รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล website กส. ดาวน์โหลด
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Canon ix๗๐๐๐ และ HP Designjet Z๕๔๐๐ (กส.) ดาวน์โหลด