รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กชอ.) ดาวน์โหลด
2183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
2184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร (กส.) ดาวน์โหลด