รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2061 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสมุด สมอ. หมายเลข สมอ.6/365 ดาวน์โหลด