รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1961 ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด
1962 เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด
1963 TOR เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด
1964 ตารางราคากลาง เครื่องวัดความหนืดของน้ำมัน ดาวน์โหลด