รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2039 ประกาศ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ ดาวน์โหลด
2040 เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ ดาวน์โหลด
2041 TOR ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ ดาวน์โหลด
2042 ราคากลาง ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกินฯ ดาวน์โหลด