รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1981 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1982 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1983 รายละเอียด (TOR) ดาวน์โหลด
1984 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด