รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2015 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ก๊าซออกซิเจน(TOR) ดาวน์โหลด
2016 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ก๊าซออกซิเจน(ประกาศ) ดาวน์โหลด
2017 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ก๊าซออกซิเจน(ราคากลาง) ดาวน์โหลด
2018 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ก๊าซออกซิเจน (เอกสาร) ดาวน์โหลด