King rama 9

รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ผู้เข้าชม
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ งป.กย. หมายเลข สมอ.425/388 12 January 2018 19 January 2018 0
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 โครงการ 12 January 2018 19 January 2018 0
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง (สก.) จำนวน 1 ชุด 12 January 2018 19 January 2018 0
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน 15 January 2018 22 January 2018 0
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กชอ.สล.) 11 January 2018 18 January 2018 0
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 11 January 2018 18 January 2018 0
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 12 February 2018 0
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน 12 January 2018 12 February 2018 0
467 ร่างการประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 700 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2018 19 January 2018 0
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ.หมายเลข สมอ.6/365 10 January 2018 17 January 2018 0
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 คัน 10 January 2018 17 January 2018 0
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 08 January 2018 15 January 2018 0
463 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ 05 January 2018 12 January 2018 0
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 08 January 2018 15 January 2018 0
461 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน 4กฬ-3682 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ทะเบียน สน-3414 กทม. 10 January 2018 17 January 2018 0
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจลิ้นชักพร้อมติดตั้ง (กป.) จำนวน 12 ชุด 08 January 2018 15 January 2018 0
458 ประกาศราคากลางซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องสมุด สมอ. 05 January 2018 04 February 2018 0
457 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ จำนวน ๒ โครงการ 03 January 2018 10 January 2018 0
456 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 28 December 2017 11 January 2018 0
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 29 December 2017 05 January 2018 0
454 ประกาศราคากลางการจ้างผลิตวีดีโอ จำนวน ๒ เรื่อง ( สมอ.4.0) 26 December 2017 02 January 2018 0
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 26 December 2017 02 January 2018 0
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 : 2016 ประจำปีงบประมาณ 2561 22 December 2017 22 January 2018 0
451 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนาทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 December 2017 08 January 2018 0
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน ตส. หมายเลข สมอ.6/567/52 27 December 2017 03 January 2018 0
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช้คประตูทางเข้าห้องพิพิธภัณฑ์ สมอ. 25 December 2017 01 January 2018 0
448 ประกาศผู้ชนะซื้อมือจับล็อคหน้าต่าง (กป.) พร้อมติดตั้งจำนวน 4 ชุด 25 December 2017 01 January 2018 0
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งและทำกันซึมกันสาด จำนวน 1 งาน 27 December 2017 10 January 2018 0
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,550 หน้า ( กวท. สล.) 22 December 2017 29 December 2017 0
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ 21 December 2017 28 December 2017 0
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 20 December 2017 27 December 2017 0
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สมพิศ) 29 September 2017 06 October 2017 0
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (หนุ่ม) 29 September 2017 06 October 2017 0
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นิตาปัฐน์) 07 November 2017 14 November 2017 0
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (กกค.) 21 November 2017 28 November 2017 0
438 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (กบค.) 22 November 2017 29 November 2017 0
437 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 22 November 2017 29 November 2017 0
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ประจำ กต.1 หมายเลข สมอ.425/366/52 15 December 2017 22 December 2017 0
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ 18 December 2017 25 December 2017 0
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ ไป จ.เชียงราย (กส.) 14 December 2017 21 December 2017 0
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 15 December 2017 22 December 2017 0
431 ประกาศยกเลิก ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 11 - 28) 14 December 2017 14 January 2018 0
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (เฉพาะรายการที่ 1 - 10) 14 December 2017 14 January 2018 0
429 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 December 2017 15 January 2018 0
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 14 December 2017 14 January 2018 0
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 13 December 2017 20 December 2017 0
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของทุกภาคส่วนที่มีต่อสินค้าที่ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 December 2017 13 January 2018 0
424 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 07 December 2017 21 December 2017 0
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 08 December 2017 15 December 2017 0
420 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 07 December 2017 14 December 2017 0
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ สน-3414 กทม. 12 December 2017 19 December 2017 0
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กส. หมายเลข สมอ.6/456/50 และ สมอ.6/485/51 07 December 2017 14 December 2017 0
417 ประกาศผู้ชนะงานจ้างติดตั้งแป้นวางคีย์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ภายใน สก. จำนวน 10 ตัว 24 November 2017 08 December 2017 0
416 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 04 December 2017 11 December 2017 0
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ 01 December 2017 08 December 2017 0
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 30 December 2017 06 January 2018 0
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 30 November 2017 07 December 2017 0
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 29 November 2017 06 December 2017 0
410 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กป. หมายเลข สมอ.6/461/51 28 November 2017 05 December 2017 0
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 29 November 2017 06 December 2017 0
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 350 ด้าม 28 November 2017 05 December 2017 0
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๑๐ ชุด 27 November 2017 04 December 2017 0
406 ประกาศผู้ชนะซื้อล้อเก้าอี้ทำงาน ผก.กกพ. หมายเลข สมอ.1.1/ว.486/58 27 November 2017 04 December 2017 0
405 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กม. หมายเลข สมอ.425/350 27 November 2017 04 December 2017 0
404 ประกาศ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 (TLC ISO 13485 : 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 27 November 2017 07 December 2017 0
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ จำนวน 2,000 ใบ (กช.) 27 November 2017 04 December 2017 0
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก 24 November 2017 01 December 2017 0
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ 23 November 2017 30 November 2017 0
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 23 November 2017 30 November 2017 0
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. ทะเบียน สน-3414 กทม. 23 November 2017 30 November 2017 0
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ จาก กทม. - จ.อุบลฯ จำนวน 194 กิโลกรัม 22 November 2017 29 November 2017 0
397 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 83 ถัง 20 November 2017 27 November 2017 0
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง ทะเบียน ฮร-๘๕๙๓ กทม. 22 November 2017 29 November 2017 0
395 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สมอ.หมายเลข สมอ.505/6/52 22 November 2017 29 November 2017 0
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 33 ถัง (กป.) 17 November 2017 24 November 2017 0
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
392 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 November 2017 20 November 2018 0
391 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งภายใน กป. 17 November 2017 24 November 2017 0
390 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องโทรสารประจำห้องทำงาน รมอ. วันชัย หมายเลข สมอ.230/47 20 November 2017 27 November 2017 0
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ 20 November 2017 27 November 2017 0
388 ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กก.) 17 November 2017 24 November 2017 0
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสาย จำนวน 60 ชุด 16 November 2017 23 November 2017 0
386 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 November 2017 20 December 2017 0
385 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
384 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
383 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องตัดกระดาษประจำ กส. 31 October 2017 21 November 2017 0
382 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ ฝบ.กย. 01 November 2017 20 November 2017 0
381 ประกาศผู้ชนะการจ้างเดินสายไฟและสายอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน กม. 01 November 2017 20 November 2017 0
380 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเก้าอี้ทำงานหมายเลข สมอ.1.1/1434/49, สมอ.1.1/ว309/55, สมอ.1.1/ว310/55และ สมอ.1.1/ว311/55 16 November 2017 23 November 2017 0
379 ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กอ. 16 November 2017 23 November 2017 0
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
377 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 16 November 2017 23 November 2017 0
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ สมอ. ทะเบียน ๔กฬ-๓๖๙๙ กทม. 16 November 2017 23 November 2017 0
375 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องทำงาน กบค. 15 November 2017 22 November 2017 0
374 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม กกพ. 15 November 2017 22 November 2017 0
373 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่่องปรับอากาศประจำห้องประชุม 230 จำนวน 3 เครื่อง 15 November 2017 22 November 2017 0
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง 14 November 2017 21 November 2017 0
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 14 November 2017 21 November 2017 0
369 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 14 November 2017 14 December 2017 0
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 14 November 2017 21 November 2017 0
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 13 November 2017 20 November 2017 0
366 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 07 November 2017 07 December 2017 0
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ 10 November 2017 17 November 2017 0
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 10 November 2017 17 November 2017 0
363 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 13 November 2017 13 December 2017 0
362 ราคากลางจ้างผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ (spot) พร้อมเผยแพร่ 07 November 2017 14 November 2017 0
361 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ 06 November 2017 13 November 2017 0
360 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
359 จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 50 รายการ 06 November 2017 13 November 2017 0
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกดาวเรืองพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 06 November 2017 14 November 2017 0
355 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 3 โครงการ 03 November 2017 10 November 2017 0
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียน 4กฬ-3699 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 10 November 2017 0
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ. หมายเลขทะเบียนออ-1663 กทม. จำนวน 1 คัน 03 November 2017 11 November 2017 0
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการส่วนกลาง สมอ.หมายเลขทะเบียน ฮร-8592 กทม. 03 November 2017 11 November 2017 0
351 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ฝบ.กย. หมายเลข สมอ.6/563/52 02 November 2017 09 November 2017 0
350 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กส. หมายเลข สมอ.6/506/51 02 November 2017 09 November 2017 0
349 ซ่อมเครื่องตัดกระดาษ กส. หมายเลข สมอ.34/2 02 November 2017 09 November 2017 0
348 ประกาศผู้ชนะ จำนวน 5 โครงการ 01 November 2017 08 November 2017 0
347 ตารางราคากลางซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24 x 35 นิ่ว จำนวน 150 รีม 25 October 2017 08 November 2017 0
346 ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษไขแม่พิมพ์ 31 October 2017 07 November 2017 0
345 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 31 October 2017 07 November 2017 0
344 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics 30 October 2017 06 November 2017 0
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มเหล็กประดับดอกไม้ปลอมโทนสีขาว 27 October 2017 06 October 2017 0
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรืองเพื่อประดับสถานที่ราชการ 27 October 2017 25 November 2017 0
341 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาฯ (จ.บุรีรัมย์) 30 October 2017 06 November 2017 0
340 ประกาศผู้ชนะการถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 27 October 2017 03 November 2017 0
339 ประกาศผู้ชนะจ้างทำแฟ้มยึดเจาะ ขนาด เอ4 ใส่ลิ้นแฟ้มพลาสติกยาว 25 October 2017 01 November 2017 0
338 ประกาศผู้ชนะซื้อกล่องลูกฟูกสีน้ำตาล 25 October 2017 01 November 2017 0
337 ประกาศผู้ชนะซื้อฮาร์ดดิสก์ 25 October 2017 01 November 2017 0
336 ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลเว็บไซต์ สมอ. 25 October 2017 01 November 2017 0
335 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25 October 2017 01 November 2017 0
334 ประกาศราคากลางจ้างผลิตวีดีโอและ Info Graphics ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 17 October 2017 17 November 2017 0
333 ประกาศผู้ชนะการจ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 26 October 2017 0
332 ประกาศผู้ชนะการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
331 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 October 2017 24 October 2017 0
330 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธี e-bidding 17 October 2017 17 November 2017 0
329 ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 October 2017 19 October 2017 0
328 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485 2016) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 October 2017 16 November 2017 0
327 ประกาศซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-market 12 October 2017 19 October 2017 0
326 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิงฯ 06 October 2017 20 October 2017 0
325 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ณัฐสุนีย์) 04 October 2017 04 November 2017 0
324 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา 04 October 2017 04 November 2017 0
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการรวบรวมข่าว สมอ. ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 October 2017 10 October 2017 0
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2017 06 October 2017 0
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯ 29 September 2017 06 October 2017 0
320 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
319 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯประจำปี 2561 29 September 2017 06 October 2017 0
318 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ 27 September 2017 04 October 2017 0
317 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18 September 2017 18 October 2017 0
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 15 September 2017 22 September 2017 0
315 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศมนวรรณ ปิ่นกุมภีร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
314 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายมงคล คุ้มสา) 07 September 2017 06 October 2017 0
313 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธุวาพร เบญจรัตนธนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
312 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกานต์ธีรา พรหมประสิทธิ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
311 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกนกกาญจน์ โฉมศรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
310 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุภาพร แตงอ่อน) 07 September 2017 06 October 2017 0
309 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) 07 September 2017 06 October 2017 0
308 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
307 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญเรือน คุมคณะ) 07 September 2017 06 October 2017 0
306 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นายปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
305 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายอำนาจ เสมอตระกูล) 07 September 2017 06 October 2017 0
304 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวเปมิกา นามพลกรัง) 07 September 2017 06 October 2017 0
303 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุรีย์พร นาคภู่) 07 September 2017 06 October 2017 0
302 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรันลักษณ์ เจริญพิทักษ์) 07 September 2017 06 October 2017 0
301 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิชชุนีย์ เต็มสงสัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
300 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชุติมา สีพลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
299 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวชิดชนก เทพบุตร) 07 September 2017 06 October 2017 0
298 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวธัญรัตน์ เสลากุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
297 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายภูวดล เชียงใหม่) 07 September 2017 06 October 2017 0
296 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) 07 September 2017 07 October 2017 0
295 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นายปภาวิน ฉิมสำอางค์) 07 September 2017 06 October 2017 0
294 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสรวงภรณ์ พรมจารี) 07 September 2017 06 October 2017 0
293 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรณิการ์ ศูนย์กลาง) 07 September 2017 06 October 2017 0
292 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
291 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมนัญชญา กริสประจันทร์) 07 September 2017 06 October 2017 0
290 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสมจวน กันหา) 07 September 2017 06 October 2017 0
289 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศิริญญา ตาลแก้ว) 07 September 2017 06 October 2017 0
288 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายพิพิธนนท์ ชาลีรุ่งเรือง) 07 September 2017 06 October 2017 0
287 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรวีภัทร์ ราตรี) 07 September 2017 06 October 2017 0
286 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสิเรียม นุ่งอาหลี) 07 September 2017 06 October 2017 0
285 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวกรรชรส พงศ์ชุตินันท์) 07 September 2017 06 October 2017 0
284 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิศารัตน์ ลี้ลับ) 07 September 2017 06 October 2017 0
283 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววิลาวัลย์ บัณฑิต) 07 September 2017 06 October 2017 0
282 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรัสญาพร ฝั้นเต็ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
281 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายนภา มาสอน) 07 September 2017 06 October 2017 0
280 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสาริยา เจริญสุข) 07 September 2017 06 October 2017 0
279 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางขวัญชนก พูนชู) 07 September 2017 06 October 2017 0
278 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทึก) 07 September 2017 06 October 2017 0
277 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวสอนศรี จันหัวนา) 07 September 2017 06 October 2017 0
276 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิชกานต์ ดวงส้ม) 07 September 2017 06 October 2017 0
275 จ้างเหมาบริการบคุลลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายเจษฏา เอกจีน) 07 September 2017 06 October 2017 0
274 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (นายอารักษ์ ตัณฑะผลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
273 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
272 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวปาริมา เติมลาภ) 07 September 2017 06 October 2017 0
271 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาววรรณิกา กุรัมย์) 07 September 2017 06 October 2017 0
270 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวมาริสา ใหม่อะลิน) 07 September 2017 06 October 2017 0
269 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา (นางสาวรมย์พร อยู่สกุลถาวรสิริ) 07 September 2017 06 October 2017 0
268 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา (นางสาวรมิตา วงค์ไชยา) 07 September 2017 06 October 2017 0
267 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวศศิชานันท์ ศิระธนวรกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
266 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานรับ-ส่งเอกสารและงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวอรัญญา แสงลำโกน) 07 September 2017 06 October 2017 0
265 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวพิชญาดา มงคลเจริญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
264 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นายวรพล พิศาลศิลป์สกุล) 07 September 2017 06 October 2017 0
263 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (นางสาวหทัยทิพย์ แสงชัย) 07 September 2017 06 October 2017 0
262 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (นางสาวนิตาปัฐน์ สินเสรีสุวรรณ) 07 September 2017 06 October 2017 0
261 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวขวัญชนก สมบุญ) 07 September 2017 06 October 2017 0
260 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (นางสาวณัฐินี ตุ้ยศักดา) 07 September 2017 06 October 2017 0
259 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวไอลดา ช่วยมะลิ) 07 September 2017 06 October 2017 0
258 ปรับปรุงห้องทำงานกองกฏหมาย สมอ. 22 August 2017 21 September 2017 0
257 ต่ออายุการใช้งานซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 22 August 2017 21 September 2017 0
256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 23 August 2017 23 September 2017 0
255 ราคางานจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 22 August 2017 22 September 2017 0
254 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 August 2017 20 September 2017 0
253 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 21 August 2017 20 September 2017 0
252 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 August 2017 19 September 2017 0
251 ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 21 August 2017 21 September 2017 0
250 จ้างปรับปรุงห้องประชุม 402 สมอ. 17 August 2017 17 September 2017 0
249 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 28 จุด 17 August 2017 17 September 2017 0
248 จ้าง MA ห้องสมุดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ.2561 17 August 2017 17 September 2017 0
247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 17 August 2017 16 September 2017 0
246 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 August 2017 21 August 2017 0
245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 11 August 2017 18 August 2017 0
244 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
243 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2017 17 August 2017 0
242 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 August 2017 03 September 2017 0
241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 August 2017 07 September 2017 0
240 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 02 August 2017 17 August 2017 0
239 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2561 01 August 2017 01 September 2017 0
238 สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 26 July 2017 25 August 2017 0
237 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ ราย 26 July 2017 25 August 2017 0
236 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 27 July 2017 08 August 2017 0
235 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 July 2017 02 August 2017 0
234 ร่างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 July 2017 21 July 2017 0
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 07 July 2017 07 August 2017 0
232 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยวิธีตกลงราคา 04 July 2017 04 August 2017 0
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 04 July 2017 04 August 2017 0
230 ประกาศราคากลางจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. 12 June 2017 12 July 2017 0
229 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต 13 June 2017 26 June 2017 0
228 ผู้จัดงานทัศนศึกษาในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 โดยวิธีตกลงราคา 16 June 2017 16 July 2017 0
227 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก โดยวิธีตกลงราคา 23 May 2017 23 June 2017 285
226 ร่างประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2017 01 June 2017 6
225 ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 17 May 2017 17 June 2017 921
224 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 May 2017 16 June 2017 1022
223 ซ่อมแซมแก้ไขระบบ NOVELL NETWARE 11 May 2017 11 June 2017 1226
222 ติดตั้งรั้วเหล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม สมอ. 11 May 2017 11 June 2017 1219
221 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 May 2017 08 June 2017 1133
220 สอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ร้าน มอก. ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮุตสาหกรรม (สมอ.) 27 April 2017 09 May 2017 1008
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 26 April 2017 26 May 2017 1182
218 ประกาศประกวดราคาจ้างค่าปรับพื้นที่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 April 2017 03 May 2017 1553
215 ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน 07 April 2017 28 April 2017 1677
214 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดงานในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 05 April 2017 12 April 2017 11
213 ตารางราคากลางเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Creative Cloud แบบ Creative Cloud for teams-All Apps ALL Multiple Platforms GOV จำนวน 3 Licenses 27 March 2017 27 April 2017 1366
212 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 30 March 2017 12 April 2017 14
211 ประกาศตารางราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีตกลงราคา 22 March 2017 22 April 2017 1450
210 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานมาตรฐาผนลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยวิธีตกลง 27 March 2017 27 April 2017 2108
208 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ : ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro จำนวน 22 กล่อง โดยวิธีตกลงราคา 15 March 2017 15 April 2017 1105
207 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าโถงทางเดินชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคาร สมอ. 15 March 2017 14 April 2017 690
206 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 15 March 2017 15 April 2017 1425
205 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยวิธีตกลงราคา 10 March 2017 10 April 2017 156
204 ประกาศราคากลางจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ โครงการ ร้าน มอก. วิธีตกลงราคา 13 March 2017 13 April 2017 649
203 ประกาศยกเลิการขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง (เก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ศห-2768 กทม. จำนวน 1 คัน 15 March 2017 14 April 2017 800
202 ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานในการประชุมร่วมระหว่าง PAC และ APLAC ประจำปี ค.ศ. 2017 15 March 2017 27 March 2017 116
201 ตารางราคากลางจ้างจัดงาน 48 ปี สมอ.เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยวิธีพิเศษ 07 March 2017 07 April 2017 402
200 ตารางราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 06 March 2017 06 April 2017 375
197 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 21 February 2017 07 March 2017 896
196 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบความปลอดภัย เว็บไซต์ www.tisi.go.th สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17 February 2017 17 March 2017 1376
195 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 2 คัน 16 February 2017 16 March 2017 1230
194 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 February 2017 22 February 2017 37
192 1 30 November -0001 30 November -0001 38
191 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการรับรองระบบงานหน่วยตรวจด้านการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 01 March 2017 01 March 2017 1507
190 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นอะคริลิคโรงเรียนต้นแบบการเผยแพร่มาตรฐาน พร้อมจัดส่ง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 23
189 ตารางราคากลางจ้างลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการร้าน มอก. โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 824
188 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นไวนิลและแผ่นงานโรลอัพ พร้อมจัดส่ง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 878
187 ตารางราคากลางจ้างออกแบบและปรับปรุงดีไซน์เว็บไซต์ โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 1133
186 ตารางราคากลางจ้างดำเนินการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน ๒ เรื่อง โดยวิธีตกลงราคา 27 January 2017 27 February 2017 1236
185 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 30 January 2017 02 February 2017 35
184 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการเพิ่มบทบาทไทยในการมาตรฐานระหว่างประเทศ : การนำเสนอ มอก.9999 เล่ม 1-2556 เป็นมาตรฐาน ISO โดยวิธีตกลง 26 January 2017 26 February 2017 446
183 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 January 2017 14 February 2017 478
182 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย 24 January 2017 24 February 2017 510
181 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2017 16 February 2017 933
179 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 January 2017 16 February 2017 941
178 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 16 January 2017 19 January 2017 42
177 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 614
176 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 537
175 ทดสอบ 31 January 2017 03 February 2017 664
174 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 22 January 2017 937
173 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย 28 December 2016 11 January 2017 977
172 การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 December 2016 06 January 2017 1222
171 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 December 2016 09 January 2017 1716
170 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 02 December 2016 02 January 2017 974
168 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2016 19 December 2016 1191
167 ร่างการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 November 2016 01 December 2016 40
166 ประกาศราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21 November 2016 21 December 2016 1174
165 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 November 2016 24 November 2016 29
164 ประกาศราคากลางการจ้างทำ สมอ สาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอัพโหลดขึ้น Website สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 14 November 2016 14 December 2016 932
163 ตารางราคากลาง 14 November 2016 14 December 2016 1000
162 ตารางแสดงวงเงินราคากลางซ่อมระบบเน็ตแวร์ สมอ. 14 November 2016 14 December 2016 1199
161 ตารางราคากลางซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สี จำนวน 8 รายการ 08 November 2016 08 December 2016 391
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 37 เครื่อง 09 November 2016 09 December 2016 430
159 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 November 2016 09 November 2016 35
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง 03 November 2016 03 December 2016 287
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 November 2016 03 December 2016 322
156 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 241
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบค่าความแม่นของอุปกรณ์วัดและสำรองไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 268
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวัดกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิเพิ่มของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 November 2016 01 December 2016 351
153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 31 October 2016 30 November 2016 154
151 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 October 2016 31 October 2016 173
150 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 October 2016 14 November 2016 219
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย 20 October 2016 20 November 2016 415
148 ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 BTU แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 October 2016 24 October 2016 44
144 สอบราคาจ้างทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation เกี่ยวกับมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 17 October 2016 28 October 2016 326
143 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 90 เครื่อง 17 October 2016 31 October 2016 385
142 ปรกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 11 October 2016 18 October 2016 40
141 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการรวบรวมข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ และข่าวออนไลน์บนเว็บไซต์ ผ่านระบบ Internet (Clipping News) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทอ. ผู้ประกอบการ และประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2560 04 October 2016 18 October 2016 29
140 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2016 28 October 2016 336
139 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 October 2016 13 October 2016 26
137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 03 October 2016 10 October 2016 37
132 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย 28 September 2016 11 October 2016 211
131 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช.ควบคู่กับ QR Code 27 September 2016 27 October 2016 263
130 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชื่อโครงการ จ้างซ่อมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าบริเวณโถงและทางเดิน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมพื้นที่ 437 ตร.ม. 26 September 2016 26 October 2016 236
129 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบคุณภาพสีย้อม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 September 2016 12 October 2016 219
128 สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 22 September 2016 05 October 2016 200
127 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบความทนทานและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 September 2016 26 September 2016 197
126 ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485) 13 September 2016 13 October 2016 326
125 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 66
124 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบค่าความแม่นของอุปกรณ์วัดและสำรองไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 81
123 ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดวัดกำลังไฟฟ้าและอุณหภูมิเพิ่มของเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 September 2016 22 September 2016 142
122 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง 12 September 2016 19 September 2016 172
121 ราคากลางเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 2 ห้อง จำนวน 76 ตัว และโต๊ะประชุมตรงขาเหล็กตัวแอลและโต๊ะประชุมต่อโค้ง สำหรับห้องประชุม 09 September 2016 16 September 2016 75
117 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกราไฟต์ เฟอร์เนส สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องอะตอมมิก แอบซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12 September 2016 23 September 2016 398
115 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 (แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม) (TLC มอก.9999) ประจำปีงบประมาณ 2560 02 September 2016 07 October 2016 531
114 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าที่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 02 September 2016 07 October 2016 578
113 จ้างออกแบบและตกแต่งนิทรรศการเปิดตัวโครงการ " ร้าน มอก." 31 August 2016 06 September 2016 202
112 ราคากลางจ้างทำ USB แฟลซไดร์การ์ด UC-01 ความจุ 8GB พร้อมปริ้นโลโก้หน้า-หลัง พร้อมกล่องพลาสติกไม่สกรีนโลโก้ 30 August 2016 06 September 2016 150
111 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช. ควบคู่กับ QR Code 29 August 2016 09 September 2016 599
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย 08 July 2016 08 August 2016 1113
102 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 July 2016 26 July 2016 926
95 -ร่าง-ประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 June 2016 30 June 2016 316
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น4-5 อาคารสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอลิกส์ (e-bidding) 18 May 2016 18 June 2016 1156
87 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 March 2016 24 March 2016 1162
86 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ (สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 May 2016 12 May 2016 1013
85 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน10คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November -0001 30 November -0001 82
84 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November -0001 30 November -0001 85
81 ราคากลางซื้อพรมทอสำหรับห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๕๐๕ ตารางเมตร และม่านปรับแสง จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีตกลงราคา 28 March 2016 04 April 2016 106
80 ราคากลางซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๐๘ ตัว โดยวิธีตกลงราคา 28 March 2016 04 April 2016 79
77 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 March 2016 04 April 2016 127
76 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 March 2016 01 April 2016 121
74 ตารางราคากลาง จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบ Web Application สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22 March 2016 29 March 2016 141
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2016 18 May 2016 1599
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 March 2016 18 May 2016 2014
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบสปริง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 07 March 2016 07 May 2016 1265
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องทดสอบแรงดึง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 07 March 2016 07 May 2016 1293
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 February 2016 19 March 2016 144
57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดเครื่องมือทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์(สำหรับกระจกที่ทำจากพลาสติก) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 February 2016 03 March 2016 85