2019 27 December 2019 0
1997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์ จำนวน 2 ม้วน 03 December 2019 27 December 2019 0
1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 สมอ.6/480/51 และ สมอ.6/407/51 2)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กย.ยผ. หมายเลข สมอ.6/563/52 3)จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.2 หมายเลข สมอ.6/587/53 11 December 2019 18 December 2019 0
1995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 08 November 2019 27 December 2019 0
1994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 07 November 2019 27 December 2019 0
1993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 October 2019 20 December 2019 0
1992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึกพิมพ์ 03 December 2019 20 December 2019 0
1991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 November 2019 20 December 2019 0
1990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อแฟ้มประวัติข้าราชการ 02 December 2019 20 December 2019 0
1989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง 03 December 2019 20 December 2019 0
1988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 04 December 2019 20 December 2019 0
1987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) จำนวน 1 อัตรา 03 December 2019 11 December 2019 0
1986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 06 November 2019 20 December 2019 0
1985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 17 ชุด 29 October 2019 20 December 2019 0
1984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 200 ใบ 06 November 2019 20 December 2019 0
1983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 26 November 2019 20 December 2019 0
1982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำ 18 November 2019 20 December 2019 0
1981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 November 2019 20 December 2019 0
1980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 22 November 2019 20 December 2019 0
1979 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 21 November 2019 20 December 2019 0
1978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 20 November 2019 20 December 2019 0
1977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 12 November 2019 20 December 2019 0
1976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 November 2019 20 December 2019 0
1975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท 07 November 2019 20 December 2019 0
1974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๒๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2019 22 November 2019 0
1973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กต.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 November 2019 04 December 2019 0
1972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.๑) จำนวน ๗๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 December 2019 11 December 2019 0
1970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 3890 06 November 2019 13 December 2019 0
1969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 2905 06 November 2019 13 December 2019 0
1968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 06 November 2019 13 December 2019 0
1967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 3,643 06 November 2019 13 December 2019 0
1966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 20 November 2019 13 December 2019 0
1965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 4 อาคาร สมอ. 18 November 2019 02 December 2019 0
1964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 26 November 2019 03 December 2019 0
1963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 November 2019 06 December 2019 0
1962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 06 November 2019 30 November 2019 0
1961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดชั้น 2 ด้านหลังอาคาร สมอ. และโครงการจ้างติดตั้งขาแขวนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องผู้บริหาร สมอ. (2 โครงการ) 13 November 2019 20 November 2019 0
1960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อของรางวัลประเภทรภยนต์ในงานกาชาดประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน และโครงการซื้อของรางวัลประเภทรถจักรยานยนต์ ในงานกาชาด ประจำปี 2562 จำนวน 6 คัน (2 โครงการ) 11 November 2019 18 November 2019 0
1959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ 13 November 2019 20 November 2019 0
1958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกพ. สล.) 08 November 2019 15 November 2019 0
1957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 29 October 2019 22 November 2019 0
1956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 29 October 2019 22 November 2019 0
1955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท พร้อมปรู๊ฟ ๔ สี 07 November 2019 14 November 2019 0
1954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 34 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 41 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 57 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 16 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 33 ถัง 29 October 2019 15 November 2019 0
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 37 ถัง 28 October 2019 15 November 2019 0
1948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ 11 October 2019 15 November 2019 0
1947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 38 ถัง 17 October 2019 15 November 2019 0
1946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 17 October 2019 15 November 2019 0
1945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปกั้นเขต 29 October 2019 15 November 2019 0
1944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ 29 October 2019 15 November 2019 0
1943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 ถัง 21 October 2019 15 November 2019 0
1942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 88 ถัง 25 October 2019 15 November 2019 0
1941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 88 ถัง 25 October 2019 16 November 2019 0
1940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 16 October 2019 16 November 2019 0
1939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ blackdrop 25 October 2019 22 November 2019 0
1938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบเสร็จรับเงิน 20 September 2019 22 November 2019 0
1937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 October 2019 22 November 2019 0
1936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคาร สมอ. และโครงการจ้างบริการกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคาร สมอ. (2 โครงการ) 25 October 2019 01 November 2019 0
1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน และแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๒ ของ สมอ. 29 October 2019 05 November 2019 0
1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดนิทรรศการและกิจกรรมร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 28 October 2019 04 November 2019 0
1932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมข่าวสารประจำวัน (กส.) 09 October 2019 16 October 2019 0
1931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 October 2019 14 October 2019 0
1930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบกันซึมและซ่อมแซมกันสาดอาคาร สมอ. 07 October 2019 14 October 2019 0
1929 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมวางท่อและอุปกรณ์ประปา (ศูนย์ทดสอบยานยาน์ฯ ลาดกระทิง) 30 September 2019 07 October 2019 0
1928 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ สมอ. 26 September 2019 03 October 2019 0
1927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 30 September 2019 07 October 2019 0
1926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ ราย 30 September 2019 07 October 2019 0
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 02 September 2019 11 October 2019 0
1924 ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่ม จำนวน 48 ถัง 19 September 2019 11 October 2019 0
1923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) 06 September 2019 11 October 2019 0
1922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง 30 September 2019 04 October 2019 0
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหนังพนักงานรับโทรศัพท์ 28 August 2019 11 October 2019 0
1920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 30 October 2018 11 October 2019 0
1919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และโครงการจ้างซ่อมโถปัสสาวะห้องน้ำชาย ชั้น 1-3 อาคาร สมอ. (2 โครงการ) 26 September 2019 03 October 2019 0
1918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีน้ำตาล 02 September 2019 11 October 2019 0
1917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 September 2019 11 October 2019 0
1916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจ 19 September 2019 11 October 2019 0
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 19 August 2019 18 October 2019 0
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ นิติกร 11 September 2019 11 October 2019 0
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 24 September 2019 11 October 2019 0
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 24 September 2019 11 October 2019 0
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 19 September 2019 11 October 2019 0
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 13 September 2019 11 October 2019 0
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 25 September 2019 11 October 2019 0
1908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 19 September 2019 11 October 2019 0
1907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่รับรอง กค. ชั้น 3 สมอ. 18 September 2019 02 October 2019 0
1906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อาคาร สมอ. 25 September 2019 02 October 2019 0
1905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 02 July 2019 11 October 2019 0
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสนอเซ็น 09 September 2019 11 October 2019 0
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Blackdrop จำนวน 1 งาน 15 August 2019 11 October 2019 0
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09 September 2019 10 October 2019 0
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 06 September 2019 11 October 2019 0
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืิ้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 02 September 2019 11 October 2019 0
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 20 August 2019 11 October 2019 0
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมเผยแพร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 25 September 2019 02 October 2019 0
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 16 September 2019 23 September 2019 0
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 31 July 2019 30 September 2019 0
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน และการดำเนินงาน สมอ. ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 September 2019 27 September 2019 0
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book) 24 September 2019 27 September 2019 0
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 September 2019 24 October 2019 0
1889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลข สมอ.6/617/60 และโครงการจ้างย้ายม่านปรับแสงจากห้อง 214 ไปไว้ห้องทำงาน ยผ.กย. (ห้อง 222) (2 โครงการ) 19 September 2019 26 September 2019 0
1888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนิติกร 16 September 2019 30 September 2019 0
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 September 2019 27 September 2019 0
1886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 15 August 2019 30 September 2019 0
1885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6576 06 September 2019 30 September 2019 0
1884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 03 September 2019 30 September 2019 0
1883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 August 2019 30 September 2019 0
1882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อน้ำดื่ม 11556 27 May 2019 30 September 2019 0
1881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดเสนอเซ็น 2000.04 02 September 2019 30 September 2019 0
1880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 5778 15 August 2019 30 September 2019 0
1879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 2217.04 16 September 2019 30 September 2019 0
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1578 15 August 2019 30 September 2019 0
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนกันยายน 11 September 2019 30 September 2019 0
1876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 728 09 September 2019 30 September 2019 0
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 214.50 19 September 2019 30 September 2019 0
1874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 1467 06 September 2019 30 September 2019 0
1873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสาร 1616 06 September 2019 30 September 2019 0
1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 13 August 2019 05 October 2019 0
1871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 16 September 2019 23 September 2019 0
1870 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62090015869) 16 September 2019 16 October 2019 0
1869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 15 August 2019 24 September 2019 0
1868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ (กส.) 20 August 2019 24 September 2019 0
1867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 19 August 2019 24 September 2019 0
1866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 September 2019 23 September 2019 0
1865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 160 ใบ 03 September 2019 24 September 2019 0
1864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 03 September 2019 24 September 2019 0
1863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน 66,150 19 August 2019 24 September 2019 0
1862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2988.51 26 August 2019 24 September 2019 0
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 6576 06 September 2019 24 September 2019 0
1860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 02 September 2019 24 September 2019 0
1859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 02 September 2019 24 September 2019 0
1858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ 27 August 2019 24 September 2019 0
1857 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม (กบก.) 23 August 2019 24 September 2019 0
1856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 August 2019 24 September 2019 0
1855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 28 August 2019 24 September 2019 0
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 05 August 2019 24 September 2019 0
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 26 July 2019 24 September 2019 0
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กก.) 23 August 2019 24 September 2019 0
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 31 July 2019 24 September 2019 0
1850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าทำตรายาง (กป.) 12 September 2019 24 September 2019 0
1849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 06 September 2019 24 September 2019 0
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 23 August 2019 24 September 2019 0
1847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 06 September 2019 24 September 2019 0
1846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 09 September 2019 24 September 2019 0
1845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 August 2019 24 September 2019 0
1844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 30 ถัง 27 August 2019 24 September 2019 0
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 42 ถัง 13 September 2019 26 September 2019 0
1842 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 13 September 2019 20 September 2019 0
1841 ประกาศผู้เสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 13 September 2019 20 September 2019 0
1840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 15 August 2019 23 September 2019 0
1839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. จำนวน 18 รายการ 12 September 2019 19 September 2019 0
1838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 31 July 2019 23 September 2019 0
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สลากบำรุงสภากาชาดไทย 12 September 2019 19 September 2019 0
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ POCKET WIFI จำนวน ๑๕ เครื่อง 12 September 2019 19 September 2019 0
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 30 August 2019 20 September 2019 0
1834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 26 July 2019 20 September 2019 0
1833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 27 August 2019 20 September 2019 0
1832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 30 August 2019 20 September 2019 0
1831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 30 August 2019 20 September 2019 0
1830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 143 ถัง 03 September 2019 20 September 2019 0
1829 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา 04 September 2019 12 September 2019 0
1828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Print 01 July 2019 20 September 2019 0
1827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 15 August 2019 20 September 2019 0
1826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ รายการ 05 August 2019 20 September 2019 0
1825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27 August 2019 20 September 2019 0
1824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 02 September 2019 20 September 2019 0
1823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ 01 July 2019 20 September 2019 0
1822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 31 July 2019 20 September 2019 0
1821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 06 August 2019 20 September 2019 0
1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 02 July 2019 20 September 2019 0
1819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต่อ จำนวน ๑ รายการ 05 July 2019 20 September 2019 0
1818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 05 September 2019 12 September 2019 0
1817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไดอัลคาลิเปอร์เกจดิจิตอล รุ่น EDC-A๑๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง 05 September 2019 12 September 2019 0
1816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ebXML จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 18 September 2019 0
1815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 18 September 2019 0
1814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เวอร์เนียดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 04 September 2019 11 September 2019 0
1813 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขนย้ายตู้เอกสาร ชั้นวางเอกสาร และเอกสารจาก สมอ. ไปเก็บที่สถาบันยานยนต์ บางปู โครงการจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/331/51 และโครงการซื้อเบรคเกอร์ ศส. 1 ตัว (รวม 4โครงการ) 03 September 2019 10 September 2019 0
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์ อุปกรณ์รับภาพแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2019 10 September 2019 0
1809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 September 2019 11 September 2019 0
1808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 September 2019 10 September 2019 0
1807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไมโครโฟน จำนวน ๑ งาน 02 September 2019 06 September 2019 0
1806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC ๒๙๒ Security and resilience จำนวน ๑ งาน 02 September 2019 06 September 2019 0
1805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 02 September 2019 06 September 2019 0
1804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผล 05 June 2019 13 September 2019 0
1803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 31 July 2019 13 September 2019 0
1802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) 09 August 2019 13 September 2019 0
1801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลวดเย็บกระดาษ 15 August 2019 13 September 2019 0
1800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่่ม (กม.) 23 August 2019 13 September 2019 0
1799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 27 August 2019 13 September 2019 0
1798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดต้นไม้ 29 August 2019 13 September 2019 0
1797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง 26 August 2019 13 September 2019 0
1796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 26 August 2019 13 September 2019 0
1795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 23 August 2019 13 September 2019 0
1794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีและทำเพลท 15 August 2019 13 September 2019 0
1793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 15 August 2019 13 September 2019 0
1792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กก.) 05 August 2019 13 September 2019 0
1791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ (กกพ.) 14 June 2019 13 September 2019 0
1790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 19 August 2019 13 September 2019 0
1789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร 13 August 2019 13 September 2019 0
1788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 August 2019 06 September 2019 0
1787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ 05 June 2019 13 September 2019 0
1786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 150 ถัง 31 July 2019 13 September 2019 0
1785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสันรูด 15 August 2019 06 September 2019 0
1784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปลง VGA 13 August 2019 06 September 2019 0
1783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน ๑ งาน (กป.) 29 August 2019 05 September 2019 0
1782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ (กช.) 28 August 2019 04 September 2019 0
1781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายชื่อติดหน้าอก 19 August 2019 06 September 2019 0
1780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพาขนาดความจุ ๒ TB จำนวน ๒ เครื่อง (กป.) 26 August 2019 30 August 2019 0
1779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (2 เครื่อง) เครื่องพิมพ์ (1 เครื่อง) และจอโทรทัศน์ LED (1 เครื่อง) ระยะเวลาเช่า 3 วัน (กป.) 26 August 2019 02 September 2019 0
1778 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62080023248) 26 August 2019 26 September 2019 0
1777 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 26 June 2019 06 September 2019 0
1776 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต่อภาพฉายขึนจอ 08 July 2019 06 September 2019 0
1775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 22 August 2019 29 August 2019 0
1774 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา 26 June 2019 31 August 2019 0
1773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (ศส.) 21 August 2019 28 August 2019 0
1772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง (ศส.) 21 August 2019 28 August 2019 0
1771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สี จำนวน ๒ รายการ (กม.) 20 August 2019 27 August 2019 0
1770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กกพ.) 22 July 2019 31 August 2019 0
1769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02 July 2019 31 August 2019 0
1768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบฟอร์ม (กช.) 01 July 2019 31 August 2019 0
1767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 12 July 2019 31 August 2019 0
1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไตรวิชั่น 12 July 2019 31 August 2019 0
1765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 July 2019 31 August 2019 0
1764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบตัดต่อภาพ 05 July 2019 31 August 2019 0
1763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (สก.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 22 July 2019 31 August 2019 0
1760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 09 July 2019 31 August 2019 0
1759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 19 July 2019 31 August 2019 0
1758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิือน้ำดื่ม (กอ.) 01 July 2019 31 August 2019 0
1757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 29 July 2019 31 August 2019 0
1756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 05 August 2019 31 August 2019 0
1755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 05 August 2019 31 August 2019 0
1754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 05 August 2019 31 August 2019 0
1753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 43 ถัง 05 August 2019 31 August 2019 0
1752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 04 July 2019 31 August 2019 0
1751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 01 July 2019 31 August 2019 0
1750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 5 ตัว โครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กย. หมายเลข สมอ.1.1/ว.425 และโครงการจ้างทำลูกกุญแจทางเข้าห้องทำงานกลุ่มที่ปรึกษา จำนวน 5 ชุด (10 ดอก) (รวม 3 โครงการ) 15 August 2019 22 August 2019 0
1749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมทออะคริลิก จำนวน ๑ งาน 01 July 2019 31 August 2019 0
1748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/610/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา กส. หมายเลข สมอ.504/5/50 และโครงการจ้างซ่อมเก้าอี้ กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.242/54 สมอ.1.1/ว.333/56 สมอ.1.1/ว.238/54 (รวม 3 โครงการ) 07 August 2019 17 August 2019 0
1747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 07 August 2019 19 August 2019 0
1746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส. หมายเลข สมอ.6/370/44 05 August 2019 12 August 2019 0
1745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมมาตรฐานและห้องเลขานุการที่ปรึกษา 08 August 2019 15 August 2019 0
1744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 16 August 2019 0
1743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 23 August 2019 0
1742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้ากรกฏาคม 22 July 2019 23 August 2019 0
1741 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง 14 ดวง 31 July 2019 23 August 2019 0
1740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 72 ถัง 31 July 2019 23 August 2019 0
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 1 รายการ 09 July 2019 23 August 2019 0
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 23 August 2019 0
1737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 630 10 July 2019 23 August 2019 0
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 July 2019 23 August 2019 0
1735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 08 August 2019 23 August 2019 0
1734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 26 July 2019 23 August 2019 0
1733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่าง 09 August 2019 23 August 2019 0
1732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26 July 2019 23 August 2019 0
1731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 12 July 2019 16 August 2019 0
1730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวอย่าง 07 August 2019 16 August 2019 0
1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวอย่าง 07 August 2019 16 August 2019 0
1728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายอะคริลิค 06 August 2019 16 August 2019 0
1727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 06 August 2019 16 August 2019 0
1724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร กว. 06 August 2019 16 August 2019 0
1723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 กล่อง 18 July 2019 16 August 2019 0
1722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่อง Printer 26 July 2019 16 August 2019 0
1721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 04 July 2019 16 August 2019 0
1720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 18 June 2019 16 August 2019 0
1719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 30 May 2019 16 August 2019 0
1718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 27 May 2019 16 August 2019 0
1717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 22 July 2019 16 August 2019 0
1716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 25 July 2019 16 August 2019 0
1715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 10 July 2019 16 August 2019 0
1714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 16 August 2019 0
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลาสติกกั้นเขตขาว-แดง 09 July 2019 16 August 2019 0
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 31 July 2019 16 August 2019 0
1711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 31 July 2019 16 August 2019 0
1710 ประกาสประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน 07 August 2019 26 August 2019 0
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กส. หมายเลข สมอ.540/7/61 31 July 2019 07 August 2019 0
1708 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด 01 August 2019 06 August 2019 0
1707 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 31 July 2019 12 July 2019 0
1703 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 July 2019 12 July 2019 0
1702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 July 2019 30 August 2019 0
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ Solid State Drive ศส. จำนวน 5 ชุด 22 July 2019 29 July 2019 0
1700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 สมอ. 19 July 2019 02 August 2019 0
1699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 27 June 2019 09 August 2019 0
1698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 09 July 2019 09 August 2019 0
1697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด 22 May 2019 03 August 2019 0
1696 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 July 2019 02 August 2019 0
1695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 04 June 2019 31 July 2019 0
1694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม. 04 June 2019 31 July 2019 0
1693 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ จำนวน ๑ ชุด 19 July 2019 02 August 2019 0
1692 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 July 2019 19 August 2019 0
1691 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 July 2019 19 August 2019 0
1690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 24 June 2019 31 July 2019 0
1688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 31 May 2019 31 July 2019 0
1687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 13 June 2019 31 July 2019 0
1686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 18 June 2019 31 July 2019 0
1684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 24 June 2019 31 July 2019 0
1683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กต.1) 27 June 2019 31 July 2019 0
1682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 01 July 2019 31 July 2019 0
1681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 01 July 2019 31 July 2019 0
1679 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 10 July 2019 18 July 2019 0
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 29 April 2019 26 July 2019 0
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18 June 2019 19 July 2019 0
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ 09 July 2019 16 July 2019 0
1675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 July 2019 10 August 2019 0
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. จำนวน 1 คัน 10 July 2019 18 July 2019 0
1673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองและห้องประชุม 214 09 July 2019 16 July 2019 0
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 24 June 2019 19 July 2019 0
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 02 July 2019 19 July 2019 0
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า (มิย.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1668 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ (กต.3) 01 July 2019 19 July 2019 0
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 26 June 2019 19 July 2019 0
1665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 01 July 2019 19 July 2019 0
1662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กต.1) 14 June 2019 19 July 2019 0
1661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (กกพ.) 30 May 2019 19 July 2019 0
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ ชุด 04 July 2019 11 July 2019 0
1659 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อดรัมเครื่องพิมพ์ กช.หมายเลข สมอ.425/401/57 (4 ตลับ) โครงการจ้างซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร พร้อมขนย้ายและจัดเก็บเอกสาร โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/422 โครงการซื้อ HDD สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สก. หมายเลข สมอ.154/1096 และ สมอ.154/1082 โครงการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศส. จำนวน 8 เครื่อง รวมจำนวน 5 โครงการ) 01 July 2019 08 July 2019 0
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก 06 June 2019 19 July 2019 0
1656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 05 June 2019 19 July 2019 0
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สล.) 16 May 2019 19 July 2019 0
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า 13 June 2019 20 July 2019 0
1653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 31 May 2019 20 July 2019 0
1652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กอ.) 12 June 2019 20 July 2019 0
1651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 10 June 2019 20 July 2019 0
1649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 31 May 2019 20 July 2019 0
1648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 34 อัน 24 May 2019 20 July 2019 0
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 30 May 2019 20 July 2019 0
1646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 46,000 แผ่น 18 June 2019 13 July 2019 0
1645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำจ่ายออก จำนวน ๑ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั๊มน้ำเข้า จำนวน ๑ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๖ เครื่อง 01 July 2019 05 July 2019 0
1642 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/575/53 และโครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์กลุ่ม 5 และกลุ่ม 6 (กต.2) (2 โครงการ) 25 June 2019 02 July 2019 0
1641 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเดิินสายโทรศัพท์ภายใน เบอร์พ่วง สายไฟชุดปลั๊ก (กค.) และโครงการจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ส่วนกลางไปเก็บไว้ในบริเวณที่ กกพ. จัดเตรียมไว้ให้ 24 June 2019 01 July 2019 0
1640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง 27 June 2019 04 July 2019 0
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Network Attached Storage (NAS)) จำนวน ๑ เครื่อง 26 June 2019 03 July 2019 0
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร 31 May 2019 06 July 2019 0
1637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้เดือนพฤษภาคม 31 May 2019 06 July 2019 0
1636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบพกพา (External Harddisk) ขนาดบรรจุ ๔ TB จำนวน ๔ ตัว 25 June 2019 02 July 2019 0
1635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 June 2019 24 July 2019 0
1634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑๓ เครื่อง 20 June 2019 27 June 2019 0
1633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.154/1527 17 June 2019 24 June 2019 0
1632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/529/52 18 June 2019 25 June 2019 0
1631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 30 May 2019 29 June 2019 0
1630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 30 อัน 05 June 2019 29 June 2019 0
1627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 14 June 2019 29 June 2019 0
1626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 31 May 2019 29 June 2019 0
1625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (กกพ.สล.) 19 June 2019 26 June 2019 0
1624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 05 June 2019 29 June 2019 0
1623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 June 2019 22 June 2019 0
1622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน ๓ เครื่อง 18 June 2019 25 June 2019 0
1619 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ loT จำนวน ๑ ชุด 18 June 2019 04 July 2019 0
1618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมพร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ กส. หมายเลข สมอ.425/421/58 12 June 2019 19 June 2019 0
1617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา กก. หมายเลข สมอ.154/1317 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 14 June 2019 21 June 2019 0
1616 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 June 2019 12 July 2019 0
1615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 June 2019 11 July 2019 0
1614 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 June 2019 11 August 2019 0
1613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโต๊ะทำงานในส่วนของ รมอ. ชั้น 5 (2 ตัว) ซ่อมตู้โชว์ไม้สัก (1 ชุด) และซ่อมโต๊ะประชุม (1 ชุด) 05 June 2019 12 June 2019 0
1612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ กอ. หมายเลข สมอ.2.6/50 06 June 2019 13 June 2019 0
1611 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ จำนวน ๑ ชุด 11 June 2019 18 June 2019 0
1610 ประกาศ สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 June 2019 10 July 2019 0
1609 ประกาศ สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก 10 June 2019 10 July 2019 0
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 29 May 2019 20 June 2019 0
1603 ประกาศผู้ชนะซื้อหนังสือพิมพ์ 25 April 2019 20 June 2019 0
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 30 May 2019 20 June 2019 0
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กช.) 29 April 2019 20 June 2019 0
1600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 30 May 2019 20 June 2019 0
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กบก.) 24 May 2019 20 June 2019 0
1598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 24 May 2019 20 June 2019 0
1597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 22 May 2019 20 June 2019 0
1596 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร (สก.) 22 May 2019 22 June 2019 0
1595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ (กต.3) 07 May 2019 20 June 2019 0
1594 ซื้อซองครุฑสีขาว พับ 3 (กก.) 13 May 2019 20 June 2019 0
1593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องทำงานที่ปรึกษาชั้น 5 ไปเก็บไว้ที่ห้องกิจกรรม 500 จำนวน 50 รายการ 31 May 2019 07 June 2019 0
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก 04 June 2019 07 June 2019 0
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (กย.) 31 May 2019 07 June 2019 0
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างหน้าอาคาร สมอ. 29 May 2019 05 June 2019 0
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-in) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019 30 June 2019 0
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางวิ่ง (Run-In) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2019 30 June 2019 0
1587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองสีขาว 24 May 2019 18 July 2019 0
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 22 May 2019 13 June 2019 0
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 22 May 2019 13 June 2019 0
1584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กต.3) 07 May 2019 13 June 2019 0
1583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองครุฑสีขาว (กก.) 13 May 2019 13 June 2019 0
1582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่เอกสาร (สก.) 29 April 2019 13 June 2019 0
1581 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 May 2019 18 June 2019 0
1580 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานปังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ขุด 29 May 2019 04 June 2019 0
1579 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ loT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 27 May 2019 13 June 2019 0
1578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐาน (Eco Sticker) 29 May 2019 05 June 2019 0
1577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/331/51 17 May 2019 31 May 2019 0
1576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กป. หมายเลข สมอ.425/318 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.425/384 (2 โครงการ) 21 May 2019 28 May 2019 0
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดีโอ เรื่อง มอก.๙๙๙๙ 24 May 2019 31 May 2019 0
1574 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 May 2019 29 May 2019 0
1573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้าย 19 April 2019 31 May 2019 0
1572 ประกาศตารางราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง (Run-in) สำหรับเตรียมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2019 22 June 2019 0
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค. 22 May 2019 31 May 2019 0
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติก 21 May 2019 31 May 2019 0
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 21 May 2019 31 May 2019 0
1568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 17 May 2019 31 May 2019 0
1567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ 15 May 2019 31 May 2019 0
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพับ 3 13 May 2019 31 May 2019 0
1565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 14 May 2019 31 May 2019 0
1564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16 May 2019 31 May 2019 0
1563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2019 11 June 2019 0
1560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2019 10 June 2019 0
1559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน 17 May 2019 24 May 2019 0
1558 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนในงาน SMART SME EXPO 2019 16 May 2019 23 May 2019 0
1557 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (M62050009370) 17 May 2019 17 June 2019 0
1556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กช. หมายเลข สมอ.425/401/57 15 May 2019 22 May 2019 0
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำหมวดงานยานพาหนะ หมายเลข สมอ.6/599/53 14 May 2019 21 May 2019 0
1554 ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง (กย.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 07 May 2019 25 May 2019 0
1551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 03 May 2019 25 May 2019 0
1550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 10 May 2019 25 May 2019 0
1549 ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 10 May 2019 25 May 2019 0
1548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 02 May 2019 25 May 2019 0
1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) 13 April 2019 25 May 2019 0
1546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กกพ.) 29 April 2019 25 May 2019 0
1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 13 May 2019 25 May 2019 0
1544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อกลุ่ม 10 May 2019 25 May 2019 0
1543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถาดรองคีย์บอร์ด (ศส.) 07 May 2019 25 May 2019 0
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (กก.) 13 May 2019 25 May 2019 0
1541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ศส. 13 May 2019 23 May 2019 0
1539 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศส. หมายเลข สมอ.6/507/56 สมอ.6/607/56 สมอ.6/608/56 และ สมอ.6/611/59 (4 เครื่อง) โครงการจ้างเดินสายโทรศัพท์ สายแลน ปลั๊กไฟ ย้ายแฟกซ์ และจัดเก็บสายพร้อมอุปกรณ์ (กส.) โครงการซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุด้านหลังอาคาร สมอ. 10 May 2019 17 May 2019 0
1538 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดสวนบริเวณด้านหน้าศาลปู่ฤาษี พร้อมติดตั้งระบบสปริงเกอร์ 02 May 2019 16 May 2019 0
1537 ประกาศผู้ชนะโครงการผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ. พร้อมรื้อแท่น สก. และย้ายแท่น ร.10 และประดับธงรั้วอาคาร สมอ. 01 May 2019 15 May 2019 0
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง 08 May 2019 15 May 2019 0
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กส.) 20 February 2019 23 May 2019 0
1534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้อง 220 กวท. สล. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สก. หมายเลข สมอ.6/557/52 07 May 2019 14 May 2019 0
1533 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/577/53 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กวท. หมายเลข สมอ.6/560/52 03 May 2019 10 May 2019 0
1532 ตารางราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัยฯ 10 May 2019 10 June 2019 0
1531 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 May 2019 15 May 2019 0
1530 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 24 May 2019 23 May 2019 0
1529 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (กม.) 24 April 2019 16 May 2019 0
1528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 30 April 2019 23 May 2019 0
1527 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 30 April 2019 23 May 2019 0
1526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา 22 April 2019 23 May 2019 0
1525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.2) 30 April 2019 23 May 2019 0
1524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 30 April 2019 23 May 2019 0
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมาย (กต.2) 30 April 2019 23 May 2019 0
1522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ (กต.2) 02 May 2019 23 May 2019 0
1521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก (กส.) 02 May 2019 23 May 2019 0
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สก.) 02 May 2019 23 May 2019 0
1519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มซอง (ศส.) 22 April 2019 23 May 2019 0
1518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทรงกลม จำนวน ๑๐ ตัว 03 May 2019 10 May 2019 0
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๒๐ ตัว 02 May 2019 09 May 2019 0
1516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 01 May 2019 08 May 2019 0
1515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลสวนหย่อม 06 May 2019 14 May 2019 0
1514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กส.) 25 April 2019 14 May 2019 0
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กอ.) 24 April 2019 14 May 2019 0
1512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 01 April 2019 14 May 2019 0
1511 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/475/51 และ สมอ.6/414/48 (2 เครื่อง) โครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/410 รวม 3 โครงการ 29 April 2019 06 May 2019 0
1510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังบริเวรทางเดินฝั่งห้องสมุด สมอ. 29 April 2019 06 May 2019 0
1509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 01 May 2019 08 May 2019 0
1508 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 410 29 April 2019 03 May 2019 0
1507 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 May 2019 22 May 2019 0
1506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ 22 March 2019 11 May 2019 0
1505 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจรฯ 29 April 2019 29 May 2019 0
1504 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2019 02 May 2019 0
1503 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ฯ 29 April 2019 29 May 2019 0
1502 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 April 2019 02 May 2019 0
1501 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงห้องทำงาน กย. 23 April 2019 30 April 2019 0
1500 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลขเครื่อง Z4JFBJFF30008BP 17 April 2019 24 April 2019 0
1499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และจัดห้องประชุมชั้น 4 และโครงการจ้างทำที่วางแป้นพิมพ์ ตส. 25 April 2019 02 May 2019 0
1498 ตารางราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ 25 April 2019 25 May 2019 0
1497 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 April 2019 30 April 2019 0
1496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมในงานตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 March 2019 22 March 2019 0
1495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) 22 April 2019 26 April 2019 0
1494 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเบญจรงค์ สกรีนโลโก้ ๕๐ ปี สมอ. พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน ๓๐ ชุด (กส.) 19 April 2019 26 April 2019 0
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.) 11 April 2019 04 May 2019 0
1492 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1490 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 17 April 2019 04 May 2019 0
1489 ซื้อป้ายอะคริลิก จำนวน 5 รายการ 19 April 2019 04 May 2019 0
1488 จ้างตัดหญ้าเดือนเมษายน 19 April 2019 04 May 2019 0
1487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 17 April 2019 04 May 2019 0
1486 ตารางราคากลางฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกินฯ 22 April 2019 22 May 2019 0
1485 ตารางราคากลางฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ 22 April 2019 22 May 2019 0
1484 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 22 April 2019 25 April 2019 0
1483 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 22 April 2019 25 April 2019 0
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สีคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 April 2019 24 April 2019 0
1481 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 11 April 2019 10 May 2019 0
1480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 05 April 2019 20 April 2019 0
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 April 2019 24 April 2019 0
1478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือมาตรฐาน JIS Handbook จำนวน ๔ รายการ จากสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (ศส.) 10 April 2019 19 April 2019 0
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดขาว 22 March 2019 18 April 2019 0
1476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กม.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๔๑๐ 04 April 2019 12 April 2019 0
1474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนในงาน SMART SME EXPO ๒๐๑๙ 04 April 2019 12 April 2019 0
1473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.330/56 11 October 2018 18 October 2018 0
1472 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์สื่อสารของอุปกรณ์ Iot แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด 29 March 2019 05 April 2019 0
1471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรม 2 รายการ 04 April 2019 18 April 2019 0
1470 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม 04 April 2019 18 April 2019 0
1469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 22 March 2019 18 April 2019 0
1468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กย.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กต.2) 28 March 2019 18 April 2019 0
1466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.1) 28 March 2019 18 April 2019 0
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1464 ประกาศชื่อผู้ชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (สก.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1463 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62030025420) 05 April 2019 05 May 2019 0
1462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 04 April 2019 12 April 2019 0
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ซองครุฑสีขาว DL จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2019 12 April 2019 0
1460 ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมประตูบานสวิงภายในอาคาร สมอ. โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/428/59 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/315/51 โครงการจ้างทำป้ายชื่อเลขาธิการ สมอ. โครงการเดินสายไฟติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร กก. โครงการซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34 (รวม 6 โครงการ) 01 April 2019 08 April 2019 0
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กม.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กป.) 28 March 2019 18 April 2019 0
1456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษการ์ดสี 28 March 2019 18 April 2019 0
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 02 April 2019 05 April 2019 0
1454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๔๒ ลัง 01 April 2019 05 April 2019 0
1453 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561 29 March 2019 29 April 2019 0
1452 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ฯ ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561 29 March 2019 29 April 2019 0
1451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กก.) 05 March 2019 11 April 2019 0
1450 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 05 March 2019 11 April 2019 0
1449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง (กค.) 18 February 2019 11 April 2019 0
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 05 March 2019 11 April 2019 0
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 15 March 2019 11 April 2019 0
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 10 รายการ (กต.1) 18 February 2019 11 April 2019 0
1443 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อตรายาง จำนวน 19 อัน (กกค.) 11 March 2019 11 April 2019 0
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กส) 20 February 2019 11 April 2019 0
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้ 22 March 2019 11 April 2019 0
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปลั๊กไฟฟ้า 26 March 2019 11 April 2019 0
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรม 22 March 2019 11 April 2019 0
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปูพิื้น 19 March 2019 11 April 2019 0
1436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 22 March 2019 11 April 2019 0
1434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่อง (กม.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (กอ.) 22 March 2019 11 April 2019 0
1432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 20 ถัง (กม.) 25 March 2019 11 April 2019 0
1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 17 อัน (กค.) 18 February 2019 06 April 2019 0
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษา สมอ. ชั้น ๕ 26 March 2019 02 April 2019 0
1429 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62030013518) 27 March 2019 27 April 2019 0
1428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2019 26 March 2019 0
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2019 26 April 2019 0
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 56 ถัง (กก.) 05 March 2019 06 April 2019 0
1425 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. 25 March 2019 01 April 2019 0
1424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 15 March 2019 06 April 2019 0
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม 14 ถัง (กอ.) 26 February 2019 06 April 2019 0
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กส.) 26 February 2019 06 April 2019 0
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 22 March 2019 29 March 2019 0
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท 22 March 2019 03 April 2019 0
1419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 March 2019 03 April 2019 0
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเลเซอร์ 22 March 2019 03 April 2019 0
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กส.) 22 March 2019 03 April 2019 0
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 22 March 2019 03 April 2019 0
1415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 22 March 2019 03 April 2019 0
1414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 March 2019 06 April 2019 0
1413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กวท.) 11 March 2019 03 April 2019 0
1412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 March 2019 03 April 2019 0
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 15 March 2019 03 April 2019 0
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 71 ถัง (กค.) 15 March 2019 03 April 2019 0
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง (10 อัน) 05 March 2019 30 March 2019 0
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 26 ถัง (กต.3) 26 February 2019 30 March 2019 0
1407 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อธงอาเซียน 11 March 2019 30 March 2019 0
1406 ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 34 ถัง 22 March 2019 03 April 2019 0
1405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้า เนื่องในวันคล้ายสถาปนา สมอ. ๕๐ ปี 22 March 2019 26 March 2019 0
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Sticker PVC/Matte Laminate เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดับตกตแต่งบริเวณหน้า Backdrop และโถงทางเข้าอาคาร เนื่องในพิธีเปิดการจัดจำหน่ายสินค้างานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี สมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 March 2019 29 March 2019 0
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม สมุดบันทึกที่ระลึก ๕๐ ปี สมอ. จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 15 March 2019 22 March 2019 0
1400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๕๐ ปี สมอ. 15 March 2019 22 March 2019 0
1399 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 March 2019 19 April 2019 0
1398 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. 18 March 2019 21 March 2019 0
1397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกวันสถาปนา สมอ. แก้วน้ำ ครบรอบ ๕๐ ปี จำนวน ๒๐๐ ใบ 15 March 2019 22 March 2019 0
1396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องใส่ของที่ระลึกวันสถาปนา สมอ. กล่องใส่กระติกน้ำครบรอบ ๕๐ ปี จำนวน ๒๐๐ ชิ้น 15 March 2019 22 March 2019 0
1395 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัยฯ 18 March 2019 18 April 2019 0
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 March 2019 19 March 2019 0
1392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก 11 March 2019 18 March 2019 0
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 06 March 2019 16 March 2019 0
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ อัน 11 March 2019 15 March 2019 0
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กส.) 26 February 2019 01 March 2019 0
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Blackdrop 26 February 2019 01 March 2019 0
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ (กกพ.) 04 March 2019 16 March 2019 0
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่อง (กต.2) 04 March 2019 16 March 2019 0
1385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. หมายเลข สมอ.425/419/58, สมอ.425/411/58 และ สมอ.425/418/58 05 March 2019 12 March 2019 0
1384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 March 2019 13 March 2019 0
1383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 26 March 2019 09 March 2019 0
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กส.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1380 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กค.) 18 February 2019 13 March 2019 0
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กย.) 26 February 2019 09 March 2019 0
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 26 February 2019 09 March 2019 0
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอโรไซยาไนท์ด้วยเทคนิค Continuous Flow Analysis 01 March 2019 12 March 2019 0
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 26 February 2019 12 March 2019 0
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 28 ถัง (กส.) 20 February 2019 09 March 2019 0
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 14 February 2019 09 March 2019 0
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2019 28 February 2019 0
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๐ ดวง 26 February 2019 05 March 2019 0
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุมห้อง 214 26 February 2019 05 March 2019 0
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 February 2019 01 March 2019 0
1369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว ๑๕๐ แกรม ขนาด ๓๑ x ๔๓ จำนวน ๑๐ รีม 25 February 2019 01 March 2019 0
1368 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภุมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 February 2019 26 March 2019 0
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กต.3) 14 February 2019 09 March 2019 0
1366 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไอด์ และเมลานีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 25 February 2019 01 March 2019 0
1365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 21 February 2019 28 February 2019 0
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำป้ายบอกทางห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคาร สมอ. และโครงการจ้างเดินสายแลนพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสาร กย. 25 February 2019 04 March 2019 0
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/485/51 20 February 2019 27 February 2019 0
1362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูห้อง ผอ.กค. 21 February 2019 28 February 2019 0
1361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 20 February 2019 06 March 2019 0
1360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 20 February 2019 06 March 2019 0
1359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กค.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (สก.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง กต.1 18 February 2019 06 March 2019 0
1355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 18 February 2019 06 March 2019 0
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒ เครื่อง 21 February 2019 28 February 2019 0
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถจ่ายเครื่องจ่ายเครื่องดื่มแบบมีก๊อก จำนวน ๒ อัน 21 February 2019 28 February 2019 0
1352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2019 21 March 2019 0
1351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 February 2019 21 March 2019 0
1350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Cloud Server สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต (e-license) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2019 22 February 2019 0
1349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน 7 วัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 February 2019 25 February 2019 0
1348 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (E62020008495) 18 February 2019 18 March 2019 0
1347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนับจำนวนอนุภาคที่ปะปนในน้ำมัน 15 February 2019 27 February 2019 0
1346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion และโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด (2 โครงการ) 15 February 2019 27 February 2019 0
1345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 14 February 2019 21 February 2019 0
1344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการย้ายเสาสายเคเบิ้ลและสายสื่อสาร สมอ. และโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. บริเวณด้านหลังศาลปู่ฤาษี 11 February 2019 18 February 2019 0
1343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06 February 2019 20 February 2019 0
1342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายสติ๊กเกอร์ (กส.) 08 February 2019 16 February 2019 0
1341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหิ้งพระ 11 February 2019 19 February 2019 0
1340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) 12 February 2019 20 February 2019 0
1339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกา (กช.) 08 February 2019 16 February 2019 0
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องทำงาน กป. 05 February 2019 11 February 2019 0
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท กส. หมายเลข สมอ.33/3 04 February 2019 11 February 2019 0
1336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 04 February 2019 14 February 2019 0
1335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2019 08 March 2019 0
1334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 February 2019 07 March 2019 0
1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 06 February 2019 13 February 2019 0
1332 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 February 2019 07 March 2019 0
1331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD จำนวน 1 ตัว 06 February 2019 13 February 2019 0
1330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 06 February 2019 13 February 2019 0
1329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 05 February 2019 12 February 2019 0
1328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว 04 February 2019 08 February 2019 0
1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน ๓ เครื่อง 04 February 2019 08 February 2019 0
1326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ DNS (ศส.) 04 February 2019 11 February 2019 0
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดรูปผู้บริหาร สมอ. 01 February 2019 12 February 2019 0
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๕ ชุด 04 February 2019 08 February 2019 0
1323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 04 February 2019 08 February 2019 0
1322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมห้องควบคุมเครื่องเสียง และห้องเครื่องปรับอากาศ ห้อง 200 ชั้น 2 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 และโครงการจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศห้องน้ำ สมอ. หมายเลข สมอ.7/211/35, สมอ.7/212/35, สมอ.7/213/35, สมอ.7/214/35 และ สมอ.7/215/35 (รวม 5 ตัว) 04 February 2019 11 February 2019 0
1321 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 With 5 CALs จำนวน 2 License 31 January 2019 07 February 2019 0
1320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กต.3) 29 January 2019 10 February 2019 0
1317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไวท์บอร์ด (ศส.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก 2 ตลับ (กก.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม (กย.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 29 January 2019 10 February 2019 0
1312 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 January 2019 01 March 2019 0
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 110 เครื่อง 29 January 2019 05 February 2019 0
1310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพร้อมเหล็กวาง (สล.) 30 January 2019 06 February 2019 0
1309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 29 January 2019 01 February 2019 0
1308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศส. หมายเลข สมอ.429/392 28 January 2019 04 February 2019 0
1307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 24 January 2019 31 January 2019 0
1306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศส.) 25 January 2019 03 February 2019 0
1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงดำ 23 January 2019 03 February 2019 0
1304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (สก.) 25 January 2019 03 February 2019 0
1303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน ๑๐ ชุด 23 January 2019 30 January 2019 0
1302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 January 2019 30 January 2019 0
1301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 21 January 2019 03 February 2019 0
1300 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กบก.) 21 January 2019 03 February 2019 0
1299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (กส.) 21 January 2019 03 February 2019 0
1298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) 21 January 2019 03 February 2019 0
1297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก-รีดผ้าคลุมเก้าอี้ 21 January 2019 03 February 2019 0
1296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ สนง. 23 รายการ (กช.) 23 January 2019 31 January 2019 0
1294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (กก.) 23 January 2019 31 January 2019 0
1293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กต.๒) 23 January 2019 31 January 2019 0
1291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลข สมอ.6/445/50 22 January 2019 29 January 2019 0
1290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ภายใน (DID) สมอ. 10 January 2019 24 January 2019 0
1289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สมอ. ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒ ครั้ง 18 January 2019 25 January 2019 0
1288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 21 January 2019 25 January 2019 0
1287 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 21 January 2019 28 January 2019 0
1286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 21 January 2019 25 January 2019 0
1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) 15 January 2019 26 January 2019 0
1284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค.) 18 January 2019 26 January 2019 0
1283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมาตรฐาน JIS จำนวน 6 รายการ จากสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese Standards Association-JSA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 January 2019 29 January 2019 0
1282 ตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ฯ 22 January 2019 22 February 2019 0
1281 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 January 2019 05 February 2019 0
1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนบาร์โค้ด 18 January 2019 25 January 2019 0
1279 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเววี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 January 2019 25 January 2019 0
1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 17 January 2019 24 January 2019 0
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (กต.1) จำนวน 92 ถัง 17 January 2019 24 January 2019 0
1276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (กอ.) 16 January 2019 23 January 2019 0
1275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 14 January 2019 22 January 2019 0
1274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (กม.) 14 January 2019 22 January 2019 0
1273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 คัน 14 January 2019 22 January 2019 0
1272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ ถัง 14 January 2019 18 January 2019 0
1271 ประกาศรายชื่่อชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อมเดือนมกราคม 2562 14 January 2019 22 January 2019 0
1270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2562 14 January 2019 22 January 2019 0
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของตกแต่งสถานที่ ในพิธีรับมอบใบรับรองสนามทดสอบยางล้อ 14 January 2019 21 January 2019 0
1268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม ( กป.) 11 January 2019 18 January 2019 0
1267 ตารางราคากลาง -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2019 11 February 2019 0
1266 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 January 2019 16 January 2019 0
1265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 January 2019 17 January 2019 0
1264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 January 2019 17 January 2019 0
1263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กก. หมายเลขครุภัณฑ์ สมอ.6/444/50 03 January 2019 10 January 2019 0
1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่การจัดงาน สำหรับโครงการสัมมนา เรื่อง Transformation สมอ. ๔.๐ iTISI  e-surveillance/NSW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 January 2019 17 January 2019 0
1261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 09 January 2019 16 January 2019 0
1260 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 09 January 2019 14 January 2019 0
1259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 07 January 2019 14 January 2019 0
1258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการสัมมนา เรื่อง Transformation สมอ. ๔.๐ iTISI e-surveillance/NSW 04 January 2019 11 January 2019 0
1257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 03 January 2019 10 January 2019 0
1256 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 January 2019 07 February 2019 0
1255 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 January 2019 23 January 2019 0
1254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 27 December 2018 03 January 2019 0
1253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการดำเนินการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 : 2016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2018 03 January 2019 0
1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 24 December 2018 31 December 2018 0
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 December 2018 31 December 2018 0
1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon ix๗๐๐๐ จำนวน ๔ รายการ 25 December 2018 01 January 2019 0
1249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 December 2018 28 December 2018 0
1248 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 December 2018 28 December 2018 0
1247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2018 28 December 2018 0
1246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 December 2018 28 December 2018 0
1245 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 December 2018 11 January 2019 0
1244 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 December 2018 11 January 2019 0
1243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งดอกไม้ในงานพิธีมอบใบรับรอง มอก.เอสฯ วิธีเฉพาะเจาะจง 25 December 2018 01 January 2019 0
1241 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E61120009785) 25 December 2018 25 January 2019 0
1240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Photo Backdrop และป้าย Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 December 2018 27 December 2018 0
1239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ 21 December 2018 04 January 2019 0
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ 21 December 2018 04 January 2019 0
1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ 21 December 2018 04 January 2019 0
1236 ตารางราคากลาง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ขึ้นร่างครั้งที่ 3) 21 December 2018 21 January 2019 0
1235 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 19 December 2018 26 December 2018 0
1234 - ร่าง - ครั้งที่ 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2018 26 December 2018 0
1233 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมเสาอากาศทีวีดิจิตอลอาคาร สมอ. โครงการซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ประจำโต๊ะทำงานนางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา (กกค.) และโครงการซื้อกุญแจ และมือจับลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงาน (รายการละ 24 ชุด) 17 December 2018 24 December 2018 0
1232 ตารางราคากลาง ฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 21 December 2018 21 January 2019 0
1231 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 December 2018 10 January 2019 0
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ 20 December 2018 27 December 2018 0
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20 December 2018 27 December 2018 0
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 19 December 2018 26 December 2018 0
1227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 19 December 2018 26 December 2018 0
1226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19 December 2018 26 December 2018 0
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่อง Printer HP จำนวน 6 รายการ 17 December 2018 24 December 2018 0
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 17 December 2018 24 December 2018 0
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเช่าอุปกรณ์ LCD Projector ในวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ 17 December 2018 21 December 2018 0
1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/416/58 และโครงการจ้างซ่อมเครื่องสำรองจ่ายไฟ สก. หมายเลข สมอ.426/ว.348 14 December 2018 21 December 2018 0
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 14 December 2018 21 December 2018 0
1220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเม้าส์ไร้สาย จำนวน 3 อัน 14 December 2018 21 December 2018 0
1219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน 14 December 2018 21 December 2018 0
1218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14 December 2018 21 December 2018 0
1217 ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2018 14 January 2019 0
1216 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 December 2018 04 January 2019 0
1215 ตารางราคากลางร่างประกาศประกวดราคาฯซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ชุดทกสอบอัตราการซึมผ่านฯไอน้ำและบรรจุภัณฑ์พลาสติกฯ 13 December 2018 13 January 2019 0
1214 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 December 2018 18 December 2018 0
1213 ตารางราคากลางร่างประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านฯก๊าซออกซิเจนของฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกฯ 13 December 2018 13 January 2019 0
1212 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 December 2018 18 December 2018 0
1211 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 13 December 2018 13 January 2019 0
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/592/53 และ สมอ.6/593/53 และโครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต กส. หมายเลข สมอ.33/3 07 December 2018 14 December 2018 0
1209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 โครงการ 11 December 2018 18 December 2018 0
1208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 11 December 2018 18 December 2018 0
1207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อชุดเทอร์โมดิจิตอลสำหรับเครื่องปรับอากาศห้อง ผอ.กย. และโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กต.3 หมายเลข สมอ.6/492/51 30 November 2018 07 December 2018 0
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 2561 06 December 2018 15 December 2018 0
1205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าเดือนธันวาคม 2561 06 December 2018 15 December 2018 0
1204 ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน 06 December 2018 13 December 2018 0
1203 ตารางราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกินฯ 06 December 2018 06 January 2019 0
1202 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 December 2018 26 December 2018 0
1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน 04 December 2018 11 December 2018 0
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 04 December 2018 11 December 2018 0
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04 December 2018 11 December 2018 0
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 พาน 04 December 2018 11 December 2018 0
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำเนาสัญญา จำนวน 7 สัญญา 04 December 2018 11 December 2018 0
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 03 December 2018 10 December 2018 0
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน 2 กล่อง 03 December 2018 10 December 2018 0
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคาร สมอ. 27 November 2018 04 December 2018 0
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัตกรรม จำนวน ๑ ชุด 29 November 2018 28 December 2018 0
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 30 November 2018 07 December 2018 0
1191 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 30 November 2018 15 December 2018 0
1190 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางชุดเครื่องทดสอบแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November 2018 30 December 2018 0
1189 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November 2018 21 December 2018 0
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กต.๓ 28 November 2018 05 December 2018 0
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กต.๑ 28 November 2018 05 December 2018 0
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำ สก. 26 November 2018 03 December 2018 0
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ ศส. 29 November 2018 06 December 2018 0
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง ประจำ สล. 26 November 2018 03 December 2018 0
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำ กค. 26 November 2018 03 December 2018 0
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กม. 27 November 2018 04 December 2018 0
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กป. 26 November 2018 03 December 2018 0
1178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน๑ เครื่อง ประจำ กย. 26 November 2018 03 December 2018 0
1177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กส. 26 November 2018 03 December 2018 0
1176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กอ. 26 November 2018 03 December 2018 0
1175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ กต.2 26 November 2018 03 December 2018 0
1174 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61110038835) 29 November 2018 29 December 2018 0
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ 29 November 2018 06 December 2018 0
1172 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61110029261) 29 November 2018 29 December 2018 0
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 28 November 2018 05 December 2018 0
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 11 โครงการ 28 November 2018 05 December 2018 0
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สมอ. 26 November 2018 30 November 2018 0
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 6/608/56,สมอ.6/610/59 สมอ.611/59 27 November 2018 03 December 2018 0
1167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M๕๐๖ จำนวน ๖ กล่อง 27 November 2018 04 December 2018 0
1166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมฝ้าเพดานหน้าเวทีห้องประชุม 200 และห้องน้ำชายชั้น 1อาคาร สมอ. และโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กชอ.หมายเลข สมอ.425/308/51 26 November 2018 03 December 2018 0
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสายแลนเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารห้อง กวท. 23 November 2018 30 November 2018 0
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ 26 November 2018 03 December 2018 0
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 8,000 แผ่น 26 November 2018 03 December 2018 0
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 15 ชุด 26 November 2018 03 December 2018 0
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 26 November 2018 03 December 2018 0
1160 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/420 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.1 หมายเลข สมอ.425/393/52 และโครงการจ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร 20 November 2018 27 November 2018 0
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ชุด 22 November 2018 29 November 2018 0
1158 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน ฯ 22 November 2018 22 December 2018 0
1157 ร่าง ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 November 2018 27 November 2018 0
1156 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร 21 November 2018 21 December 2018 0
1155 ร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 November 2018 26 November 2018 0
1153 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน 1 ชุด 21 November 2018 21 December 2018 0
1152 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 21 November 2018 26 November 2018 0
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 2561 20 November 2018 30 November 2018 0
1150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 November 2018 27 November 2018 0
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่ทิชชู่แบบแผ่น จำนวน 12 กล่อง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 19 November 2018 25 November 2018 0
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าดอกไม้ประดับงาน E-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 November 2018 25 November 2018 0
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Atorage) และผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 12 ตัว 14 November 2018 21 November 2018 0
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 200 หมายเลข สมอ.6/76/1/32 และ สมอ.6/76/2/32 15 November 2018 22 November 2018 0
1145 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้าเดือนพฤศจิกายน 2561 16 November 2018 23 November 2018 0
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ จำนวน 1 ชุด 16 November 2018 30 November 2018 0
1143 ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ 1 ชุด 16 November 2018 16 December 2018 0
1142 ประกาศ ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน 1ชุด 16 November 2018 16 December 2018 0
1141 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 21 November 2018 0
1140 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 21 November 2018 0
1139 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 22 November 2018 0
1138 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 November 2018 22 November 2018 0
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื้อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคีย์บอร์ดและเม้าส์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ 16 November 2018 23 November 2018 0
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 November 2018 23 November 2018 0
1128 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตัดหญ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 08 November 2018 16 November 2018 0
1127 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 14 November 2018 21 November 2018 0
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 November 2018 20 November 2018 0
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 November 2018 20 November 2018 0
1124 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E61110000263) 12 November 2018 12 December 2018 0
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอนกประสงค์ จำนวน 2,200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 2,150 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 November 2018 19 November 2018 0
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ ชุด (กกพ.) 07 November 2018 14 November 2018 0
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 06 November 2018 13 November 2018 0
1115 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารของอุปกรณ์ IoT จำนวน 1 ชุด 07 November 2018 28 November 2018 0
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 07 November 2018 07 December 2018 0
1113 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 06 November 2018 13 November 2018 0
1112 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 06 November 2018 13 November 2018 0
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 05 November 2018 09 November 2018 0
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ (สก.) 31 October 2018 07 November 2018 0
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กส.) 30 October 2018 06 November 2018 0
1108 ประกาศตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2018 02 December 2018 0
1107 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 November 2018 16 November 2018 0
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 31 October 2018 07 November 2018 0
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 30 October 2018 02 November 2018 0
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๖ กทม 31 October 2018 07 December 2018 0
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 29 October 2018 05 November 2018 0
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 29 October 2018 02 November 2018 0
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวกรกนก ขวัญอำไพพันธ์ุ) กต.1 จำนวน 1 อัตรา 30 October 2018 07 December 2018 0
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสิรภัทร หินขาว) (สก.) จำนวน 1 อัตรา 30 October 2018 07 November 2018 0
1099 ร่างประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๐ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) 29 October 2018 05 November 2018 0
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 26 October 2018 02 November 2018 0
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) 18 October 2018 25 October 2018 0
1096 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - พฟศจิกายน ๒๕๖๑) 12 October 2018 19 October 2018 0
1095 ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 26 October 2018 02 November 2018 0
1094 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. จำนวน 1 คัน 26 October 2018 02 November 2018 0
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. จำนวน 1 คัน 26 October 2018 02 November 2018 0
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 October 2018 02 November 2018 0
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 15 ชุด 26 October 2018 02 November 2018 0
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดยุงภายในและภายนอกอาคาร สมอ. 24 October 2018 31 October 2018 0
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 October 2018 31 October 2018 0
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 October 2018 31 October 2018 0
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กบค.สล.) 24 October 2018 31 October 2018 0
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 22 October 2018 29 October 2018 0
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 22 October 2018 26 October 2018 0
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ (กส.) 19 October 2018 26 October 2018 0
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายสลับโต๊ะประชุม และเก้าอี้ ที่อยู่ตามชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 5 (สมอ.) 17 October 2018 24 October 2018 0
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปี ๒๕๖๑ (กส.) 18 October 2018 25 October 2018 0
1078 ร่างประกาศ ตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน (แก้ไขครั้งที่ 2) 19 October 2018 19 November 2018 0
1077 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขครั้งที่ 2) 19 October 2018 25 October 2018 0
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 17 October 2018 24 October 2018 0
1075 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1074 ร่างประกาศ และเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1073 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสาร IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 18 October 2018 24 October 2018 0
1072 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 18 October 2018 02 November 2018 0
1071 ประกาศ ตารางวงเงินแสดงราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) 18 October 2018 18 November 2018 0
1070 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข ครั้งที่ 1) 18 October 2018 24 October 2018 0
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กกพ. สล.) 16 October 2018 19 October 2018 0
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษปอนด์ขาว (กส.) 16 October 2018 19 October 2018 0
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 October 2018 19 October 2018 0
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 12 October 2018 19 October 2018 0
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการกำจัดปลวกใน สมอ. โครงการจ้างบริการกำจัดหนูใน สมอ. และโครงการปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท.ชั้น 2 อาคาร สมอ. (3 โครงการ) 11 October 2018 18 October 2018 0
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 11 October 2018 18 October 2018 0
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาตั้งวางพวงมาลา จำนวน ๑ อัน (กกพ. สล.) 11 October 2018 18 October 2018 0
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๐ อัน (กต.2) 11 October 2018 18 October 2018 0
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๙ รายการ (กบก.สล.) 10 October 2018 17 October 2018 0
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 October 2018 17 October 2018 0
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบรับรองและใบขอบข่าย (สก.) 10 October 2018 17 October 2018 0
1058 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ เครื่อง 10 October 2018 17 October 2018 0
1057 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 October 2018 17 October 2018 0
1056 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตเจน ไนไตรท์ ซัลเฟอร์ และเฟอโรไซยาไนค์ ด้วยเทคนิค continuous flow analysis แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 16 October 2018 0
1055 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องนับจำนวนอนุภาคที่ปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 16 October 2018 0
1054 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 17 October 2018 0
1053 ประกาศประกวราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 17 October 2018 0
1052 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 09 October 2018 25 October 2018 0
1051 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม 10 October 2018 10 November 2018 0
1050 ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 10 October 2018 18 October 2018 0
1049 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (กกพ.สล.) 08 October 2018 12 October 2018 0
1048 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09 October 2018 09 November 2018 0
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศส.) 08 October 2018 12 October 2018 0
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.) 04 October 2018 11 October 2018 0
1045 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 03 October 2018 10 October 2018 0
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อมประจำเดือนตุลาคม 05 October 2018 12 October 2018 0
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 October 2018 10 October 2018 0
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 02 October 2018 09 October 2018 0
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 19 ชุด 03 October 2018 10 October 2018 0
1040 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1039 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1038 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1037 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1036 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1035 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 05 October 2018 0
1034 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1033 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1032 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1031 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 12 October 2018 0
1030 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 September 2018 17 October 2018 0
1029 ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร (กบก.สล.) 28 September 2018 04 October 2018 0
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 คน (นางสาวลลิตา เกสร์ประทุม) 27 September 2018 05 October 2018 0
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน (นางสาวอธิรัตน์ ยนต์ศิริ) 27 September 2018 05 October 2018 0
1026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวบวรรัตน์ เสรากุล) 27 September 2018 05 October 2018 0
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/591/53 03 September 2018 10 September 2018 0
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน (กกค.) 26 September 2018 28 September 2018 0
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๘ รายการ (กบก.สล.) 25 September 2018 28 September 2018 0
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำพลาสติก (กกพ.) 21 September 2018 27 September 2018 0
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องทำสำเนาเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (ระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ 25 September 2018 02 October 2018 0
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (กกพ.) 21 September 2018 27 September 2018 0
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายติดตั้ง PROJECTOR ในห้อง 300/1 16 July 2018 23 July 2018 0
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางนาฏตยา นามเจริญ 24 September 2018 30 September 2018 0
1017 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 21 September 2018 28 September 2018 0
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กป. หมายเลข สมอ.6/412/48 20 September 2018 27 September 2018 0
1015 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องนับจำนวนอนุภาคทีปะปนในน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1014 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอุปกรณ์การสื่อสาร ของอุปกรณ์ IoT แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1013 ร่างประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ไนไตร ซัลฟอร์ และเฟอโร ไซยาไนต์ ด้วยเทคนิค continuous flow analysis (auto analyzex) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1012 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานบังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1011 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1010 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสารเคมีอันตรายในสีย้อมและเส้นใยนวัฒตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด 21 September 2018 28 September 2018 0
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางพัฒน์นรี สร้อยเพ็ชร์) (กค.) 21 September 2018 29 September 2018 0
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 21 September 2018 29 September 2018 0
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 21 September 2018 29 September 2018 0
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 20 September 2018 27 September 2018 0
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กกพ.) 18 September 2018 25 September 2018 0
1004 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2018 27 September 2018 0
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย) 20 September 2018 28 September 2018 0
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 September 2018 27 September 2018 0
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดติดแสดงหน้าห้อง กวท. 17 September 2018 24 September 2018 0
1000 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องย่อยสารระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 19 September 2018 26 September 2018 0
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงวงจรโทรศัพท์สายภายในแบบอนาลอกขนาด 24 เลขหมาย 19 September 2018 26 September 2018 0
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กส.) 19 September 2018 26 September 2018 0
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 September 2018 21 September 2018 0
996 ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุทางการแพทย์ 19 September 2018 26 September 2018 0
995 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Combustion แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 19 September 2018 26 September 2018 0
994 -ร่าง- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
993 -ร่าง- ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
992 -ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ภายใต้สภาวะการจำลองภาวะการใช้งาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2018 26 September 2018 0
991 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
990 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กส.) 17 September 2018 21 September 2018 0
988 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
987 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 September 2018 25 September 2018 0
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๔ ถัง (กอ.) 17 September 2018 21 September 2018 0
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 September 2018 24 September 2018 0
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๘ ถัง (กม.) 14 September 2018 21 September 2018 0
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(นายนภา มาสอน) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าพนักงานบริการเอกสาร จำนวน 1 คน (นางชนิสรณ์ แจ่มกระจ่าง) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท และผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุม 214 402 406 410 403 405 407 200 และห้อง 230 (2 โครงการ) 14 September 2018 21 September 2018 0
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (นางสาวอภิชญา กันเชียง) 13 September 2018 20 September 2018 0
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) (กค.) 13 September 2018 20 September 2018 0
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13 September 2018 20 September 2018 0
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กบค.) 14 September 2018 21 September 2018 0
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นายธีธฤต ถิระสิทธิเวทย์) 13 September 2018 20 September 2018 0
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 12 September 2018 19 September 2018 0
969 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12 September 2018 12 October 2018 0
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเชื่อมต่อบริการข้อมูลกับกรมการปกครอง 10 September 2018 17 September 2018 0
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโทรศัพท์ กต.2 Panasonic รุ่นKX-TG3711BXB NO.4FBXC477863 (1 เครื่อง) 10 September 2018 17 September 2018 0
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน 10 September 2018 17 September 2018 0
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 10 September 2018 17 September 2018 0
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 11 September 2018 11 October 2018 0
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1500 แผ่น 11 September 2018 19 September 2018 0
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 6 รายการ 11 September 2018 18 September 2018 0
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (กต.3) 10 September 2018 14 September 2018 0
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 10 September 2018 14 September 2018 0
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 September 2018 11 October 2018 0
957 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 10 September 2018 21 September 2018 0
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 September 2018 14 September 2018 0
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (ศส.) 06 September 2018 13 September 2018 0
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กกพ. สล.) 06 September 2018 13 September 2018 0
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวพิมพ์สิริ พรมชัย) 28 August 2018 12 September 2018 0
952 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (นางสมพิศ บุญสุทธิ์) 05 September 2018 12 September 2018 0
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสาร แบบ A จำนวน 4 ชุด และตู้เก็บเอกสาร แบบ B จำนวน 1 ชุด 03 September 2018 10 September 2018 0
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 05 September 2018 12 September 2018 0
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 05 September 2018 12 September 2018 0
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลลธรรมดา (นางสาวสุนีย์ รุ่งสว่าง) 05 September 2018 12 September 2018 0
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวชนกานต์ จ้อยชู) 05 September 2018 12 September 2018 0
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 05 September 2018 12 September 2018 0
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดหญ้าเดือนกันยายน 2561 05 September 2018 12 September 2018 0
943 ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง 04 September 2018 11 September 2018 0
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 September 2018 07 September 2018 0
941 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080042205) 03 September 2018 03 October 2018 0
940 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080037591) 03 September 2018 03 October 2018 0
939 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (M61080042263) 03 September 2018 03 October 2018 0
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 03 September 2018 07 September 2018 0
936 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080042976) 03 September 2018 03 October 2018 0
935 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080037566) 03 September 2018 03 October 2018 0
934 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M61080040523) 03 September 2018 03 October 2018 0
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D309S และ Imaging Unit 80K (กก.) 03 September 2018 07 September 2018 0
932 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 August 2018 28 September 2018 0
931 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 6,790 รีม 31 August 2018 28 September 2018 0
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 30 August 2018 06 September 2018 0
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 30 August 2018 06 September 2018 0
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 30 August 2018 06 September 2018 0
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 30 August 2018 06 September 2018 0
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณิภามาศ ไชยภูมิ) 30 August 2018 06 September 2018 0
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 29 August 2018 05 September 2018 0
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กส.) 28 August 2018 04 September 2018 0
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน 28 August 2018 04 September 2018 0
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ เครื่อง 29 August 2018 05 September 2018 0
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 28 August 2018 04 September 2018 0
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ. หมายเลข สมอ.6/494/51 27 August 2018 03 September 2018 0
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 27 August 2018 03 September 2018 0
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสมจวน กันหา) 27 August 2018 03 September 2018 0
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 27 August 2018 03 September 2018 0
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 27 August 2018 03 September 2018 0
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 27 August 2018 03 September 2018 0
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 27 August 2018 03 September 2018 0
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวธัญยธรณ์ เกียรติกวินโกศล) 27 August 2018 03 September 2018 0
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 27 August 2018 03 September 2018 0
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กชอ.) 28 August 2018 04 September 2018 0
910 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ฯ (NSW) 27 August 2018 27 September 2018 0
909 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 คน 27 August 2018 27 September 2018 0
908 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง 27 August 2018 27 September 2018 0
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร สมอ. 24 August 2018 31 August 2018 0
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 27 August 2018 31 August 2018 0
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 27 August 2018 03 September 2018 0
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กป.) 24 August 2018 31 August 2018 0
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกหลุยส์ห้องทำงาน ลมอ. หมายเลข สมอ.1.4/3.48/38 สมอ.1.4/3.47/38 สมอ.1.4/3.46/38 สมอ.2.4/4.25/38 และ สมอ.2.4/4.26/38 24 August 2018 31 August 2018 0
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปิยะนัท โพสพสวัสดิ์) 24 August 2018 31 August 2018 0
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 24 August 2018 31 August 2018 0
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 24 August 2018 31 August 2018 0
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายกิตติศักดิ์ ชิยะพัฒน์) 24 August 2018 31 August 2018 0
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 24 August 2018 31 August 2018 0
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวจอมขวัญ โพธิ์ศรี) 24 August 2018 31 August 2018 0
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 24 August 2018 31 August 2018 0
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 24 August 2018 31 August 2018 0
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 22 August 2018 29 August 2018 0
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๘๒ กทม. 22 August 2018 29 August 2018 0
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอัจฉรา สุขลาภ) 23 August 2018 30 August 2018 0
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 August 2018 30 August 2018 0
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 23 August 2018 30 August 2018 0
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวณัฐสุนีย์ เอมซ์บุตร) 22 August 2018 29 August 2018 0
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายทศพล สิทธาภา) 22 August 2018 29 August 2018 0
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 21 August 2018 28 August 2018 0
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 22 August 2018 29 August 2018 0
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 23 August 2018 30 August 2018 0
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๑ ถัง (กก.) 22 August 2018 29 August 2018 0
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะอาคารว่างหน้าห้องประชุมชั้น 4 หมายเลข สมอ.2.3/1.31 (จำนวน 3 ตัว) และซ่อมแซมตู้ไม้บานเลื่อน หมายเลข สมอ.4/76 22 August 2018 29 August 2018 0
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องพลาสติกใส อเนกประสงค์ เกรดA (กกพ.สล.) 20 August 2018 27 August 2018 0
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์) 21 August 2018 28 August 2018 0
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 21 August 2018 28 August 2018 0
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอรรคชัย ทองนาค) 21 August 2018 28 August 2018 0
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 20 August 2018 27 August 2018 0
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวโชษิตา ดิษฐวิเศษ) 21 August 2018 28 August 2018 0
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 21 August 2018 28 August 2018 0
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 21 August 2018 28 August 2018 0
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ โครงการ 21 August 2018 28 August 2018 0
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 21 August 2018 28 August 2018 0
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมกรรมการวิชาการ (กก.) 20 August 2018 24 August 2018 0
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 20 August 2018 27 August 2018 0
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะวางชุดอาหารว่างข้างห้องประชุม 230 หมายเลข สมอ.2.3/1.9 (2ตัว) 20 August 2018 27 August 2018 0
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดแท่นถวายราชสักการะอาคาร สมอ. (กกพ.สล.) 20 August 2018 24 August 2018 0
866 ประกาศตารางราคากลาง การจ้างออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 21 August 2018 21 September 2018 0
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าหวาย จำนวน ๒ อัน (กกพ.) 17 August 2018 24 August 2018 0
864 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อหนังสือพิมพ์จำนวน 20 ชุด 16 August 2018 23 August 2018 0
863 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 August 2018 20 September 2018 0
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 16 August 2018 23 August 2018 0
861 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20 August 2018 20 September 2018 0
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 16 August 2018 23 August 2018 0
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 16 August 2018 23 August 2018 0
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 16 August 2018 23 August 2018 0
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน 16 August 2018 23 August 2018 0
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่องยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) 16 August 2018 23 August 2018 0
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพระหมายเลข สมอ.6/627 ห้องกิจกรรม หมายเลข สมอ.6/625 และห้อง กกพ. หมายเลข สมอ.6/591/53 14 August 2018 21 August 2018 0
854 ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (กกค.) 17 August 2018 24 August 2018 0
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 15 August 2018 22 August 2018 0
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 15 August 2018 22 August 2018 0
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ัางเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 15 August 2018 22 August 2018 0
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 15 August 2018 22 August 2018 0
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 16 August 2018 23 August 2018 0
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใสอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ใบ (กบค. สล.) 15 August 2018 22 August 2018 0
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย (Laser Pointer Presenter) จำนวน ๒ ตัว (สก.) 14 August 2018 17 August 2018 0
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบฟอร์มใบรับคำขอ จำนวน ๓๐๐ เล่ม (กค.) 14 August 2018 21 August 2018 0
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 14 August 2018 17 August 2018 0
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สก.) 10 August 2018 17 August 2018 0
843 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (กส.) 09 August 2018 16 August 2018 0
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 09 August 2018 16 August 2018 0
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย ATEN ๕m HDMI Cable จำนวน ๑ รายการ (กป.) 10 August 2018 17 August 2018 0
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน 09 August 2018 16 August 2018 0
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ TONER HP รุ่น CF๒๘๗XC จำนวน ๓ ตลับ (กก.) 09 August 2018 16 August 2018 0
836 จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร สมอ. จำนวน 2 ตัว 09 August 2018 16 August 2018 0
835 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กส.) 07 August 2018 14 August 2018 0
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮจ-4329 กทม. 07 August 2018 14 August 2018 0
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML ๕๕๑๐ ND จำนวน ๒ กล่อง (กส.) 07 August 2018 14 August 2018 0
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ.,ตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ สก. ด้านหน้ารั้วอาคาร สมอ.(กกพ.สล.) 08 August 2018 15 August 2018 0
831 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ 07 August 2018 16 August 2018 0
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนสิงหาคม 07 August 2018 15 August 2018 0
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารแบบ ๒ หูหิ้ว จำนวน ๓๐๐ ใบ (กย.) 06 August 2018 10 August 2018 0
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทควบคุมคำสั่งไร้สาย (Laser Pointer Presenter)จำนวน ๑ ตัว (ศส.) 03 August 2018 10 August 2018 0
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ 06 August 2018 10 August 2018 0
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 03 August 2018 10 August 2018 0
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 02 August 2018 09 August 2018 0
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ศส.) 31 July 2018 07 August 2018 0
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ กบก. หมายเลข สมอ.15/1225 25 July 2018 03 August 2018 0
820 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมเคลือบและติดตั้งไตรวิชั่น (กส.) 31 July 2018 07 August 2018 0
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 31 July 2018 07 August 2018 0
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 July 2018 02 August 2018 0
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรติดหน้าอกสำหรับผ่านเข้า-ออก สมอ. (กกพ.สล.) 24 July 2018 31 July 2018 0
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 24 July 2018 31 July 2018 0
815 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 July 2018 26 July 2018 0
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) 19 July 2018 26 July 2018 0
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 July 2018 25 July 2018 0
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ศส.) 18 July 2018 25 July 2018 0
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโคมไฟ 1 โคม และบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง กส. 16 July 2018 23 July 2018 0
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กก. หมายเลข สมอ.425/371 18 July 2018 18 July 2018 0
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ (เครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประชุม 300/1 สก.) 16 July 2018 23 July 2018 0
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 19 July 2018 26 July 2018 0
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 17 July 2018 24 July 2018 0
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ ชุด (กกพ.สล.) 16 July 2018 23 July 2018 0
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 16 July 2018 23 July 2018 0
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๓ คัน 16 July 2018 23 July 2018 0
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 16 July 2018 20 July 2018 0
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจุด Outlet เชื่อมต่อ Internet ห้องทำงาน กม. 11 July 2018 18 July 2018 0
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 12 July 2018 19 July 2018 0
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 11 July 2018 18 July 2018 0
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน 11 July 2018 18 July 2018 0
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ 11 July 2018 18 July 2018 0
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบตู้ชุมสายโทรศัพทื สมอ. 10 July 2018 17 July 2018 0
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 09 July 2018 16 July 2018 0
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 06 July 2018 13 July 2018 0
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 06 July 2018 13 July 2018 0
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้กลมหน้าห้อง กกค. หมายเลข สมอ.1.5/34/36 และ สมอ.1.5/37/36 09 July 2018 16 July 2018 0
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.7/236-47 และ สมอ.7/ว.3/50 09 July 2018 16 July 2018 0
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 06 July 2018 13 July 2018 0
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 05 July 2018 12 July 2018 0
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 05 July 2018 12 July 2018 0
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (กย.) 05 July 2018 11 July 2018 0
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง 400 หมายเลข สมอ.6/430/49 04 July 2018 11 July 2018 0
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. จำนวน 208 เครื่อง 04 July 2018 11 July 2018 0
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 04 July 2018 11 July 2018 0
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ SSL Certification สำหรับโดเมน tisi.go.th เพื่อใช้รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (ศส.) 02 July 2018 09 July 2018 0
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กกค.สล.) 02 July 2018 06 July 2018 0
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (กม.) 29 June 2018 06 July 2018 0
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าประดับรั้วอาคาร สมอ.,ประดับไฟราว LED รั้วอาคาร สมอ.,ตั้งแท่นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ด้านหน้ารั้วอาคาร สมอ.,และประดับธง รั้วอาคาร สมอ.เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ 28 June 2018 06 July 2018 0
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๖ ถัง (สก.) 27 July 2018 03 August 2018 0
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กอ.) 29 June 2018 06 July 2018 0
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 28 June 2018 05 July 2018 0
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ (กบก.) 28 June 2018 05 July 2018 0
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ (กบค.) 28 June 2018 05 July 2018 0
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 27 June 2018 04 July 2018 0
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานนิทรรศการเผยแพร่การมาตรฐาน เพื่อ SMEs (SMEs STANDARD UP) ในงาน SMART SME EXPO ๒๐๑๘ 28 June 2018 05 July 2018 0
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กป.) 27 June 2018 04 July 2018 0
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฝ้าใต้หลังคาชั้น 5 สมอ. 26 June 2018 03 July 2018 0
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 25 June 2018 29 June 2018 0
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ โครงการ 25 June 2018 29 June 2018 0
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม 230 สมอ. 25 June 2018 02 July 2018 0
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 22 June 2018 29 June 2018 0
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 22 June 2018 29 June 2018 0
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 18 May 2018 30 May 2018 0
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 20 June 2018 27 June 2018 0
760 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (สก.) 20 June 2018 27 June 2018 0
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 18 June 2018 25 June 2018 0
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมในงานสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมอุปกรณ์ (สก.) 20 June 2018 27 June 2018 0
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 3 Licenses (ศส.) 20 June 2018 27 June 2018 0
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 18 June 2018 22 June 2018 0
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค. สล.) 18 June 2018 22 June 2018 0
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กก.) 18 June 2018 22 June 2018 0
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 15 June 2018 22 June 2018 0
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) 15 June 2018 22 June 2018 0
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการ Facebook Live จำนวน 2 รายการ (กส.) 14 June 2018 21 June 2018 0
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 June 2018 19 June 2018 0
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14 June 2018 21 June 2018 0
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กก.) 14 June 2018 21 June 2018 0
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 07 June 2018 20 June 2018 0
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนมิถุนายน 05 June 2018 19 June 2018 0
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตัดหญ้า 01 May 2018 10 May 2018 0
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ 02 May 2018 12 May 2018 0
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 13 June 2018 20 June 2018 0
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (แฟ้มเจาะพลาสติก) (กป.) 12 June 2018 19 June 2018 0
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมเต้ารับ (กต.2) 11 June 2018 18 June 2018 0
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตรวจติดตาม จำนวน ๖ รายการ (กช.) 12 June 2018 19 June 2018 0
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ (กช.) 11 June 2018 18 June 2018 0
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 08 June 2018 15 June 2018 0
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สก. หมายเลข สมอ.154/1481/58 07 June 2018 14 June 2018 0
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 June 2018 15 June 2018 0
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก ฯ งาน (สก.) 11 June 2018 11 July 2018 0
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กกค.สล.) 07 June 2018 14 June 2018 0
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 06 June 2018 13 June 2018 0
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๔ คัน 06 June 2018 13 June 2018 0
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กกพ. หมายเลข สมอ.425/308/51 06 June 2018 13 June 2018 0
728 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำละห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. 23 May 2018 13 June 2018 0
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พิธีการทูต และมารยาทสากล" (กป.) 05 June 2018 12 June 2018 0
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กป.) 05 June 2018 12 June 2018 0
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายางสำเร็จรูป จำนวน 5 อัน (กกค.สล.) 04 June 2018 11 June 2018 0
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 05 June 2018 12 June 2018 0
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 June 2018 11 June 2018 0
719 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์งานวันรับรองระบบงานโลก ปี 2561 (สก.) 30 May 2018 06 June 2018 0
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 31 May 2018 30 June 2018 0
717 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 30 May 2018 30 June 2018 0
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน 30 May 2018 06 June 2018 0
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน 30 May 2018 06 June 2018 0
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. 28 May 2018 04 June 2018 0
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนว 5 โครงการ 25 May 2018 01 June 2018 0
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 28 May 2018 01 June 2018 0
711 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (กม.) 18 May 2018 26 May 2018 0
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้าง ค่าออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีคัดเลือก 25 May 2018 25 June 2018 0
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 22 May 2018 29 May 2018 0
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 23 May 2018 30 May 2018 0
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 23 May 2018 30 May 2018 0
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ จำนวน 500 ชิ้น (กบก.สล.) 22 May 2018 22 June 2018 0
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 18 May 2018 25 May 2018 0
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 21 May 2018 28 May 2018 0
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงาน กบก. และห้องทำงาน กกพ. (สล.) 11 May 2018 25 May 2018 0
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ กต.3 หมายเลข สมอ.585/35/53 11 May 2018 25 May 2018 0
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 21 May 2018 25 May 2018 0
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 May 2018 21 June 2018 0
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (กช.) 18 May 2018 25 May 2018 0
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรทัศน์สีจอ LED ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2018 18 June 2018 0
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 16 May 2018 23 May 2018 0
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 16 May 2018 23 May 2018 0
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง 17 May 2018 17 June 2018 0
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 15 May 2018 22 May 2018 0
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 15 May 2018 22 May 2018 0
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ โครงการ 16 May 2018 23 May 2018 0
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 15 May 2018 15 June 2018 0
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 11 May 2018 18 May 2018 0
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 11 May 2018 18 May 2018 0
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 10 May 2018 17 May 2018 0
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 11 May 2018 18 May 2018 0
685 ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับโน๊ตบุ๊คเครื่อง MacBook Air จำนวน 2 ก้อน (ศส.) 09 May 2018 16 May 2018 0
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร 09 May 2018 16 May 2018 0
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นห้องทำงาน ผอ.กส. 08 May 2018 15 May 2018 0
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนว ๓ โครงการ 08 May 2018 15 May 2018 0
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) 07 May 2018 14 May 2018 0
680 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุมต่างๆ จำนวน 18 ตัว 07 May 2018 14 May 2018 0
679 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2018 07 June 2018 0
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 08 May 2018 15 May 2018 0
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน 07 May 2018 14 May 2018 0
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 04 May 2018 11 May 2018 0
675 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 02 May 2018 09 May 2018 0
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 03 May 2018 10 May 2018 0
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 01 May 2018 08 May 2018 0
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 02 May 2018 10 May 2018 0
670 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 01 May 2018 01 June 2018 0
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 30 April 2018 07 May 2018 0
668 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 01 May 2018 08 May 2018 0
667 -ร่าง- (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 April 2018 03 May 2018 0
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 April 2018 08 May 2018 0
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 25 April 2018 02 May 2018 0
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 24 April 2018 01 May 2018 0
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 23 April 2018 30 April 2018 0
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 April 2018 23 May 2018 0
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กย. หมายเลข สมอ.6/426/48 23 April 2018 30 April 2018 0
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีจราจรบริเวณพื้นที่รอบอาคาร สมอ. และบริเวณลานจอดรถยนต์ สมอ. 23 April 2018 30 April 2018 0
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) 23 April 2018 27 April 2018 0
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 23 April 2018 30 April 2018 0
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 20 April 2018 27 April 2018 0
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 17 April 2018 24 April 2018 0
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน กก. รวมจำนวน 11 ตัว 17 April 2018 24 April 2018 0
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (ห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5) จำนวน 4 ตู้ 17 April 2018 24 April 2018 0
653 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 17 April 2018 24 April 2018 0
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 11 April 2018 18 April 2018 0
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กบค.สล.) 11 April 2018 18 April 2018 0
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กต.3 หมายเลข สมอ.425/415 11 April 2018 18 April 2018 0
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495/51 และ สมอ.6/471/51 11 April 2018 18 April 2018 0
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 09 April 2018 16 April 2018 0
647 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 05 April 2018 12 April 2018 0
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กช.) 05 April 2018 12 April 2018 0
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบชุดสื่อประกอบการฝึกอบรม (กส.) 04 April 2018 11 April 2018 0
644 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 05 April 2018 11 April 2018 0
643 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 03 April 2018 10 April 2018 0
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างแท็งค์บรรจุน้ำอาคาร สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งสาย LAN เคาน์เตอร์ รปภ.สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปาห้องควบคุมปั้มน้ำอาคาร สมอ. 03 April 2018 10 April 2018 0
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขันน้ำและโตก จำนวน 3 รายการ 03 April 2018 10 April 2018 0
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ 02 April 2018 09 April 2018 0
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮร-8593 กทม. 02 April 2018 09 April 2018 0
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน ฮร-8593 กทม. 02 April 2018 09 April 2018 0
635 ประกาศผู้ชนะจ้างตัดหญ้าเดือนเมษายน 2561 02 April 2018 09 April 2018 0
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 March 2018 06 April 2018 0
614 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน 4กฬ-3667 กทม. 30 March 2018 06 April 2018 0
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/538/52 30 March 2018 06 April 2018 0
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 29 March 2018 05 April 2018 0
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 30 March 2018 08 April 2018 0
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 82 ถัง (กต.1) 28 March 2018 04 April 2018 0
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะประชุมภายในห้องประชุมชั้น 4 สมอ. 29 March 2018 05 April 2018 0
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 27 March 2018 03 April 2018 0
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มยึดเจาะ คละสี จำนวน ๓๐๐ แฟ้ม (กป.) 26 March 2018 02 April 2018 0
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/488/51 และ สมอ.6/492/51 26 March 2018 02 April 2018 0
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ๗๐๐ ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำภเอสนามชัยเขต จังหวักฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2018 28 April 2018 0
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 27 March 2018 03 April 2018 0
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 26 March 2018 02 April 2018 0
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 27 March 2018 03 April 2018 0
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 23 March 2018 30 March 2018 0
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าปูโต๊ะ (กบก.สล.) 22 March 2018 29 March 2018 0
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 21 March 2018 28 March 2018 0
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกพ. สล. หมายเลข สมอ.6/525/52 20 March 2018 20 March 2018 0
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 20 March 2018 27 March 2018 0
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ 19 March 2018 26 March 2018 0
585 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 March 2018 16 April 2018 0
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้อง Server ศส. 15 March 2018 22 March 2018 0
583 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) 15 March 2018 22 April 2018 0
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (กส.) 15 March 2018 15 April 2018 0
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 15 March 2018 22 March 2018 0
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 21 February 2018 28 February 2018 0
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 09 February 2018 16 February 2018 0
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 March 2018 15 April 2018 0
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 15 March 2018 22 March 2018 0
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2018 13 April 2018 0
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 13 March 2018 20 March 2018 0
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสายโทรศัพท์ สมอ. ขนาด 50 คู่สาย ความยาว 120 เมตร 12 March 2018 19 March 2018 0
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 12 March 2018 19 March 2018 0
572 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 March 2018 11 April 2018 0
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างห้องประชุม 214 และห้องประชุม 230 อาคาร สมอ. 09 March 2018 16 March 2018 0
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น 07 March 2018 14 March 2018 0
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และผนังหน้าห้อง กบก.สล. 08 March 2018 15 March 2018 0
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 GA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 March 2018 08 April 2018 0
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 09 March 2018 16 March 2018 0
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น 07 March 2018 14 March 2018 0
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อม เดือนมีนาคม 06 March 2018 13 March 2018 0
564 - ร่าง - ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 March 2018 13 March 2018 0
563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติการจ้างออกแบบสนามทดสอบสําหรับส่วนทดสอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน ตําบลลาดกระทิง อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 05 March 2018 05 April 2018 0
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ 05 March 2018 12 March 2018 0
561 ประกาศเปลีี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่ืองมือทดสอบมลพิษทางเสียงขณะหมุนและการยึดเกาะถนนบนพื้นผิวเปียก ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 ชุด) 02 March 2018 02 April 2018 0
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ประจำ กต.3 หมายเลข สมอ.425/414 05 March 2018 12 March 2018 0
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กย. หมายเลข สมอ.426/ว.92/51 05 March 2018 12 March 2018 0
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 21 February 2018 02 March 2018 0
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) 27 February 2018 03 April 2018 0
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ โครงการ 27 February 2018 27 March 2018 0
555 - ร่าง- (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2018 07 March 2018 0
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กต.1) 27 February 2018 06 March 2018 0
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 45 ถัง (กก.) 26 February 2018 05 March 2018 0
552 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 February 2018 30 March 2018 0
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน หัวเครื่องดิจิตอลฯ 27 February 2018 27 March 2018 0
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ สก. หมายเลข สมอ.425/402/57 23 February 2018 02 March 2018 0
549 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 26 February 2018 05 March 2018 0
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 3 คัน 27 February 2018 06 March 2018 0
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้และดูแลสวนหย่อมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 31 January 2018 0
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2561 08 January 2018 16 January 2018 0
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 200 ด้าม (กช.) 23 February 2018 02 March 2018 0
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 30 January 2018 0
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๕ ราย 23 February 2018 02 March 2018 0
542 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 22 February 2018 01 March 2018 0
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) 22 February 2018 01 March 2018 0
540 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 February 2018 02 March 2018 0
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน 23 February 2018 02 March 2018 0
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 22 February 2018 01 March 2018 0
537 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 ราย 22 February 2018 22 March 2018 0
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 20 February 2018 27 February 2018 0
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมจอคอมพิวเตอร์ กก. หมายเลข สมอ.145/1136 20 February 2018 27 February 2018 0
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรศัพท์ประจำ ศส. หมายเลข สมอ.216/ว.142 สมอ.216/ว.143 และ สมอ.216/ว.144 21 February 2018 28 February 2018 0
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเก้าอี้ ศส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.337/56 และ สมอ.1.1/ว.453/57 21 February 2018 28 February 2018 0
532 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในส่วนของการควบคุมก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อ ฯ 25 January 2018 25 February 2018 0
531 ประกาศราคากลาง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในส่วนของการควบคุมก่อสร้างอาคารสำนักงาน ฯ 29 January 2018 01 March 2018 0
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ 16 February 2018 23 February 2018 0
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/410 15 February 2018 22 February 2018 0
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมผนังโถงบันได และผนังหน้าลิฟท์อาคาร สมอ. 15 February 2018 22 February 2018 0
527 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16 February 2018 16 March 2018 0
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ เช่าโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการจัดงานโครงการสัมมนา เรื่อง สมอ. 4.0 : e-license 15 February 2018 22 February 2018 0
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กบค. หมายเลข สมอ.425/346 14 February 2018 21 February 2018 0
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อนคนขับ จำนวน ๕ คัน 15 February 2018 22 February 2018 0
523 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์สติกเกอร์ 14 February 2018 21 February 2018 0
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 12 February 2018 19 February 2018 0
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน ฮร-8592 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน 4กฬ-3683 กทม. 14 February 2018 21 February 2018 0
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน๘ รายการ 12 February 2018 19 February 2018 0
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจััดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 09 February 2018 16 February 2018 0
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 08 February 2018 15 February 2018 0
515 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 February 2018 14 February 2018 0
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน 09 February 2018 16 February 2018 0
513 ประกาศ สมอ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 06 February 2018 13 February 2018 0
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโต๊ะทำงาน กย. หมาขเลข สมอ.2.1/570-38 สมอ.2.1/39 และ สมอ.2.1/159 06 February 2018 13 February 2018 0
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 02 February 2018 09 February 2018 0
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิสพร้อมติดตั้ง (สก.) สำหรับคอมพิวเตอร์หมายเลข สมอ.145/1281 สมอ.145/1083 และ สมอ.145/1193 02 February 2018 09 February 2018 0
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุติดตามตัว (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สมอ.) จำนวน 6 ก้อน 02 February 2018 09 February 2018 0
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 02 February 2018 09 February 2018 0
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน 02 February 2018 08 February 2018 0
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 01 February 2018 08 February 2018 0
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงาน กส. หมายเลข สมอ.1.1/ว.241/54 30 January 2018 06 February 2018 0
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ กค. หมายเลข สมอ.426/ว.209 และ สมอ.426/ว.278 30 January 2018 06 February 2018 0
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ พร.กย. หมายเลข สมอ.425/383 30 January 2018 06 February 2018 0
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ กค. S/N:VNH6H04266 30 January 2018 06 February 2018 0
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 30 January 2018 06 February 2018 0
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 29 January 2018 05 February 2018 0
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๓๖๖๗ กทม. 30 January 2018 06 February 2018 0
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำหรับเครื่องพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ML-5510ND (กส.) 26 January 2018 02 February 2018 0
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 26 January 2018 02 February 2018 0
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 26 January 2018 02 February 2018 0
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้าเดือนมกราคม 2561 21 December 2017 28 December 2017 0
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนธันวาคม 12 December 2017 19 December 2017 0
493 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 07 November 2017 14 November 2017 0
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 25 January 2018 01 February 2018 0
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 January 2018 30 January 2018 0
490 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 January 2018 23 February 2018 0
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 24 January 2018 31 January 2018 0
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 23 January 2018 30 January 2018 0
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณภายในห้องประชุม 406 23 January 2018 30 January 2018 0
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.6/439/49 และ สมอ.6/480/51 23 January 2018 30 January 2018 0
485 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 January 2018 30 January 2018 0
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๒๑๐ หน้า (กวท.สล.) 22 January 2018 29 January 2018 0
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ 19 January 2018 26 January 2018 0
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมประตูทางเข้า-ออก ลานจอดรถยนต์ สมอ. 17 January 2018 24 January 2018 0
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (ศส.) 18 January 2018 25 January 2018 0
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชายชั้น 2 สมอ. 17 January 2018 24 January 2018 0
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ โครงการ 17 January 2018 24 January 2018 0
478 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์ ชุดเรื่องมือทดสอบความต้านทานการหมุน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 January 2018 25 January 2018 0
477 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ (ศส.) 15 January 2018 15 February 2018 0
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหาร 17 January 2018 24 January 2018 0
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ งป.กย. หมายเลข สมอ.425/388 12 January 2018 19 January 2018 0
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 12 January 2018 19 January 2018 0
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง (สก.) จำนวน 1 ชุด 12 January 2018 19 January 2018 0
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน 15 January 2018 22 January 2018 0
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กชอ.สล.) 11 January 2018 18 January 2018 0
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 11 January 2018 18 January 2018 0
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 12 February 2018 0
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 12 January 2018 12 February 2018 0
467 ร่างการประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 19 January 2018 0
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ.หมายเลข สมอ.6/365 10 January 2018 17 January 2018 0
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 คัน 10 January 2018 17 January 2018 0
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 08 January 2018 15 January 2018 0
463 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 05 January 2018 12 January 2018 0
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 08 January 2018 15 January 2018 0
461 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน สน-3414 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจลิ้นชักพร้อมติดตั้ง (กป.) จำนวน 12 ชุด 08 January 2018 15 January 2018 0
458 ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องสมุด สมอ. 05 January 2018 04 February 2018 0
457 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จำนวน ๒ โครงการ 03 January 2018 10 January 2018 0
456 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 28 December 2017 11 January 2018 0
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 29 December 2017 05 January 2018 0
454 ประกาศราคากลางการจ้างผลิตวีดีโอ จำนวน ๒ เรื่อง ( สมอ.4.0) 26 December 2017 02 January 2018 0
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 26 December 2017 02 January 2018 0
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 : 2016 ประจำปีงบประมาณ 2561 22 December 2017 22 January 2018 0
451 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนาทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 December 2017 08 January 2018 0
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน ตส. หมายเลข สมอ.6/567/52 27 December 2017 03 January 2018 0
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูทางเข้าห้องพิพิธภัณฑ์ สมอ. 25 December 2017 01 January 2018 0
448 ประกาศผู้ชนะซื้อมือจับล็อคหน้าต่าง (กป.) พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ชุด 25 December 2017 01 January 2018 0
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและทำกันซึมกันสาด จำนวน 1 งาน 27 December 2017 10 January 2018 0
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,550 หน้า ( กวท. สล.) 22 December 2017 29 December 2017 0
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 21 December 2017 28 December 2017 0
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 December 2017 27 December 2017 0
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สมพิศ) 29 September 2017 06 October 2017 0
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (หนุ่ม) 29 September 2017 06 October 2017 0
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นิตาปัฐน์) 07 November 2017 14 November 2017 0
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (กกค.) 21 November 2017 28 November 2017 0
438 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (กบค.) 22 November 2017 29 November 2017 0
437 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 22 November 2017 29 November 2017 0
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 15 December 2017 22 December 2017 0
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ ไป จ.เชียงราย (กส.) 14 December 2017 21 December 2017 0
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 15 December 2017 22 December 2017 0
431 ประกาศยกเลิก ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 11 - 28) 14 December 2017 14 January 2018 0
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 1 - 10) 14 December 2017 14 January 2018 0
429 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 December 2017 15 January 2018 0
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 14 December 2017 14 January 2018 0
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 13 December 2017 20 December 2017 0
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของทุกภาคส่วนที่มีต่อสินค้าที่ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017 13 January 2018 0
424 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 07 December 2017 21 December 2017 0
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
420 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ สน-3414 กทม. 12 December 2017 19 December 2017 0
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/456/50 และ สมอ.6/485/51 07 December 2017 14 December 2017 0
417 ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งแป้นวางคีย์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ภายใน สก. จำนวน 10 ตัว 24 November 2017 08 December 2017 0
416 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 December 2017 11 December 2017 0
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 01 December 2017 08 December 2017 0
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 December 2017 06 January 2018 0
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 30 November 2017 07 December 2017 0
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
410 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/461/51 28 November 2017 05 December 2017 0
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 29 November 2017 06 December 2017 0
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 350 ด้าม 28 November 2017 05 December 2017 0
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๑๐ ชุด 27 November 2017 04 December 2017 0
406 ประกาศผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้ทำงาน ผก.กกพ. หมายเลข สมอ.1.1/ว.486/58 27 November 2017 04 December 2017 0
405 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 27 November 2017 04 December 2017 0
404 ประกาศ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 (TLC ISO 13485 : 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27 November 2017 07 December 2017 0
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 2,000 ใบ (กช.) 27 November 2017 04 December 2017 0
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก 24 November 2017 01 December 2017 0
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ 23 November 2017 30 November 2017 0
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 November 2017 30 November 2017 0
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน สน-3414 กทม. 23 November 2017 30 November 2017 0
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ จาก กทม. - จ.อุบลฯ จำนวน 194 กิโลกรัม 22 November 2017 29 November 2017 0
397 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 83 ถัง 20 November 2017 27 November 2017 0
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 22 November 2017 29 November 2017 0
395 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สมอ.หมายเลข สมอ.505/6/52 22 November 2017 29 November 2017 0
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 33 ถัง (กป.) 17 November 2017 24 November 2017 0
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
392 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 November 2017 20 November 2018 0
391 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งภายใน กป. 17 November 2017 24 November 2017 0
390 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรสารประจำห้องทำงาน รมอ. วันชัย หมายเลข สมอ.230/47 20 November 2017 27 November 2017 0
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
388 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กก.) 17 November 2017 24 November 2017 0
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสาย จำนวน 60 ชุด 16 November 2017 23 November 2017 0
386 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 November 2017 20 December 2017 0
385 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
384 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
383 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
382 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ ฝบ.กย. 01 November 2017 20 November 2017 0
381 ประกาศผู้ชนะการจ้างเดินสายไฟและสายอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน กม. 01 November 2017 20 November 2017 0
380 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงานหมายเลข สมอ.1.1/1434/49, สมอ.1.1/ว309/55, สมอ.1.1/ว310/55และ สมอ.1.1/ว311/55 16 November 2017 23 November 2017 0
379 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กอ. 16 November 2017 23 November 2017 0
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
377 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 16 November 2017 23 November 2017 0
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 16 November 2017 23 November 2017 0
375 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กบค. 15 November 2017 22 November 2017 0
374 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม กกพ. 15 November 2017 22 November 2017 0
373 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 230 จำนวน 3 เครื่อง 15 November 2017 22 November 2017 0
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง 14 November 2017 21 November 2017 0
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 14 November 2017 21 November 2017 0
369 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14 November 2017 14 December 2017 0
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
366 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 07 November 2017 07 December 2017 0
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 10 November 2017 17 November 2017 0
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 10 November 2017 17 November 2017 0
363 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 13 November 2017 13 December 2017 0
362 ราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ (spot) พร้อมเผยแพร่ 07 November 2017 14 November 2017 0
361 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 06 November 2017 13 November 2017 0
360 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
359 จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 50 รายการ 06 November 2017 13 November 2017 0
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกดาวเรืองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 06 November 2017 14 November 2017 0
355 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3699 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียนออ-1663 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 11 November 2017 0
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ.หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 03 November 2017 11 November 2017 0
351 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ฝบ.กย. หมายเลข สมอ.6/563/52 02 November 2017 09 November 2017 0
350 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. หมายเลข สมอ.6/506/51 02 November 2017 09 November 2017 0
349 ซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 02 November 2017 09 November 2017 0
348 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 5 โครงการ 01 November 2017 08 November 2017 0
347 ตารางราคากลางซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24 x 35 นิ่ว จำนวน 150 รีม 25 October 2017 08 November 2017 0
346 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไขแม่พิมพ์ 31 October 2017 07 November 2017 0
345 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 31 October 2017 07 November 2017 0
344 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics 30 October 2017 06 November 2017 0
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเหล็กประดับดอกไม้ปลอมโทนสีขาว 27 October 2017 06 October 2017 0
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ราชการ 27 October 2017 25 November 2017 0
341 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (จ.บุรีรัมย์) 30 October 2017 06 November 2017 0
340 ประกาศผู้ชนะการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 27 October 2017 03 November 2017 0
339 ประกาศผู้ชนะจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ ขนาด เอ4 ใส่ลิ้นแฟ้มพลาสติกยาว 25 October 2017 01 November 2017 0
338 ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องลูกฟูกสีน้ำตาล 25 October 2017 01 November 2017 0
337 ประกาศผู้ชนะซื้อฮาร์ดดิสก์ 25 October 2017 01 November 2017 0
336 ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลเว็บไซต์ สมอ. 25 October 2017 01 November 2017 0
335 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25 October 2017 01 November 2017 0
334 ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 October 2017 17 November 2017 0
333 ประกาศผู้ชนะการจ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 26 October 2017 0
332 ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
331 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
330 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธี e-bidding 17 October 2017 17 November 2017 0
329 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 October 2017 19 October 2017 0
328 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 October 2017 16 November 2017 0
327 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-market 12 October 2017 19 October 2017 0
326 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิงฯ 06 October 2017 20 October 2017 0
325 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ณัฐสุนีย์) 04 October 2017 04 November 2017 0
324 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 04 October 2017 04 November 2017 0
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการรวบรวมข่าว สมอ. ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 October 2017 10 October 2017 0
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2017 06 October 2017 0
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯ 29 September 2017 06 October 2017 0
320 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
319 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯประจำปี 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
318 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ 27 September 2017 04 October 2017 0
317 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18 September 2017 18 October 2017 0
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 15 September 2017 22 September 2017 0
315 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศมนวรรณ ปิ่นกุมภีร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
314 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 07 September 2017 06 October 2017 0
313 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธุวาพร เบญจรัตนธนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
312 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
311 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
310 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) 07 September 2017 06 October 2017 0
309 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 07 September 2017 06 October 2017 0
308 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
307 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญเรือน คุมคณะ) 07 September 2017 06 October 2017 0
306 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
305 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 07 September 2017 06 October 2017 0
304 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวเปมิกา นามพลกรัง) 07 September 2017 06 October 2017 0
303 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 07 September 2017 06 October 2017 0
302 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
301 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
300 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชุติมา สีพลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
299 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชิดชนก เทพบุตร) 07 September 2017 06 October 2017 0
298 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
297 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายภูวดล เชียงใหม่) 07 September 2017 06 October 2017 0
296 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 07 September 2017 07 October 2017 0
295 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 07 September 2017 06 October 2017 0
294 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 07 September 2017 06 October 2017 0
293 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรณิการ์ ศูนย์กลาง) 07 September 2017 06 October 2017 0
292 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
291 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
290 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสมจวน กันหา) 07 September 2017 06 October 2017 0
289 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
288 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 07 September 2017 06 October 2017 0
287 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรวีภัทร์ ราตรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
286 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสิเรียม นุ่งอาหลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
285 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรชรส พงศ์ชุตินันท์) 07 September 2017 06 October 2017 0
284 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) 07 September 2017 06 October 2017 0
283 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) 07 September 2017 06 October 2017 0
282 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
281 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายนภา มาสอน) 07 September 2017 06 October 2017 0
280 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 07 September 2017 06 October 2017 0
279 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญชนก พูนชู) 07 September 2017 06 October 2017 0
278 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 07 September 2017 06 October 2017 0
277 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
276 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิชกานต์ ดวงส้ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
275 จ้างเหมาบริการบคุลลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายเจษฏา เอกจีน) 07 September 2017 06 October 2017 0
274 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
273 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
272 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 07 September 2017 06 October 2017 0
271 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรรณิกา กุรัมย์) 07 September 2017 06 October 2017 0
270 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
269 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 07 September 2017 06 October 2017 0
268 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 07 September 2017 06 October 2017 0
267 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
266 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานรับ-ส่งเอกสารและงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 07 September 2017 06 October 2017 0
265 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
264 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายวรพล พิศาลศิลป์สกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
263 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวหทัยทิพย์ แสงชัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
262 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิตาปัฐน์ สินเสรีสุวรรณ) 07 September 2017 06 October 2017 0
261 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
260 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 07 September 2017 06 October 2017 0
259 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
258 ปรับปรุงห้องทำงานกองกฏหมาย สมอ. 22 August 2017 21 September 2017 0
257 ต่ออายุการใช้งานซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 22 August 2017 21 September 2017 0
256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 23 August 2017 23 September 2017 0
255 ราคางานจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 22 August 2017 22 September 2017 0
254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 August 2017 20 September 2017 0
253 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 August 2017 20 September 2017 0
252 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 August 2017 19 September 2017 0
251 ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 21 August 2017 21 September 2017 0
250 จ้างปรับปรุงห้องประชุม 402 สมอ. 17 August 2017 17 September 2017 0
249 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 จุด 17 August 2017 17 September 2017 0
248 จ้าง MA ห้องสมุดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ.2561 17 August 2017 17 September 2017 0
247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 17 August 2017 16 September 2017 0
246 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2017 21 August 2017 0
245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 11 August 2017 18 August 2017 0
244 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
243 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
242 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 August 2017 03 September 2017 0
241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 August 2017 07 September 2017 0
240 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 02 August 2017 17 August 2017 0
239 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2561 01 August 2017 01 September 2017 0
238 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 26 July 2017 25 August 2017 0
237 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 26 July 2017 25 August 2017 0
236 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 27 July 2017 08 August 2017 0
235 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 July 2017 02 August 2017 0
234 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 July 2017 21 July 2017 0
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 07 July 2017 07 August 2017 0
232 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยวิธีตกลงราคา 04 July 2017 04 August 2017 0
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 04 July 2017 04 August 2017 0
230 ประกาศราคากลางจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. 12 June 2017 12 July 2017 0
229 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 13 June 2017 26 June 2017 0
228 ผู้จัดงานทัศนศึกษาในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 โดยวิธีตกลงราคา 16 June 2017 16 July 2017 0
227 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก โดยวิธีตกลงราคา 23 May 2017 23 June 2017 285
226 ร่างประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2017 01 June 2017 6
225