รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2023 ขอบเขตของงาน (TOR) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด
2024 ราคากลาง ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด
2025 ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด
2026 เอกสารประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด