รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2110 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
2111 เอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
2112 ร่างขอบเขตของงาน TOR ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด
2113 ตารางวงเงินแสดงราคากลาง ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก (แก้ไขครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด