รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองสีน้ำตาล A๔ ไม่ขยายข้าง พร้อมพิมพ์ (กก.) ดาวน์โหลด
2151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ ถัง (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
2152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) ดาวน์โหลด