รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กก.) ดาวน์โหลด
2146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กป.) ดาวน์โหลด