รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๐ ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
2158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ ถัง (กป.) ดาวน์โหลด