รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1977 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1978 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1979 รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ดาวน์โหลด
1980 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด