รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2019 เอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดาวน์โหลด
2020 ราคากลาง ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดาวน์โหลด
2021 ประกาศผู้ชนะ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดาวน์โหลด
2022 ขอบเขตของงาน (TOR) ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิลฺ์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดาวน์โหลด