รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๐ ถัง (กก.) ดาวน์โหลด
2142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๕ ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
2143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๙ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
2144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๖ ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด