รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2066 ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด80 แกรม จำนวน 6,790 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ดาวน์โหลด
2067 เอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ดาวน์โหลด
2068 TOR ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม(1) ดาวน์โหลด
2069 TOR ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม(2) ดาวน์โหลด
2070 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด