รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1973 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1974 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1975 รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ดาวน์โหลด
1976 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด