รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2027 ขอบเขตของงาน(TOR) ดาวน์โหลด
2028 ประกาศผู้ชนะ ดาวน์โหลด
2029 ราคากลาง ดาวน์โหลด
2030 เอกสารชุดทดสอบประจุแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด